Kastrupgård

        

Flakkebjerg herred

(Ejerforhold 1682 i) Amtet

Gods i middelalderen

Hovedbygn. ligger på et meget betydeligt og velbevaret rektangulært voldsted bestående af en plan lav borgplads, omgivet af endnu til dels vandfyldte grave. En stråtækt hovedbygn. af egebindingsværk, opf. på fundam. af den større, ældre gård, brændte 1946, hvorefter den nuvæende hovedbygning, en større villa, blev opført Et par fritstående sidelænger og en gammel smedie (billedet) er endnu bevaret.  

 

ccccccccccccccccccccc                                                  

Kastrupgård 

-1468  Inger Bille gav Antvorskov kloster Kastrupgård 1468 sammen med en gård i Løve. Godset bestod af enkeltgården Kastrupgård i Fuglebjerg sogn og i Gunderslev sogn landsbyen Skov-Kastrup på 6 gårde. Kastrupgård er opstået ved, at landsbyen er nedlagt og jorden lagt til enekeltgården.
1468-1530

Godset var under Antvorskov kloster.

1530-1562 Anders Henriksen Dresselberg oprettede Kastrupgård, enkeltgården.
1562-1594 Gods til Kastrupgård (vel gårdene i Gunderslev) indgik i et mageskifte, Frederik II arrangerede 1562, hvor klostret fik gods af krongodset i Slagelse og Tybjerg.  Til gengæld fikgrundlæggerens søn Niels Andersen Dresselberg (død 1594), der havde givet kongen andet gods, gods i Stigs Bjergby og her. 
1594-1595 Dennes sønner Folmer og Peder (begge døde 1594-1595) arvede gården, men døde unge.
1595-1620 Deres bror Vilhelm Dresselberg, landsdommer i Sjælland (død 1620), var den næste ejer.
1620-1653 Dennes datter Mette Dresselberg (død 1635) var gift med Frederik Parsberg til Vognserup (død 1653), som 1648 afkøbte sine sønner Verner og Vilhelm Parsberg deres mødrene arv i Kastrupgård . 
1653-1667  Ved hans død tilfaldt den hans børn af andet ægteskab med Sophie Kaas: Jørgen Parsberg (død 1691) og døtrene Mette  gift med oberst Wolf von Buchwald (død tidligst 1706) og Sidsel gift med Claus Sehested til Boller (død tidligst 1691). 
1667  Døtrenes ægtemænd skødede 1667 gården, der 1662 omtales som en øde og næsten afbrudt gård under Vognserup, til oberstløjtnant Frederik Henrik Holstein
1667-1702  Han solgte den samme år til vicekansler og gehejmeråd Holger Vind til Harrested (død 1683) gift med Margrethe Gjedde (død 1706). Kastrupgård var i følge matriklen 1688 en enestegård på 8 tdr. hartkorn, som også ejede Skov-Kastrup i Gunderslev sogn på 6 gårde.  If. i688-matr. lå l Fuglebjerg so. enkeltgden Kastrupgård med godt 8 tdr. hartk. og i Gun-derslcv so. landsbyen Skov-Kastrup på 6 gde med i alt godt 18 tdr. hartk. Den nuværende Kastrupgård er opstået ved, at landsbyen er nedlagt og jorden lagt til enkeltgården.
1702-1723   Margrethe Gjedde overlod al sit gods til sønnen, kammerjunker, senere kammerherre Vilhelm Carl Vind (død 1732). 
1723 -1795  Også Kastrupgård blev 1723 opkøbt af Carl Adolph von Plessen og inddraget i det Plessenske Fideikommis. Han fik 1731 tilladelse til at lægge den afbrudte Kastrup by (godt 19 tdr. hartk.) under Kastrupgårds frie sædegård. 1795 afhændedes den af fideikommisset tillige med Fuglebjerggård som arvefæste,

1795-1805  Forpagter og forvalter over de plessenske godser konferensråd Ludvig Johan Grandjean fik Fuglebjerg og Kastrupgård i arvefæste.  
1805-1835 Ved dettes overgang til fideikommiskapital, hvor godset blev bortsolgt, blev også denne gård i 1805 købt af justitsråd Peder Johansen de Neergård, som også købte Fuglebjerggård.
1835-1850 Peder Johansen de Neergård afstod Kastrupgård. til sønnen, etatsråd Carl de Neergaard (død 1850).
1850-1903 Han fulgtes af brodersønnen, hofjægermester Charles Adolf Denis de Neergaard til Gyldenholm (død 1903).
1903-1948 Dennes søn Carl de Neergaard afstod den til sin søn 1948. 
1948 - Sønnen var Edvard de Neergaard
  Han efterfølges af Rolf Viggo de Neergaard til Gunderslevholm og hører herefter under dette gods.