1682

Christopher Andersen afløser som byfoged i Roskilde  Peter Schrøder.

Johan Kristoffer Körbitz ophører som amtmand og bliver afløst af Otto Krabbe.

Regeringen genopretter håndværkslavene - men der skal nu følge nogle lavsartikler, som regeringen udsteder.

Arbejdet med matriklen kommer til Roskilde. Derfor ved vi meget om, hvordan huse så ud, hvem der levede her, hvor mange i hvert hus i året 1682.

I højesteret giver man sig god tid, og enevælden er grundig. 28. september afsiges en dom, der bekræfter landsrettens dom over Jørgen Jensen.  Kongen har desuden nedsat en kommission af fire høje embedsmænd, der den 24. marts begynder arbejdet og når til samme konklusion som domstolene. Der bliver nu nedsat en ny kommission af hele seks overkommissarier, der afgiver betænkning den 16. september samme år. Betænkningen giver stort set  rådmændene og borgmester Bernt Meyer ret. 

Otto Sørensen får bevilling som gæstgiver. Han holder til i Sankt Laurentii Rode, nærmere bestemt i Skomagergade på hjørnet af Gullandsstræde. 

Skomagergade 15, som senere bliver gæstgiveri, ejes af rådmand og konsumptionsforvalter  Steffen von Essen. Han drev ikke værtshus, men kan have lejet sin gård ud.

Skomagergade 21, som senere bliver købmandsgård og gæstgiveri, ejes af Dorthe salig Niels Bonumbs, og grunden strakte sig med to haver helt ned til Bredgade. Dermed var gården langt den største i Skomagergade.

I grundtaksationen står der om Algade nr. 6, at der nu er to ejendomme, en østlig og en vestlig. Begge ejendomme har nu et baghus.

Borgmester Jørgen Jensen var en af byens største grundejere, men ikke den største. Grunden ved Støden 24 på vesthjørnet af Store Højbrøndsstræde betegnes i matriklen 1682 som en øde bygningsplads. Jørgen Jensen ejede grunden.

På det modsatte hjørne af Støden og Store Højbrøndsstræde ( i dag Støden 20) lå i følge matriklen en øde bygningsplads, som også tilhørte Borgmester Jørgen Jensen.  Her havde Gregers Pedersen tidligere boet og drevet sit mindre bylandbrug. På gårdspladsen var der nu en gammel bygning, som der ingen overdel var på. 

Den største grundejer ved vurderingen var borgmesterenken Eva Schrøder. Hun drev også det største landbrug og havde mange boliger til udlejning.

Den næststørste grundejer ved vurderingen var Nicolai Nielsen Verdel, som stadig er  byens næstrigeste mand. Han ejede mange grunde rundt omkring i byen. Han var også den største udlejer af ejendomme (udlejede 43 boliger og ejendomme).

Forrige år    Næste    Kort    Register    Tidstavle