Nysø

Bårse Herred

(Ejerforhold 1682 i) Amtet

Gods i middelalderen

Hovedbygningen (her set fra nord) er opført i 1771-1773 af Jens Lauridsen og er den første bygning i Danmark i (nederlandsk) barokstil. Hovedbygningen ligger i et helt symmetrisk anlæg.

 

cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

Nysø 

1670-1700 Købmand og  forpagter over Vordingborg Amt Jens Lauridsen grundlægger Nysø i Præstøs landdistrikt. Lauridsen var søn af borgmester i Præstø Laurids Nielsen havde anlagt en have på klosterjorden, Klosterhaven, som han forpagtede af kronen. Al klosterjorden var under svenskekrigene forpagtet ud til Jens Lauridsens bror, krigskommisær Søren Lauridsen. Ud over haven var området delvis et sumpet vildnis. Jens Lauridsen tjenete sine penge på 1662-64 at have Vordingborg amt i forpagtning af Ulrik Frederik Gyldenløve, mens denne var i udlandet, og under den efterfølgende amtmand Christoffer Parsberg stod Lauridsen også for administrationen.Kronen kom på denne måde til at skylde ham en masse penge, så han fik uden at skulle betale afgifter i 5 år driften af Lekkende og Beldringe, som han havde haft i forpagtning siden 1662. Lauridsen brugte fortjenesten til at oprette Nysø. Det gjorde han 1673 ved at opkøbe oprindelige bygrunde fra Præstø, klosterjorden fra det nedlagte kloster, Tubæk Mølle samt 10 gårde i Skibinge. Og han byggede også hovedbygningen. Da Jens Lauridsen døde 1689, drev enken Barbara Wilders godset videre.

 

1700-1720 Sønnen Laurids Lauridsen overtager Nysø.Og har godset til sin død 1720.  
1707-1742 Søsteren Anne Margrethe Lauridsdatter Lauridsen er medejer og gifter sig 1709 med kancelliråd Johann Nicolaus Voigt. De overtager godset, da Laurids Lauridsen dør 1720. Voigt døde 1743, men solgte Nysø året før.  
1742-1761 Køber var Cathrine Kristine von Holstein, enke efter Christian greve Danneskiold-Samsøe. Hun solgte gården 1761.
1761-1763 Hun solgte til Gustav Frederik greve Holck for 26.500 rdl.. Efter et par år solgte han godset videe til grundlæggeren af et større Nysø.
 1761-1785 Frederik V's yndling kammerherre, staldmester og senere stiftsamtmand Henrik Adam Brockenhuus erhvervede Nysø  sammen med Jungshoved og Oremandsgård. Godserne blev lagt sammen og drevet fra Nysø. Det har Jungshoved så været lige siden. Brockenhus købte også jagtrettighederne, som kronen havde ejet indtil da.
1783-1795 Den ugifte københavnske rigmand, fabrikant og skibsreder Niels Lunde Reiersen købte godserne Nysø , Jungshoved og Oremandsgård og to år senere Lilliendal og Høvdingegård. Han trak sig herefter tilbage fra forretningslivet p.gr.a. svagelighed. Som nævnt ugift testamenterede han 1793 sin formue til den Reiersenske Fond, der skulle tjene til "Manufakturvæsenets og Industriens Udvidelse og Forøgelse" i hovedstaden og provinsen.

1795-1800 Justitsråd Peter Thestrup købte på en auktion Nysø og Jungshoved og Oremandsgård.  
1800-1826 Alle tre gårde købes for 207.000 rdl. af kaptajn, senere kammerherre Holger Stampe, som også købte Lilliendal, men solgte den videre 1803.Han havde arvet 200.000 rdl. af sin farbror generalprokurør Henrik Stampe, som i sit testamente 7/8 1783 havde bestemt, at pengene skulle bruges til indkøb af gods til et baroni. Det indkøbte gods blev derfor til baroniet Stampenborg ved kgl. resolution af 11/2 1809. Holger Stampe ophøjedes i friherrestanden 1/10 1810.
1826-1876 Sønnen Henrik Stampe overtog baroniet ved faderens død.Han var gift med Christine Dalgas, som plejede rigelig omgang med guldalderens digtere, malere, videnskabsmænd og poltiklere. Ikke mindst billedhuggeren Bertel Thorvaldsen, som på sine gamle dage var vendt hjem til fædrelandet efter at have levet og arbejdet i Rom i det meste af sit liv. Han fik en arbejdspavillion i parken, og her udførte han sit livs sidste værker (afstøbninger af værkerne er udstillet i en af Nysøs økonomibygninger).
1876-1892 Sønnen Henrik Stampe, der som ung havde været på udlandsrejse med H.C. Andersen, som  var forelsket i ham, overtog godset ved faderens død, men fik ikke selv sønner.
1892-1904 Det blev derfor broderen Holger Stampe-Charisius, der overtog baroniet og beholdt det til sin død. Han havde heller ingen sønner. Så slægten uddøde med ham.
1904-1934 Helt uddød var den nu ikke, for Henrik Stampe var en fjern slægtning, som arvede godset. Det blev afløst 1924, og en del af Junghoved blev afgivet til udstykning. Da han døde 1925, var der ingen myndige arvinger, men han havde en datter, hvis formynderskab drev godset.
1934-1960 Datteren Birgitte Stampe overtog godset, da hun blev myndig. Hun blev gift Holst.
1960-1990 Sønnen Peter Stampe Holst arvede efter moderen.
1990- Peter Stampes børn er de nuværende ejere: Peter Stampe Holst og Marianne Stampe Holst.
    

Maleriet af Nysø viser sydsiden og parken - og Thorvaldsens pavillion.