Benzonsdal

Lille herred

(Ejerforhold 1682 i) Amtet

Gods i middelalderen

Gjeddesdal

   Hele gårdkomplekset med hovedbygningen forrest og den store avlsgård med 3 længer..

 

ccccccccccccccccccccc                             

Benzonsdal 

1730-1735  Benzonsdal er oprettet af assessor i højesteret Peder Benzon til Gjeddesdal m.v., der 1730 fik kongelig bevilling til at udskille 53 7/9 tdr. hartkorn, nemlig Tordrupsmarkerne, Trustrupmarken, Kongsengen og Gjeddesdals eng- og mølleskyld fra Gjeddesdal gods for deraf at indrette en ny herregård med navnet Benzonsdal. Benzonsdals bøndergods  og kirker stammer fra såvel Gjeddesdal som fra Vartorv kirke i København. På den tid var der nok omkring 100 gårde, som fæstede under Benzonsdal. De fleste lå i Høje Tåstrup, Tåstrup Valby, Kildebrønde og Torslunde. Dog lå de færreste i Torslunde. I 1780’erne var der  9 gårde, som fæstede under Benzonsdal i Torslunde.Ved hans død i 1735 kom Benzonsdal  efter auktion med i alt 675 tdr. hartkorn til broderen
1735-1740  Broderen var deputeret i generalkommissariatet Lars (Laurits) Benzon til Gjeddesdal m.v. (død 1741). Denne solgte 1740 gård og gods til en tredje broder
1740-1744  Den tredje broder var stiftamtmand i Århus, senere overpresident i København Jacob Benzon (død 1775), som dog 1744 videresolgte ejendommen
1744-1757  Køber var kancelliråd, senere etatsråd Jens Andresen. Han afstod 1757 Benzonsdal (med 668 tdr. hartkorn).   
1757-1786 Ny ejer var vinhandler Frederik Barfred (død 1794) i København, som 17/3 1765 af godset stiftede et stamhus, der dog atter ophævedes ved en familieforening af 1786. Samme år overdrog han ejendommen til sin søn.  
1786-1800  Sønnen justitsråd Jens Lauritz Barfred (død 1822), som 1797 erhvervede Gjeddesdal og derefter 1800 for 168.200 rdl. solgte Benzonsdal. Han understøttede udskiftningen af jorderne i de byer, Benzonsdal havde gods. 
1800-1806   Køber var Niels de Bang  (død 1815) og dennes svoger legationsråd, professor juris, senere overpræsident i Kiel Christian Ulrich Detlev von Eggers. Denne udkøbtes hurtigt, men allerede 1806 skødede Bang, der i stedet erhvervede Sparresholm, Benzonsdal.
1806-1807  Han solgte til justitsråd, viceborgmester i København Peter Bech (død 1818), som næste år skødede den til en ny køber.  
1807-1853 Det var J. L. Barfreds søn kaptajn Frederik Matthias Barfred. Denne beholdt ejendommen til 1853. Barfred understøttede bøndernes overgang til selveje. Det var således ham, der i 1810 solgte gårdene i Torslunde og Ishøj til bønderne. På dette tidspunkt  fæstede Øvre mølle, legathuset  og skolerne i Torslunde, Tåstrup Valby og Ishøj under Benzonsdal. Kildebrønde kirke var nu også kommet ind under godset.  
1853-1881  Han solgte den (med 140 tdr. hartkorn fæstegods og 30 tdr. hartkorn arvefæstegods) til Carl Christian Cornelius greve Lerche, der nedrev den gamle af Peder Benzon opførte hovedbygning og 1856 bl.a. byggede den nuværende hovedbygning. Efter hans død 1881 besad enken Sophie Frederikke Steensen-Leth godset til 1890. Besætningen bestod af 160 køer, 40 stk. ungkvæg og kalve samt 4 plage og føl. Folkeholdet omfattede 1 forvalter, 1 fodermester, 3 røgtere og 1 foderelev, 1 forkarl, 10 elever, 2 karle, 1 staldkarl, 1 pige, 6 malkekoner og 3 daglejere.
1881-1918  Da kom det til sønnen senere kammerherre, hofjægermester Carl Christian baron Lerche (død 1920), som 1890 tilkøbte en bondegård med 10½ tdr. hartkorn. 
1918-1944  1918 overdroges Benzonsdal i fællesskab til sønnerne hofjægermester Carl Christian Cornelius baron Lerche og hofjægermester Vincens Christian baron Lerche, af hvilke sidstnævnte 1915-21 havde forpagtet godset. 
1944-1966  Vincens Christian baron Lerche blev 1944 eneejer af godset. 1938 lagdes Hakkemosegdrd (8 tdr. hartk.) under Benzonsdal. I 1965 blev besætningen sat ud og man specialiserede sig i planteavl. 
1966-1991  Christian Carl Frederik baron Lerche (død 1998) søn af forrige ejer overtog Benzonsdal. I 1970’erne blev gårdens marker fredet. Det frodige landskabs særegne karakter understreges af de mange egetræer, der stadig står på markerne på Benzonsdals jorde.
1991  Sønnen Vincens Carl Christian baron Lerche blev medejer af gården. Han havde siden 1975 ejet Danmarks nordligste herregård, Gårdbogård i Skagen. Avlsgården brændte i 1992 og derefter opførtes moderne længer med respekt for gårdens gamle struktur, så udlængerne stadig giver hovedbygningen et passende samspil. Efter faderens død i 1998 overtog Vincens Lerche den anden halvdel af Benzonsdal, og i 1999 solgte familien Gårdbogård og flyttede til Benzonsdal. De 440 ha jord giver rammerne om godset, og dertil er der 60 lejemål som både indeholder erhverv og boliger.