Valbygård Juellinge

 

Stevns herred

Valby gods 1387

(Ejerforhold 1682 i) Amtet

Gods i middelalderen

Valbygård er anlagt som et dobbelt voldsted. På det sydligste af stederne anlagte Jens Juel  1675 hovedhuset på Juellinge af kamp, kridt og mursten med "brudt" tegltag.

                                                                                 

 

Valbygård /Juellinge 

-1387

Valbygård ligger i Hellested Sogn på Stevns. Den er kendt tilbage fra 1387, hvor blev skiftet efter Jakob Olufsen Lunge

1387-??

Døtrene Sophie Lunge gift med Jens Andersen i Vindeby og Regitze Lunge gift med Anders Nielsen Panter til Asdal og Knivholt arver Valbygård.

-1415

Knud Nielsen Lille til Arnøje (1383) eller hans hustru (kan være en datter af Jens Andersen) kan have tilknytning til Volby.

1419-1420

Sønnen, væbneren Jep Knudsen skriver sig til Valby eller Volby.

1437-1470

Sønnen Knud Jepsen boede i Valby.

1470

Dennes søn Jep Knudsen skrev sig 1479 til Arnøje, så slægten har hele tiden ejet begge gårde. Han har tidligt afhændet Valby til næste ejer.

1470-1475

Næste ejer var rigsråd Johan Olufsen (Bjørn) til Nielstrup, som døde mellem 1472 og 1475. Allerede 1463 skrev han sig til Volby.

1475-1502

Hans søn Bjørn Johansen skrev sig til Volby 1474-1502.

1502-1534

Sønnen Johan Bjørnsen skrev sig til sin død udelukkende til Volby.. 

1534-1558

Hans datter Anne Bjørn arvede og bragte gården til sin anden ægtemand.

1558-1585

Det var Christoffer Johansen Lindenov til Fovslet, som døde 1585. Da han døde blev gården solgt.

1585-1606

Køberen var Elsebe Svave til Gjorslev, som kendes som ejer 1606 og som da ønskede at skifte sit gods i levende live.

1606-1619

Datteren Ellen Juel til Gjorslev fik Volby. Hun døde 1619, og hendes ægtefælle Jens Bille til Vrejlevkloster, som døde 1617, drev gården.

1619-1653

Næste kendte ejer er Herluf Daa til Snedinge. Hans adkomst til gården er uvis, men hans enke Karen Grubbe Pedersdatter, der døde 1658, giftede sig med Vincens Bille, en søn af de tidligere ejere Ellen Juel og Jens Bille. Vincens Bille solgte gården. I 1651 var der stadig 14 gårde tilbage af landsbyen Valby.

1653-1657

Køberen var rigsråd Gunde Rosenkrantz. Han solgte Valbygård videre efter få år. I 1657 var der nedbrudt 13 gårde i Valby.

1657-1671

Ny ejer var enken efter Otte Skeel til Katholm, som var død 1644, Ide Jørgensdatter Lunge, som ejede gården til sin død.

1671-1672

Datteren Vibeke Skeel, som døde 1685, bragte gården til sin mand.

1672-1700

Det var gehejmeråd, senere generaladmiral Jens Juel, som 1672 fik oprettet baroniet Juellinge på godset, som 1688 var på 95 tdr. hartkorn og havde 335 tdr. land under plov. Juel byggede hovedbygningen og gav godset baroniets navn. I ægteskabet var der udelukkende døtre.

1700-1706

En af døtrene fik arveretten: Sophie Cathariene Juel (død 1706), som var gift med stiftmand Frederik Vind til Harrested, der døde 1702. Alene i Hellested besad baroniet 35 gårde, ligesom en stor del af Karise, Varpelev, Lyderslev og Frøslev sognes gårde tilhørte det.

1706-1719

Deres søn Jens Juel fik 1708 lov til at kalde sig baron Juel-Vind. 1719 mageskiftede han Juellinge med kronen mod at få Halsted Kloster på Lolland (som herefter blev kaldt baroniet Juellinge).

1719-1735

Baroniets gods på Stevns blev nu ryttergods, indtil Christian VI skænkede det bort. Da var det på 137 tdr. hartkorn under hovedgården og med bøndergods på 808 tdr. hartkorn. Hertil kom skove og tiender: Et stort gods.

1735-1750

Gaven gik på livstid til den senere generaladmiralsløjtnant Friedrich greve Danneskiold Samsøe og dennes hustru Dorothea grevinde Wedell-Wedellsborg.

-

1750-1792

På samme vilkår erhvervede Adam Gottlob Joachimsen Moltke godset. Det indlemmes i grevskabet Bregentved under slægten Moltke

1792-1818

Sønnen Joachim Godske Adamsen lensgreve Moltke overtager grevskabet ved faderens død. Turebyholm udskiftes og avlsgårdene Turebylille, Rødehus og Tureby Mølle udskilles af godset.

1818-1864

Sønnen August Adam Wilhelm Joachimsen lensgreve Moltke, som en tid var konseilpræsident (statsminister) besidder grevskabet.

1864-1875

Dennes søn Frederik Georg Julius Augustsen lensgreve Moltke efterfulgte faderen.

1875-1936

Under Frederik Christian Frederiksen lensgreve Moltke blev grevskabet opløst 1922. 243,6 ha. af Juellinges jord blev stillet til rådighed for staten, der oprettede 22 husmandsbrug og 10 tillægsparceller. Hovedparcellen blev solgt. 

1937-1940

Køber af hovedparcellen var fru V. Branth. Hun gav 571.000 kr. for resterne. Og solgte tre år senere.

 

1940-1998

Køber var fabrikant John M. Larsen, der gav 1 mill. kroner. 1947 overdrog han gården til sit firma A/S Premier Is.

 

1998-

Ejeren af Holmegård  Christian Ivar Schou Danneskiold Lassen køber og driver Juellinge.

 

 

 

Gården har tidligere været omgivet af voldgrave. Hovedbygningen fra 1675 er et enlænget barokhus men mansardtag, beklædt med granitkvadre.