Saxo Grammaticus
Saxo
Det lærde Roskilde

Den grav (sten uden indskrift i gulvet) i Domkirken, som siges at være Saxos.

Følgende er uddrag af Arthur Fangs Roskilde, 1945:

En Overlevering vil vide, at Sakse ligger begravet i Roskilde Domkirke. I nordre Korgang har Biskop Lage Urne opsat en Mindetavle over ham med en latinsk Indskrift. Den nuværende Tavle stammer fra en Fornyelse i 1728.

Hvorfor skulde Overleveringen ikke i det store og hele tale Sandhed? Det har næppe været paa maa og faa, naar Bispen lod den veltalende Vægtavle opsætte over den tavse Sten i Gulvet. Kun vanskeligt kan man tænke sig, at den Mand - som Danmark ogsaa maa takke for, at Sakses Bog om Danernes Bedrifter, Gesta Danorum, er bleven bevaret at han vilde være med til at opretholde en urigtig Tradition.

To Gange i 1833 og i 1858, er Graven under den smalle Sten bleven undersøgt, dog uden Resultat; den synes ødelagt af yngre Begravelser. Ved Udgravninger i Kirken i 1891 har man ud for Døren fra nordre Korgang ind til Kannikekoret fundet en muret Grav af ældre Form med Rum til Hovedet; den indeholdt Skelettet af en meget høj Mand. Jacob Kornerup antyder, at her er maaske Sakses Grav. Om vor store Krønikeskriver er lagt til Hvile her eller har hvilet i den nu tomme Grav, er ikke afgørende; vigtigere er den ældgamle Tradition om, at Sakse ligger begravet i Roskilde Domkirke; saa længe den ikke er afkræftet vil den leve.