Domskolen

Domskoler

En meget nærliggende opgave for domkapitlerne var uddannelsen af nye præster. Derfor lå de store skoler i intim forbindelse med domkirkerne, og lærerne delte deres tid mellem undervisning og gudstjeneste. Elevtallet kunne være ret stort; i Ribe var der o. 1280 mere end hundrede "peblinge". Stormændenes skolesøgende børn havde selvfølgelig ingen økonomiske problemer; men kirkens princip var, at fattigdom ikke måtte være nogen hindring for skolegang. Det var tilladt peblingene at skaffe sig til livets underhold ved indsamling af almisser. På festdage foregik det under højtidelige former, idet peblingene drog rundt i flok og følge og sang for borgernes døre. I tidens lob undergik forholdene væsentlige forbedringer; der blev skænket godser, hvis indtægter kom drengene til gode, og man oprettede kostskoler. Da der i 1253 blev opført en ny hospitalsbygning i Roskilde, sørgede bispen for, at der også blev skaffet plads for fattige peblinge i huset.

Domskolen

Videre om domskolen