Egebjerggård

Ods herred

(Ejerforhold 1682 i) Amtet

Gods i middelalderen

Billedet viser en mindesten i gårdens have for Grundtvigs moder.

                                                                                 

Egebjerggård

-1333

Egebjerggård ligger i Egbjerg sogn i Odsherred. 1336 satte Sivert Sivertsen af Oreby sit gods i Egebjerg og Lestrup (også i Egebjerg) i pant.

1333-1346 Pantet blev givet af Jakob Absalonsen Ulfeld af Veddinge.
1346-1386 Sønnen Anders Jacobsen må have ejet godset, for hans søn skriver sig til det. Det gør Anders Jacobsen ikke på noget tidspunkt.
1386-1395 Sønnen Jens Axelsen solgte sin ret til Egebjerg og Lestrup 1395. 
1395-1400  Køber var Jens Falk til Vallø. Denne oplod 1400 sin ret til kronen.
1400  Det var dronning Margrethe, som fik pantet, og samtidig købte hun Niels Sivertsens part i godset. Dronningen skænkede Egebjerg og Lestrup til Esrum kloster
1400-1536  Esrum kloster ejer godset. 
1444 boede Claus Meinstrup i Egebjerg. Måske som Esrums lensmand.
1536-1540   Johan Friis til Hesselager fik Egebjerggård efter reformationen. Han mageskiftede 5/8 1540 godset til kronen mod at få Hagestedgård.
1540- Christian III oprettede af Egebjerg et kongeligt len. 1540-1544 Første lensmaend var Lave Brahe. Han havde lenet frit.
1544-1555 Den tidligere århusbisp Ove Bille var næste lensmand. Også han havde lenet frit. 
1555-1556 Han efterfulgtes af Niels Parsberg, der som forgængerne havde lenet frit, men som døde året efter.
1556-1566 Hvem der herefter havde lenet, vides ikke.
1566-1660 1566 blev godset lagt under Dragsholm og gården givet  som fæstegård til Henrick Clausen, herredsfoged i Odsherred.
1660-?? Kronen beholdt Egebjerg, da Dragsholm overgik til privat eje. Den var senere bolig for forvalteren over det odsherredske gods Niels Christian Bang (død 1760). Blandt hans børn var den kendte læge Frederik Ludvig Bang (født her 1747), generalprokuror Oluf (Ole) Lundt Bang (født her 1731), Cathrine Marie Bang, N. F. S. Grundtvigs moder (født her 1748) og Susanna Christina Bang, Henrik Steffens' moder (født her 1751}.
??-1819 Senere har gården halt adskillige private ejere, bl.a. generalkrigskommissær Schack von Lüttichau (død 1819).
1819-1866 De følgende ejere kendes ikke.
1866-1878 Fra 1866 ejedes gården af C. C. Jørgensen.  
1878-1921 Han efterfulgtes af sin søn O. N. Jørgensen. Tilliggendet formindskedes væsentlig ved frasalg 1921.