1562             Hans Henriksen 
Duebrødre Hospital

Udsnit af gravsten over kannikken Hans Henriksen, som desuden var økonom for Duebrødre Hospital, hvor han døde 1562. Den store sten ligger ved siden af biskop Peder Jensen Lodehats i koromgangen. Nederst er der et mandshoved med hængelås for munden - tavshedens (dødens) sindbillede. Denne ejendommelige fremstilling i forbindelse med de gentagne afleveringer til kongerne af kostbarheder fra kirken, som fandt sted efter reformationen, har givet anledning til dannelsen af et folkeligt sagn. Det fortælles, at Hans Henriksen forrådte for kongen, at Duebrødre Hospital havde meget fede indtægter. Til straf for, at han således ikke holdt ren mund, havde hospitalets folk efter hans død straffet ham ved denne afbildning. I en ældre udgave af sagnet skal det være kannikernes indtægter der blev forrådt, og kannikerne, der hævnede sig.

Mere om Hans Henriksen fra Dansk Biografisk Leksikon (1887 - 1905). "Kannik, var født i Svendborg, hvor han ogsaa nød sin første Skolegang. Han gik den gejstlige Vej og blev præsteviet. 1531 forekommer han som Sekretær hos Biskop Ove Bille i Aarhus, samtidig var han Kannik i Kapitlet sammesteds. Indtil Ove Billes Død (1555) forblev H. H. i hans Tjeneste. Den Troskab og Hengivenhed, han viste mod sin Herre, ogsaa efter at denne 1536 var nedstødt fra sin høje Værdighed, lønnedes fra dennes Side med en uindskrænket Tillid. Biskoppen betroede Udfærdigelsen af de hemmeligste Brevskaber til denne sin «svorne Sekretær», og mangt et vigtigt Hverv overgav han ham at udføre. Forbindelsen med Ove Bille og dennes mægtige Slægtninge, for hvilke H. H. ogsaa paa flere Maader var til Tjeneste, skaffede ham forskjellige gejstlige Forleninger og da navnlig et Kanonikat i Roskilde, hvor han efter sin gamle Herres Død tog Bolig og 1556 ægtede Boel Mattisdatter fra Malmø. 1557 blev han Forstander for Duebrødrehospital i Roskilde, af hvilket han gjorde sig fortjent, og hvor han døde 9. Nov. 1562. – H. H. havde historisk Interesse og gjorde Optegnelser om Tidsbegivenheder; navnlig skyldes ham et udførligt Udtog af den skibbyske Krønnike."