Havelse len i Strø herred

Bispegods

Strø herred

Kongelige len og lensmænd

Hovedgårde: Havelse 

                                                     

Under Roskilde bispestol hørte der en del gods i Strø herred, især omkring Arresø. Hovedgården i Havelse len, der i øvrigt bestod af landsbyens øvrige gårde (sikkert vore dages Lille Havelse), var Havelsemagle (vore dages Store Havelse). Lenet fik også tienden af Ølsted kirke, sognekirken i sognet.

Sogn Hovedgård Byer Gårde Noter

Kirketiende

Ølsted Havelsemagle Havelse 17

Desuden ejede bispen skoven. 

                                                                                                                                                                                            

Ølsted Sogn

 

Havelse

1354-1536

Havelse med hovedgården var et større len under bispen.

1354

Nævnes Jacobus Jønæsson "de Haugheløsæ". Han var væbner og sikkert lensmand. 

1410-11 Væbner Morten/Torsten Venstermand er bispens lensmand.
1412 Enken efter Torsten Venstermand, Marie, fortsætter som bispens lensmand.
1431-54 Anders Jensen (slægten Væbner) er bispens lensmand.
1494-1512 Morten Jensen (slægten Stjernemåne) er bispens lensmand.
1527 Jørgen Rosengård (d. 1532) er bispens lensmand.
1536-1578 Ved reformationen kom lenet under kronen. 1536-1537 Sophie Gøye (død 1537) er bispens lensmand på livstid. Lenet går nu over til kronen. Hun har lenet på afgift i form af 12 lødig mark. 
1537-1550 Hvem der i denne periode sad på lenet, vides ikke. Lenet kan også have været lagt under et større len, f.eks. Krogen.
1550-1561 Kongelig staldmester Jacob Sehested (død 1564) er kongelig lensmand. Han har lenet frit på livstid (lover troskab mod Hertug Frederik; skal ægte dansk adelsjomfru). 1553 bestemmes det, at hans fæstemø Lene Tønnesdatter skal have lene på livstid efter ham. 
1561-1566 Hustruen Lene Viffert (død 1579) får livbrev som kongelig lensmand.
1566-1578 Kongens kældersvend Jesper Skammelsen får livbrev som kongelig lensmand. Lenet er frit, og det stadfæstes, at det er for livstid. 
1562 Kongens hofprædikant, magister Niels Nielsen får lov til at flytte det to lofter høje hus på gården til sin kannikkeresidens i Roskilde.
1578- Som andre nordsjællandske smålen lægges Havelse under Frederiksborg.
Sagnet om Morten Venstermand, som måtte afstå sin gård til bispen, fordi han havde bortført fæstemøen Anne Jensdatter fra Vor Frue Kloster i Roskilde er knyttet til Havelse.
Sophie Gøye afregner i 1536 lenet med:
12 mark

Mål og vægt og penge