Sorø Amt

        

Slagelse herred

(Ejerforhold 1682 i) Amtet

Gods i middelalderen

Den gamle amtsgård i Sorø, som i dag er ramme om kunstudstillinger.

 

ccccccccccccccccccccc                                                  

Sorø amt 

1662-1798 Sorø amt blev oprettet i 1662 af det tidligere Sorø Len. Amtet bestod kun af et enkelt herred, nemlig Alsted. Amtet blev i 1748 lagt sammen med Ringsted Amt. Efter reformen af 1793, blev området i 1798 centrum i et nyt og væsentligt større amt af samme navn, Sorø Amt.

1676-1683 

Meklenborgeren Friedrich von Vieregge var amtmand i Sorø.

1683-1689

Tage Thot til Vognstrup var amtmand i Holbæk til han døde 1707. Han tog sig i perioder også af amtmandhvervet i Ringsted og Sorø.

1689-1692

 Frederik Gabel (død 1708) var 1689 amtmand over Sorø og Ringsted Amter og udnævntes kort efter Frederik IV's regeringstiltrædelse til vicestatholder i Norge.

1692-1700

Poul (Paulus) Hals Moth er amtmand.

1700-1707

Tage Thot har igen taget sig af amtmandhvervet i  Sorø.

1712-1735

Næste amtmand, som også har Ringsted Amt, er Jacob Frants von der Osten til Himmelmark og Plate.
1735-1746  Hans efterfølger er hans nevø Wilhelm August von der Osten, som bagefter bliver stiftsamtmand i Bergen.
1746-1754 Næste amtmand er den tyske småfyrste Heinrich VI. af Reuss-Köstritz. Under ham slås Sorø og Ringsted amter sammen.
1754-1760  Carl Juel (1706-67) var hofembedsmand, blev overhofmester for det ridderlige Akademi i Sorø og amtmand i Sorø og Ringsted Amter fra 1754, indtil han blev stiftamtmand i Fyn og amtmand i Odense.
1760-1764 Næste amtmand blev greve Friedrich Danneskiold-Samsøe til Marselisborg.
1764-1781  Christopher von Beulwitz beklædte embedet som amtmand i Sorø.
1781-1784 Carl Adolph Raben (1744-84)  var gehejmeråd, hofmarskal og 1780 amtmand over Antvorskov og Korsør Amter. 1781 blev han så amtmand over Sorø og Ringsted Amter samt overhofmester ved Sorø Akademi. Han tog på grund af svagelighed sin afsked 1784.
1784-1787  Statsminister Gregers Christian greve Haxthausen (1732-1802) blev amtmand over Ringsted og Sorø amter samt overhofmester for Sorø Akademi. 1787 blev han stiftamtmand over Sjællands Stift.

1787-1798 

Hans efterfølger i Sorø var Vilhelm Mathias Skeel. Mens han var amtmand sattes amtsreformen i værk.
1798-1919 Ved amtsreformen 1793 blev det besluttet, at et nyt og større Sorø Amt skulle dannes ved en sammenlægning af det oprindelige Sorø Amt (sammenlagt med Ringsted Amt i 1748) og Korsør Amt (bestod af Vester- og Øster Flakkebjerg Herreder) og Antvorskov Amt (der bestod af Slagelse Herred). Sammenlægningen skete fra 1798. 

1798-1827 

Næste amtmand sad læbge i embedet. Det var  Poul Christian von Stemann til Benzonlund.
1827-1848 Hvem der er amtmand/amtmænd i denne periode, ved webmaster ikke. Men han vil gerne have det at vide.
1848-1871 Den næste amtmand Torkil Abraham Hoppe sad også i embedet ganske længe.
1871-1902 Emil Vedel var næste amtmand.
1919-1970 Amtet blev i 1970 lagt sammen med Holbæk Amt til Vestsjællands Amt