1662

Roskildegårds Len indgår i Roskilde  Amt. Amtet omfattede herrederne Ramsø, Tune, Sømme (Lejre), og Volborg samt fra 1695 den sydlige del af Horns Herred. Den nordlige del hørte til Frederiksborg Amt.

Første amtmand bliver Johan Kristoffer Körbitz. En af hans første opgaver bliver at udarbejde en matrikel for amtets ejendomme på land og i by.

Rentekammeret finder en måde at forankre beskatningen på, så den bliver rimelig og stabil. Landbrugsjorden skal holde for. Den er i forvejen værdisat ved, at bønderne betaler landgilde, fæsteafgift for at leje gårdene, til godsejerne. Ved at lægge en afgift, som står i forhold til landgilden oveni, finder man en skat, som gør, at man kan udmåle i tønder hartkorn: efter arealstørrelse sat i forhold til jordens ydeevne / bonitet.

Nogle borgere var begyndt at modtage gæster mod betaling i strid med gæstgivernes eneret og uden påtale fra magistraten. Jørgen Hansen og Jacob Winter beklager sig til kongen i et brev dateret 14. januar. Sagen bliver behandlet hurtigt med besked til borgmestre og råd om at sørge for, at privilegierne bliver respekteret efter deres indhold.

Forrige år    Næste    Kort    Register    Tidstavle