1598                Basse 
Oversigt over lensmænd

Lenet

 

Andre af slægten

Peder Basses grav

Slægtens stamtavle

Peder Basse til Sørup var lensmand på på genant på Roskildegård 1598-1613. Han blev derefter lensmand på Svenstrup. Peder Basse deltog 1588 i Frederik II's begravelse. Han var fra 1592-96 hofjunker og skænk hos barnekongen Christian (IV). Fra 1591-1639 var han lensmand i Norge, Roskildegård,  Svenstrup, Møn, Tranekjær og Jungshoved. Han deltog 1611 i Kalmarkrigen mod Sverige og blev såret. 

Han blev gift med Sophie Parsberg og fik med hende 7 børn, hvoraf 6 døde som små og 1 (en søn) som døde 25 år gammel. Basse selv døde 1639 og ligger begravet i Vetterslev kirke med sin hustru . 

Med Peder Basse uddøde denne sjællandske adelsslægt, "de nye Basser", som tog navn efter en ældre sjællandsk slægt, som var uddød, da Peder Basses forfædre antog Bassenavnet. Sørup gik i arv til kvindelinien og tilfaldt Anne Steensen, som var gift med admiral Kjøn Jochum Grabov. Våben for adelsslægten Basse: To røde vædderhorn i hvidt. På hjelmen to røde vædderhorn.

Mere om Peder Basse fra Dansk Biografisk Leksikon (1887 - 1905). "en Søn af Erik B. til Sørup og hans første Frue, Anne Størle. Han traadte, som det synes, i en forholdsvis sen Alder i Hoftjenesten, i det han først 1592 blev Hofsinde. Fra 1596-1601 var han forlenet med Nunnekloster i Norge, 1598-1613 havde han Roskildegaard i Forlening. Under Kalmarkrigen gjorde han Tjeneste som Ritmester ved den sjællandske Fane og blev saaret. 1613 blev han Lensmand paa Svendstrup, som han 1618 ombyttede med Møen. Her blev han til 1629, da han blev forlenet med Tranekjær, som han beholdt til sin Død tillige med Jungshoved, som han 1634 fik i Forlening for sin og sin Frues Levetid. P. B. døde 10. Okt. 1639 som sin Slægts sidste Mand, thi den eneste af hans Sønner, som naaede den voxne Alder, var død faa Aar forinden. 6. Dec. 1601 havde han ægtet Sophie Nielsdatter Parsberg, der var født 16. Maj 1584, og hun overlevede sin Husbond i 15 Dage."