Klintholm

Møns Herred

(Ejerforhold 1682 i) Amtet

Gods i middelalderen

Billedet viser godset, før det delvist blev revet ned til fordel for en "ny" bygning 1873. Staal byggede en mindre bygning, som brændte 1819. P. B. Scavenius opførte bygningerne her.

cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

Klintholm 

??-1769 Godset, som omfattede Møns Klint, er en del af det omfattende krongods på Møns Land. Kronen delte 1769 sit mønske gods op i 5 lodder, som man solgte på en auktion. Klintholm var lod nr. 5 og var på 91 tdr. hartkorn (hovedgården) med et tilliggende af bøndergods på 358 tdr. hartkorn. De øvrige lodder var Ålebækgård, Nordfeldt, Marienborg og Liselund.

1769-1774 Hans Tersling fra Falster købte  ved auktionen lod nr. 5 for en sum af 50.000 rigsdaler; men han havde ikke de midler, der skulle til for at indrette sig på godset med driftsbygninger osv.  
1774-1798 Det havde købmand i Stubbekøbing og hofagent Ditlev Staal, som 1774 købte godset for 42.358 rdl. Han fik skøde 1777 og ejede godset til sin død 1797. Hans enke solgte godset året efter. Staal opførte de ældste avlsbygninger, et mejeri og en beboelsesdel.  
1798-1825 Køberen var justitsråd Jacob Brønnum Scavenius til Gjorslev, og godset har lige siden været i hans slægts eje. Han betalte 102.000 rdl., men i mellemtiden var der også blevet bygget både beboelseshus og avlsbygninger. Beboelsen brændte 1819, hvorefter Scavenius byggede en ny. Han døde året efter, men hans enke Karine Lucie Debes drev godset videre til sin død 1825.
1825-1868 Sønnen Lucas Frederik Scavenius arvede gården, men solgte den året efter til sin bror kammerherre Peder Brønnum Scavenius  til Gjorslev, som døde 1868.
1868-1918 Hans søn kammerherre Carl Sophus Scavenius arvede godset og drev det til død 1901. Han lod det meste af beboelsesbygningerne rive ned og fik arkitekten A. Klein til at tegne et nyt hus i renaissancestil. Han anlagde også Klintholm havn. Enken Thyra Castonier († 1930) drev godset videre til 1918.
1918-1946 Sønnen kammerherre, cand. jur., Carl Sophus Scavenius overtog godset, som han overdrog sin søn 1946
1946-1972 Sønnen, kammerherre og oberstløjtnant Carl Christian Brønnum Scavenius († 1987 ) arver godset, som han afhænder til sin søn 1972
1972- Carl Peter Brønnum Scavenius, kammerherre, hofjægermester og major, driver godset videre, men afhænder Klinten med tilliggende fredede naturområder til staten. Den nye hovedbygning rives ned år 2000.

 
Billedet viser den nye bygning fra 1873. Der er tale om forloren renaissancestil, og den nye bygning er delvist bygget uínd i den oprindelige, som så har fået et nyt look i det ydre. Denne bygning led samme skæbne som forgængeren, idet den blev revet ned i 2000. Grunden var hussvamp, som man fandt helt tilbage i 1940'erne og som man ikke kunne bekæmpe effektivt. Man opgav helt i 1990'erne ogsolgte interiøret på auktion. Man har så erstattet det nye ved at vende tilbage til planerne af det gamle og mere enkle fra 1819.