Københavnsvej

Det første arbejde

Valby Kro

Bakkehuset

 

Man manglede kun stykket fra Frederiksberg slot til Damhuset, før vejen fik det endelige forløb, den har i dag. Det første arbejde, som Marmillod lavede, gik stadig fra Damhuset via Valby til Vesterbrogade. 

Efter at Fredensborgvejen var blevet fuldført i 1775, bestemte man sig i 1776 til at anlægge den sidste strækning af Roskildevejen, nemlig fra Damhuset til Frederiksberg Slot, en strækning på 1677 favne. Det skulle gøres efter den plan, der var approberet den 13/2 1771. I 1773 var der udarbejdet et overslag, som lød på 22.131 rdl. og 24 skilling, men man havde så også foreslået at bygge en kostbar, muret bro i stedet for den træbro, der fandtes ved Damhuset, og som vedligeholdtes af Københavns Brand- og Vandvæsen. Da det ved en undersøgelse viste sig, at denne bro var i så forsvarlig stand, at den kunne blive liggende, som den var, blev der i 1776 udarbejdet et nyt overslag, som lød på 16.350 rdl. og 48 sk., og ved kgl. resolution af 15. april 1776 blev det bevilget, at denne sum måtte bruges. Arbejdet udførtes nu under ledelse af løjtnant Rosenberg, der fra 1. Maj 1775 havde overledelsen af vejarbejderne og ved kgl. Resolution af 13. maj 1776 udnævntes til Over-vejinspektør. Udførelsen at arbejdet kostede 20.676 rdI. 8512 sk., idet der dog her var medregnet udgifterne til et mindre vejanlæg fra Pilealléen og 77 favne ind på staden Københavns grund. Da ejeren af Valby Kro led et tab i sin næring ved anlægget af denne strækning af Roskildevejen, fik han ved kgl. resolution at 2/10 1777 bevilget en godtgørelse på 200 rdl. samt løfte om yderligere 200 rdl., hvis han flyttede kroen fra Valby til den nye landevej.

På samme måde var det for øvrigt gået med de andre kroer langs den gamle Roskildevej. Selvfølgelig var det i første række til kromændenes egen fordel, at de flyttede med ned til den nye vej, hvis de ville beholde deres erhverv, men da også regeringen havde interesse i, at der var kroer ved vejen, stillede den sig så velvilligt til sagen, at den i 1772 bevilgede hjælp til flytningen at Roskildekro og i 1774 til Vejrmøllekroen. Kun til kroerne i Hedehusene kom der intet tilskud til flytningen, og det medførte, at den ene at dem, kroen i Nordre Hedehus, blev ruineret, da ejeren ikke selv havde råd til at bekoste en nyopførelse. Kromanden i Valby ville i øvrigt ikke flytte, da det kom til stykket. Så kroholdet i Valby fortsatte. Til gengæld blev der bygget en ny kro neden for Frederiksberg slot: Slotskroen.

Men ellers var der kun én mening om arbejdet. Således skrev A. G. Moltke den 14/7 1770 til J. H. E. Bernstorff, før vejen var færdig: "Jeg har set den nye Vej, som man arbejder på mellem Roskilde og København, og jeg har med megen Fornøjelse bemærket den heldige Fremgang ved dette Arbejde og ved det, som allerede er gjort.” Og da anlægget var ført igennem til Korsør, udgav man til underretning for de rejsende et kort over hele den nye vej.