1681

Domkapitlet havde forsøgt at eksistere videre uden økonomisk dækning, og der var beskedne midler at hente, når man som tamperret skulle dømme i ægteskabssager. Dette var den eneste opgave, kapitlet havde tilbage. Og den blev nu lagt ind under Københavns Universitet. 

Ny misvækst i landbruget. Mange steder river bønderne i vinterens løb stråtagene af deres huse for at skaffe foder til dyrene om vinteren. Betlerproblemet bliver ikke mindre.

Også enevælden finder, at det er et problem med erhvervsfriheden i byerne, så ved en forordning forbydes alle lav. Magistraterne skal føre nøje tilsyn med, at reglerne overholdes.

Der laves opmålinger til den nye matrikel på Sjælland. Arbejdet udføres af kommissioner ledet af en kommissær, som bestod af en landmåler, en konduktør (landbrugskyndig) og nogle skrivere. Hver kommission havde for hvert sogn nogle lokalkendte bønder, de kunne trække på som taksatorer. Amtmanden og retsbetjente skulle bistå kommissionerne.

Som arealmål anvendtes ved vurderingerne "tønder land", hvor én tønde land var sat til 14.000 sjællandske kvadratalen (og 1 alen lig med 63 cm).

Bistrup gods bliver et selvstændigt birk, dvs. en retskreds uafhængigt af herredet. Ladegården er i øvrigt som regel bortforpagtet, ofte til et medlem af Københavns magistrat.

Forrige år    Næste    Kort    Register    Tidstavle