1660

 

Der sluttes fred mellem Danmark og Sverige under engelsk og hollandsk mægling. Mæglerne er ikke interesseret i, at Danmark skal sidde på begge sider af Øresund, så svenskerne beholder skånelandene (undtagen Bornholm). Norge får hele Trondhjem Len og Nordnorge tilbage. 

Ved freden er Roskilde brandskattet og ruineret og får ingen erstatning.

Enevælden indføres. Den økonomiske krise oven på en lang og dyr krig med store landafståelser får regeringen til at indkalde stænderne til møde i København. Adel, borgere og kirkefolk mødes (bønderne er ikke inviteret), og de kan godt komme med forslag til, hvordan økonomien kan rettes op: De foreslår i november en konsumtionsafgift. Der skal betales en rimelig høj afgift af alle varer, der føres ind til byerne (en form for moms). De kan derimod ikke blive enige om styreformen. Det ender med en slags statskup, hvor Frederik III med støtte fra borgere og gejstlige afskaffer det gamle rigsrådsstyre, lader sig hylde som arvekonge i oktober og indfører enevælde.

I efteråret brænder 38 gårde og huse i den vestlige ende af byen.

I november (5/11) kommer stænderne på endnu en skat, så statskassen kan komme til kræfter. Denne gang er det en såkaldt kopskat: En afgift pr. hoved (tysk = kopf). Den hollandske gesandt, Vogelsangh, rapporterer i december til sin regering: "Det håb, man har haft om ved hjælp af den pålagte kopskat at tilvejebringe en anselig sum penge, svinder ganske bort. Af denne hovedstad og kongelige residensstad er der kun indkommet 5000 rigsdaler. Hvad landet, som har lidt og endnu daglig lider så meget,  skal kunne yde, er let at begribe, og de øvrige stæder står med hensyn til formue ikke i noget forhold til København". Der var med andre ord ikke mange penge at hente i det forarmede Danmark. Men staten havde stadig et stort underskud.

Perioden midt i 1600-årene har nogle meget kolde vintre, og man taler om "en lille istid". Efter en hård vinter kommer der en dårlig høst. Og dårlig høst er ikke godt for økonomien i et forarmet, krigshærget land, som lever af landbrug. Misvæksten i mange af de følgende år gør det endnu sværere at genrejse landets økonomi. Denne havde været under nedslidning siden begyndelsen af århundredet. Og resultatet var, at landet vrimlede med tiggere.

Jacob Winter får bevilling til at være beværter i Rådhus Rode i Roskilde. Han holder til på byens hovedstrøg, men hvor vides ikke præcist.

Forrige år    Næste    Kort    Register    Tidstavle