Saxo Grammaticus
Saxo
Det lærde Roskilde
   

Saxos "Gesta Danorum" var en af de første danske bøger, der blev trykt (på latin). Det skete i Paris, og udgiveren var, Christian Pedersen, som også var ham, der oversatte den første danske bibel.

Følgende er uddrag af Arthur Fangs Roskilde, 1945:

Uden Lage Urnes Opmuntring og uden hans økonomiske Støtte havde Lunde-Kanniken Christiern Pedersen, den gamle Roskilde-Skolar, næppe i 1514 faaet Sakses Værk trykt i Paris. I Bekostningen deltog ogsaa Ærkebiskop Birger i Lund; kun hans Autoritet gjorde det muligt at fremskaffe et Sakse Haandskrift til Brug for Christian Pedersen.

Den smukke Pariser-Udgaves Titel lyder: De danske Kongers og Heltes Historie, skreven i pyntelig Stil for over 300 Aar siden af Saxo Grammaticus, en Sjællandsfar og Provst ved Kirken i Roskilde, og nu for første Gang oplyst ved Register og omhyggeligt trykt.

Christian II havde givet sin kongelige Bemyndigelse til Bogens Trykning og befalet, at en saa stor Mands Arbejde skulde trykkes af en lærd og kyndig Bogtrykker; det blev den ogsaa. For at præge Bogen som et nationalt Værk er der paa Titelbladet anbragt et Idealbillede af Kongen af Danmark med to knælende Vildmænd, der holder de tre nordiske Rigers Vaabenskjold. Øverst i Rammen ses et lille Billede, som skal forestille den laurbærkronede Forfatter ved hans Pult.

Bogens første Blad bærer Lage Urnes heldbringende Navn, for at benytte Christiern Pedersens eget Udtryk i det Brev til Bispen, han har ladet trykke som en Art Dedication.