Boije Friherrer
                                                                                                               
 
 
 
  Hans Henric Boije introduceredes på Riddarhuset i Stockholm 1777 som friherrelig slægt nr. 294.    
 
 
  Broderens børn introduceredes 22/2 1773 og immatrikuleredes på Finlands Riddarhus 28/1 1818 med nr. 20.    
 
 
     
    Anders Boije  ~ Elsa Christina von Liewen    
  til Lepas& Viljais & Poikko, Rimito Friherreinde    
  Oberst Ingermanlands dragonregement ~ Flisby, Jønkøping 24/9 1701      
  * 1667 † Hattula 1727  
  Begravet Hattula kirke  
     
 
     
     
       
       
       
       
       
       
     
       
       
       
       
       
       
       
       
                                                                                                           
           
 
     
 
 
 
 
         
 
 
  Erik Gustaf Boije  ~ Christina Charlotta Snoilsky       Hans Henric Boije  ~ Anna Helena Hermelin  
  til Sjöstorps kungsgård, Ödeshög ~ Sättra 14/2 1722     Oberstløjtnant Björneborgs regiment ~ 23/12 1740  
  Løjtnant Östgöta kavalleriregiment             Med i krigen i Finland 1741-42  
  Overjægermester Östergötland                 Landshøvding Nyland & Tavastehus  
  Hofjægermester             Friherre 15/10 1771  
  * 1702             * Södra Ladugård, Skällvik (Östergötaland) 15/4 1716  
  † Degerhov, Skällvik 19/1 1751                 † Södermanland 2/10 1781  
  Begravet Skällviks kirke                      
         
         
         
         
         
         
         
             
             
         
         
                                                                                                       
         
 
     
 
 
 
 
 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Johan Gustaf Boije  ~ Christina Carlotta Köhler Carl Henrik Boije ~ Sofia Amalia von Hintzenstern   Göran Boije  ~  Sofia Lovisa von Schwerin Erik Ernst Boije  ~ Hedvig Ulrika von Köhler Hedvig Christina Boije  ~ Adam Ludvig Boije   Bengt Axel Boije  ~ Sofia Margareta Boije   Fredrik Boije  ~ Fredrika Carolina von Blessingh Anna Elisabet Boije  ~ Carl Gustaf Adlermarck  
  Friherre Friherreinde Friherre ~ Barth, Pommern 13/10 1810   Friherre  af Grellenberg Friherre Friherreinde Friherreinde Boije af Gennäs   Friherre ~ Lahdentaka 17/8 1775   Friherre ~ 1770 Friherreinde af Gennäs Friherre  
  til Orrnäs, Ödeshög, Östergötland ~ 20/10 1754 Major dronningens livregiment     til Klackeborg, Järstad, Östergötland ~ Kalvesta 16/1 1763 til Sjötuna, Kumla, Östergötland ~ Sjöstorps kungsgård 22/11 1767 * 1731 † 1800   til Lahdentaka, Tyrvändö, Hattula   Oberstløjtnant ved husarerne   * 17/6 1752 til Hacksta  
  Kvartermester Östgöta kavalleriregiment   Preussisk infanterimajor      Kaptajn dronningens livregiment Stralsund   Major Österbottens regiment   Kaptajn Björneborgs regiment   Postdirektør i Stralsund 1773   † Stockholm 26/4 1807 Kancellliråd 1776  
  Løjtnant i hessisk tjeneste   Adopteret friherre 22/2 1773   Adopteret friherre 22/2 1773   Adopteret friherre 22/2 1773   Adopteret friherre 22/2 1773   Adopteret friherre 22/2 1773     ~ Stockholm 17/10 1776  
  Adopteret friherre 22/2 1773 (introduceret 1777)   * Stralsund før dåb 17/7 1774   * Ödeshög 28/6 1725   * Ödeshög 25/6 1727   * Ödeshög 25/6 1727   * Ödeshög 1732  
  * Biskopsberga, Östragötaland 28/1 1723  
  Stralsund 2/1 1851
  † Järstad 13/2 1785
 
  † Kumla 2/11 1784  
† Kumla 2/11 1784
  † Stralsund 18/12 1809  
  † Ödeshög 26/1 1785   ~ Lovisa Tigerström   ~ Juliana Eleonora Boije         ~ Ulrika Christina      
      ~ 1814     Boije af Gennäs           Taube      
                  ~ Hermansaari 31/5 1781      
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                                                                                               
 
 
     
 
     
 
 
 
 
 
     
 
     
 
 
 
             
 
     
 
   
 
         
 
 
 
 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
                   
  Johan Ludvig Boije   ~ Anna Maria Wennerstedt Christina Margareta Boije  ~ Erik Gustaf Boije Hedvig Ulrika Boije   ~ Carl Emil Cronhielm Erik Gustaf Boije  ~ Rosalie Palmroth Gustaf Reinhold Boije  ~ Magdalena Albertina Boije Gustaf Reinhold Boije  ~ Hedvig Eleonora Christina Gustava Charlotta Boije  ~ Gustaf Vilhelm Krämer Charlotta Margareta Boije   ~ Erik Magnus Ulfsparre Hedvig Sofia Maria Boije   ~ Anders Gustaf Appelroth Johan Fredrik Boije  ~ Augusta Christina   Axel Erik Boije  ~ Anna Carlotta Brunow Fredrik Boije  ~ Ulrika Hierta Sofia Lovisa, född 1776-11-00, död 1803. Gift 1802-01-03 med översten Carl Vilhelm Silfverskiöld, född 1774, död 1841.  
Gustaf (son av Fredrik Boije af Gennäs, adopt. friherre Boije af Gennäs, Tab. 12), född 1770-05-02 (1770-05-03) i Stralsund och hölls av konung Gustaf III till dopet. Sergeant vid prins Fredrik Adolfs regemente s. å. 2/7. Sergeant vid Västmanlands regemente 1775-08-17. Fänrik därst. 1779-02-07. Stabsfänrik 1784-07-11. Stabslöjtnant 1785-12-14. Löjtnant vid Psilanderhjelmska regementet 1787-12-19. Stabskapten vid Hintzensternska bataljonen 1789-05-17 blev, då nämnda bataljon reducerades, placerad på extra stat på drottningens livregemente 1791-03-06. Kapten därst. 1794-03-06. Kompanichef 1795-06-11. Major i armén 1800-09-29. RSO 1801-05-28. Överstelöjtnant i armén och generaladjutant av flygeln 1805-06-16 major vid drottningens livregemente 1808-12-29. Överstelöjtnant 1810-05-01. Överste i armén 1815-01-17 gick vid Pommerns avträdande 1815 i preussisk tjänst och blev överste i preussiska infanteriregementet nr 33 (= före detta drottningens livregemente) s. å. 3/11 avsked ur svensk tjänst s. å. 20/12 RPrJohO. Chef för Stralsundska lantvärnsregementet 1817-07-31 och för 2. lantvärnsregementet 1820-03-16. Avsked med generalmajors karaktär 1824-02-11 RPrRÖO3kl 1833-01-30. Död 1834-07-29 i Bahn i Preussen. Gift 1:o med Hedvig Vilhelmina Bernhard, från vilken han 1811-05-28 blev skild, i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1812-01-19 med generallöjtnanten Bengt Erland Franc-Sparre, friherre (och greve) Franc-Sparre, född 1774, död 1837), född 1775-05-10 i Berlin, död 1829-09-04 dotter av bankiren Bernhard i Berlin och hans hustru, född Flies. Gift 2:o 1826-09-26 med Christina Maria Lindencrona, från vilken han även blev skild 1827-12-11. Född 1776-07-18 Möckelsnäs, dotter av majoren Adolf Ludvig Lindencrona, och Margareta Sofia Horn al Rantzien. Gift 3:o 1831-10-08 i Berlin med Maria Charlotta Lovisa Fredrika Heinrich, född 1793-01-19 i Stettin, dotter av en timmerman.
 
  Friherre ~ Sörby 25/5 1806 Friherreinde Major Friherreinde Greve af Hakunge Friherre * 19/8 1771 † Stockholm 7/3 1838 Friherre ~ Linköping 26/8 1791 Friherre Leijonhufvud Friherreinde   Friherreinde Friherre af Broxvik Friherreinde Løjtnant Tavastehus regiment Friherre Friherreinde Rotkirch   Friherre ~ Ihtis 8/10 1872 af Gennäs  ~ 16/1 1795  
   Politiker i Rigsdagen   * Ödeshög 6/1 1777   * Ödeshög 26/5 1761 Major Stabskaptajn Jämtlands regiment d.a. Karl Fredrik Palmroth Major livgrenadjerregimentet   Kaptajn Adlercreutzske infanteriregiment Friherreinde * Tyrväntö 30/7 1785   * 30/5 1776 Kaptajn * Lahdentaka 26/3 1789 ~ Lahdentaka 18/7 1815 Kaptajn finske skarpskyttebatalion ~ Vasa 21/1 1826   * Tyrvändö 19/7 1793   * 1773 † 1857    
   Revisionssekreterare 1802   † Lidköping 15/5 1859   † Linköping 27/9 1843 ~ Orrnäs 17/12 1782 Med i russiske krig 1790 Assessor i Svea hovret Med i finske felttog 1788-1790   Immatrikuleret på finske riddarhus 1818 ~ Haga 17/9 1812 † Tavastehus 11/3 1857   † Lovisa 13/5 1854 ~ Lahdentaka 24/12 1800 † Pätilä, Koskis 26/7 1850   Kollegieassessor 1835   † Borgå 8/10 1872    
  * Sjöstorp, Ödeshög 24/5 1768   * Torvinge 23/5 1772 & Christina Rosa Taraval Overadjutant hos kongen   * 8/7 1784   Hofråd 1838    
 
† Vrangsjö, Marbäck, Jönköping 20/10 1841
  † Stockholm 12/8 1820   Med i pommerske krig 1806   † Haga, Janakkala 26/11 1852   Toldforvalter Åbo 1840  
Axel Erik (son av Bengt Axel Boije af Gennäs, adopt. friherre Boije at Gennäs, Tab. 16), född 1793-07-19. Student i Åbo 1807-12-07. Auskultant i Åbo hovrätt 1811-06-22 kopist i kommittén för finska ärendena i S:t Petersburg s. å. 30/11. Kanslist därst. 1814-10-24. Registrator 1820-02-08 protokollssekreterares titel 1824-05-13. Registrator vid kejsarens kansli och statssekretariat för Finland 1826-03-31 direktör i Finlands växel-, depositions- och lånebank s. å. 3/9. RRS:tW1O4kl 1830-08-14 direktör för Finlands banks växelkontor i Kuopio 1840-05-02. RRS:tAO2kl 1851-04-20 avsked 1860-06-06, död 1872-10-08 i Borgå. Gift 1829-07-21 Perheniemi
  Fredrik Carl (son av Fredrik Boije af Gennäs, adopt. friherre Boije at Gennäs, Tab. 12), född8 1773-07-07 i Stralsund. Volontär vid Blixenska regementet1 1775-06-01. Kvartermästare vid Västgöta kavalleriregemente 1776-06-06 kornett därst. 1777-06-06 fick kornetts indelning 1784-11-04 löjtnant 1789-11-21 student i Uppsala8 1788-11-13 löjtnants indelning 1797-04-27 stabsryttmästare 1798-02-09 ryttmästare på stat1 1805-02-09 major i armén 1810-11-27. 3. Major vid regementet1 1812-07-21 Överstelöjtnant i armén 1814-05-23 RSO 1815-06-20. Kammarherre hos drottningen 1816. LKrVA 1817-05-28. Avsked ur krigstjänsten 1820-12-20. Riddarhusdirektör 1823-11-20 ledamot av konstföreningens inköpsnämnd 1838–18466. LFrKA 18408. CXIV Joh:smedalj 1855. Död 1857-02-08 i Stockholm. Han deltog i alla under hans tjänstetid förefallande fälttåg och är bekant för sitt målarelexikon och andra utgivna skrifter [Bbl], Gift 1795-01-16 med Ulrika Hierta, född 1763-05-14 i Karlskrona, död 1854-03-31 i Stockholm, dotter av överstelöjtnanten Johan Lorentz Hierta, och Christina Elisabet von Stauden. 
  ~ Beata Elisabet Stålhammar       Departementschef for militær i Pommern 1806       * Tyrvänd 21/6 1795  
    ~ Vrangsjö 24/12 1821       Oberst Västerbottens regiment 1811       † Åbo 13/4 1856  
          Med i tyske krig 1813-1814   ~ Anna Brita Sparschuch          
          Sendtes til Berlin 1815 om afståelsen af Pommern ~ Skeda, Östergötland 15/9 1793          
          Bosatte sig i Finland * 1774          
          Fraskrev sig svenske ordner og titler 1829 d.a. assessor Lars Sparschuch          
     
      * Vasa 18/3 1769 Anna Brita Älf          
           
 
† Haga gård, Janakkala 16 /2 1836          
                       
            ~ Sofia Christina von Köhler        
              Friherreinde        
              ~ 1/10 1818        
                       
                                       
 
 
       
 
         
 
   
 
     
 
     
 
     
       
 
         
 
 
 
 
 
     
  •1. Johan Gabriel Ludvig, född 1807-03-01. Sergeant vid Göta artilleriregemente. Fänrik vid Västgöta regemente 1830-03-14. Avsked 1831-09-07. Död ogift 1852-12-02 i Stockholm. ~     Erik Vilhelm Boije  ~ Albina Edla Vilhelmina Reinhold Gustaf, född 1798-03-18 på Valla. Student i Uppsala 1810. Kadett vid Karlberg 1813-01-10. Konstit. kompaniofficer vid krigsakademien s. å. 10/7 utexamen 1814-05-07 kornett vid Mörnerska husarerna s. å. 17/5. Löjtnant vid kronprinsens husarregemente 1816-04-30. Ryttmästare i generalstaben 1823-07-04. Avsked 1829 och gick till sjöss som kofferdimatros. Död i Nya Holland. Han deltog i norska fälttåget 1814.  ~   Johan Reinhold Boije  ~ Ida Helena Lovisa Blåfield Margareta Lovisa Boije  ~ Axel Henrik Gustav Erika Gustava Boije  ~ Karl Evert von Knorring Hans Gustaf (son av Gustaf Reinhold, Tab. 17), född 1828-12-19 på Haga. Student i Helsingfors 1843-06-15. Auskultant i Åbo hovrätt 1847-12-21. Extra notarie därst. 1848-06-21. Extra kammarskrivare i kejserliga senatens för Finland ekonomidepartement s. å. 22/12. Vice häradshövding 1852-06-19 kammarjunkare vid kejs. hovet 1876-07-17 kammarherre 1879 i maj. RRS:tStO2kl 1883-04-14. Var vice lantmarskalk vid lantdagarna i Helsingfors 1885, 1888 och 1891. Död 1903-10-22 på Haga. Han ägde Haga, Hälilä, Konttila och Rehakka i Janakkala socken. Gift 1857-07-08 Haalis   Axel Fredrik Boije ~ Eugenie Daschkov   Axel Robert (son av Axel Erik, Tab. 20), född 1830-12-13 i Helsingfors. Porte-épéefänrik vid konungens av Preussen ryska grenadjärregemente. Fänrik därst. 1851-03-13. Underlöjtnants avsked 1853-02-20. Ingick åter i tjänst som fänrik vid konungens av Neapel ryska infanteriregemente 1854-05-10. Underlöjtnant därst. 1855-02-21 transp. till prins Carls av Preussen ryska infanteriregemente 1856-12-17. Löjtnant därst. 1858-05-30. Transp. till telegrafstyrelsen i Ryssland s. å. 26/8. Chef för Bjälostokska järnvägsstationen 1863-02-19. Kollegiisekreterares grad. Stationschef för Jelisawetinskaja station å Baltiska järnvägen på 1880-talet. Hovråd. Avsked. Död 1909-11-02 på godset Kakuj i guvernementet Rjäsan. Gift 1855-02-04 med Wera Duschkin, född 1838-09-18, i Reval. Död 1926-12-17 på Katroj. Knut Georg, född 1845-02-03 i Kuopio. Student i Helsingfors 1866-09-22. Anställd vid Föreningsbankens kontor i Sordavala. Föreståndare för sagda bankkontor. Tillika krono- och stadskassör i Sordavala 1879. Avsked. Död barnlös 1910-06-05 i Sordavala. Gift 1880-01-08 i Sordavala med Hulda Agnes Natalia Sylvin, född 1855-11-26, död 1938-06-17 i Helsingfors, dotter av kyrkoherden i Sääksmäki pastorat, prosten Erik Reinhold Sylvin och Selma Heloise Aurora Bergenstråhle.    Carl Gustaf, född 1822-06-03 i Stralsund  
  Friherre     Friherre  Grundelstjerna Friherre   Friherre * Hamina 31/5 1838 Friherreinde von Kraemer Friherreinde   Friherre * 29/12 1842  
 
 
  * Östragötaland 28/1 1723     * 6/10 1815 † 13/8 1880 * 12/5 1818 † 20/2 1889 * Vasa 18/3 1769   * Janakkala 13/6 1836 † Viborg 9/8 1916 * Janakkala 27/2 1823 ~ Janakkala 8/2 1856 * Janakkala 16/8 1817   * Tyrväntö 21/6 1828 † Helsingfors 3/4 1906  
  † Ödeshög 26/1 1785     d.a. Albin Julius Grundelstjerna † Janakkala 16 /2 1836   † Leppävirta 5/2 1887 d.a. Ivar Erik Blåfield † Tavastehus 18/4 1898   † Helsingfors 26/2 1898   † Le Cannet, Frankrig 18/3 1903  
       
    Gustaf Reinhold (son av Erik Ernst Boije al Gennäs, adopt. friherre Boije af Gennäs, Tab. 7), född 1769-03-18 i Vasa stad. Antagen i krigstjänst 1785. Fänrik vid Östgöta infanteriregemente 1786-04-13. Löjtnant därst. 1789-11-21. Kapten i armén 1790-07-29. Kapten vid livgrenadjärregementet 1793-07-06. Stabskapten8 1794-06-23. Regementskvartermästare1 s. å. 26/11. RSO 1799-11-16 major s. å. 19/12. Avsked 1802-10-06 med tillstånd att såsom major kvarstå i armén. Överadjutant hos konungen 1803-08-15. Överstelöjtnant i armén och generaladjutant av flygeln 1805-06-16. Departementschef vid militära departementet av generalguvernörsämbetet i Pommern8 1806-07-01. Ryttmästare vid adelsfanan 1807-04-17. Överste i armén s. å. 25/9. Generaladjutant 1809-09-26. Överste för Västerbottens regemente 1811-06-25. Chef för konungens eget värvade regemente 1812-02-18. RRS:tAO2kl. Generalmajor 1813-01-24. Generallöjtnant 1814-01-08 (kon. firm. s. å. 1/3)8. RSOmstk2kl s. å. 26/6. RRS:tAO1kl. RPrRÖO1kl. Inspektor för 3. infanteriinspektionen 1815-08-08. Avsked från chefskapet för konungens eget värvade regemente s. å 18/7. KSO s. å. 12/3. Kmstk SO 1818-05-11. Avsked ur krigstjänsten 1825-04-26. Lämnade riket och bosatte sig i Finland. Ströks enligt K. M:ts beslut 1829-05-17 ur de svenska ordensmatriklarna och avsade sig därefter i skrivelse till svenske ministern i Berlin jämväl rätten att bära de utländska ordnarna.8 Död å Haga gård i Janakkala socken, 1836-02-16. Han deltog i finska fälttåget 1788–1790, i pommerska 1806 och 1807, i tyska 1813 och 1814, samt skickades 1815 till Berlin i anledning av Pommerns avträdande [Bbl]. Gift 1:o 1791-08-26 i Linköping med sin kusin Magda-Albertina Boije af Gennäs, född 1766-10-26, död 1792-08-27 i Linköping i barnsäng tillika med barnet, dotter av översten Adam Ludvig Boije af Gennäs, och Hedvig Christina Boije at Gennäs, adopt. friherrinna Boije at Gennäs. Gift 2:o 1793-09-15 i Skeda socken, Östergötlands län med Anna Brita Sparschuch, född 1774. Dotter av assessoren Lars Sparschuch och Anna Brita Älf. Gift 3:o 1818-10-01 med sin kusin friherrinnan Sofia Christina von Köhler, född 1787-11-11, död 1862-08-18 i Stockholm, dotter av vice presidenten friherre Axel Johan von Köhler, och hans 2:a fru Brita Carleson.   Johan Reinhold (son av Gustaf Reinhold, Tab. 17), född 1836-06-13 på Haga. Student i Helsingfors 1854-02-04. Underofficer vid 6. (Tavastehus) finska indelta skarpskyttebataljon 1855-04-22 underfänrik därst. s. å. 23/6 porte-épéefänrik s. å. 16/12. Fänrik 1856-08-25. Underlöjtnant 1858-08-21. Löjtnant 1863-02-15. Stabskaptens avsked 1868-06-08 uppsyningsman vid Valkiakoski kanal 1869-06-18 uppsyningsman vid Taipale och Konnus kanaler i Leppävirta socken, 1874-04-09, död 1887-02-05 på Taipale. Gift 1859 med Ida Helena Lovisa Blåfield, född 1838-05-31, död 1916-08-09 i Viborg, dotter av överstelöjtnanten Ivar Erik Blåfield, och Ida Aurora Augusta Charpentier.  Axel Fredrik, född 1828-06-21 kadett vid sjökadettkåren i S:t Petersburg 1840-03-24. Midshipman vid 15. ryska sjöekipaget 1846-09-02. Transp. till 5. sjöekipaget 1848-11-08. Löjtnant därst. 1850-12-18. Anställd vid 2. kanonslupsbrigaden 1854-04-30. RRS:tStO3kl 1856-12-29. Transp. till 17. sjöekipaget. Adjutant hos generalamiralen. Kaptenlöjtnant. Transp. till 3. sjöekipaget 1863-03-14. RRS:tStO2kl 1864-01-13. Kapten av 2. rangen 1866-01-13. RRS:tAO2kl 1869-01-00. TMO. KGrFrO s. å. i sept. Kapten av 1. rangen 1870-01-00. RRS:tAO2kl med kr. 1872. KFrHL. Konteramiral 1881-08-22. Avsked s. å. 21/9. Död barnlös 1903-03-18 i Le Cannet, och begraven i Janakkala. Gift 1882-04-16 med Eugenie Dasjkov, född 1842-12-29, död 1906-04-03 i Helsingfors. 
       
    Erik Vilhelm, född 1815-10-06 student i Uppsala 1832. Underlöjtnant vid Upplands regemente 1839-03-22. Avsked 1841-02-15. Död 1880-08-13 på sin egendom Över-Näs i Roslagsbro socken, Stockholms län och var den siste av ätten på manssidan i Sverige. Gift 1840-08-31 Olhamra med stiftsjungfrun Edla Albertina Vilhelmina Grundelstierna, född 1818-05-12 på sistnämnda egendom, död 1889-02-20 i Roslagsbro prästgård, dotter av ryttmästaren Albin Julius Grundelstierna, och Hedvig Catharina Wijnbladh.    
       
     
     
     
     
     
     
     
     
         
     
             
 
 
     
 
   
          Alexei, född 1857-06-17 underofficer vid Wjatska infanteriregementet 1873-06-24. Transp. till Bjelomorska infanteriregementet s. å. 15/11. Transp. till Ryssland. Död ogift på 1910-talet  
  Hedvig Helena Boije  ~ Kaarlo Ruben Jauhiainen Anna Irene Boije ~  Georg Aksel Westerstråhle     Rolf Gustaf Casimir, född 1863-09-17 på Haga. Student i Helsingfors 1882-05-25. Filosofie kandidat 1885-12-16 promoverad filosofie mag. 1886-05-31. Jur. utr. kandidat 1890-01-29 auskultant i Åbo hovrätt s. å. 3/2. Äger Haga, Hälilä och Rehakka säterier i Janakkala socken. Död 1930-11-08 på Haga.  
  Friherreinde   Friherreinde * Uleåborg 22/12 1856    
  * Janakkala 20/2 1863   * Hiittinen 24/4 1866 † Tammerfors 21/2 1937    
  † Viborg 8/11 1938   † Tammerfors 4/12 1948