Petersgård

Peter Johansen lod hovedbygningen opføre 1776-80 i tidlig klassicistisk stil. En sidefløj er fra ca. 1850 og avlsbygningerne mod øst er fornyet 1874 og efter en brand 1906.

Bårse Herred

(Ejerforhold 1682 i) Amtet

Gods i middelalderen

cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

Petersgård 

??-1774 Kalvehave gods var krongods og blev udskilt af Vordingborg ryttergods 1774.

1774-1799 Den blev købt af skibsredder Peter  Johansen i København, der kaldte gården Petersgård. Johansen døde 1798 og året efter solgte hans dødsbo godset til kronen. Han anlagde et skiftsværft - Petersværk - ved kysten mod Ulvsund.  
1799-1807 Kronen ejer godset. Man frasælger godset som bøndergods, og gør skovene til statsskove.

1807-1810 Jacob Benzon Resch køber landbruget, men ikke skovene. Prisen er  83.000 rdl.   
1810-1837 Peter Johansens dattersøn Christian Wulff (død 1843), som senere blev både kontraadmiral og generaladjudant, købte godset.   
1837-1855 Cand. Jur Michael Fabritius de Tengnagel købte godset og døde 1849. Enken Nanna Bilsted drev den videre.
1855-1864 Nanna Bilsted nye mand kammerherre, guvernør Hans Ditmar Frederik Feddersen, som dør 1853, hvorpå enken året efter sælger godset.  
1864-1868 Peder Brønnum Scavenius til Gjorslev og Klintholm køber godset.
1868-1870 Cand.jur., landvæsenskommissær og amtsrådsmedlem Peder Brønnum Scavenius er den af sønnerne, der arver Petersgård. Han sætter den dog snart efter overtagelsen til salg for 245.000 rdl..
1870-1875 Ole Bernt Suhr blev født i Nyborg 1813 og døde på Sølyst ved Klampenborg i 1875, hvorpå datteren Ida Marie Olesdatter Suhr drev gården videre. Han købte det Peterbogske Skovdistrikt af staten, så godset nu var, som det oprindeligt havde været. Suhr var købmandssøn fra Nyborg, hans onkel var en af Københavns rigeste købmænd og selv blev han sat til at styre onklens handelshus. Hans enkeIda Marie Bech (død 1897) drev købmandshuset videre, men det blev opløst, da hendes kompagnoner døde.
1876-1938 Ida Marie Olesdatter Suhrs ægtemand hofjægermester Jørgen Peter Bech døde 1886. Ida Marie Olesdatter Suhr drev med succes godset videre.
1938-1957 Hofjægermester Iens Iuel arvede godset. Han var søn af Ida Marie Suhrs søsterdatter.
1957-1972 Knud Rudolf Iuel overtager godset fra faderen, der først dør 1978. Selv dør han 1984.
1972- Peter Iuel overtager godset 1972