1257             Svogerslev 

Svogerslev by

Området set fra luften

Landskabet omkring Svogerslev

Svogerslev og Kornerup er meget gamle landsbyer. Ordet Svogerslev kommer fra Suauerslef, altså levningerne eller arven efter en Suauer, og nævnes første gang i 1257. Suauer kommer nok af olddansk "swawiarharjiar", svaber-krigeren. Svaberen kan være en mand fra Schwaben i Sydtyskland, men er nok en oversættelse af denne betegnelse: En mand af folket. Så suauer kan altså betyde "folkekriger". 

 

Den gamle landsby var bygget op om kirken og gadekæret og bestod af ca. 20 tætliggende bindingsværksgårde på syldstene og med lerklinede vægge. Derudover var der ca. 40 huse. I alt var der 400 mennesker i Svogerslev igennem flere hundrede år. Man boede tæt sammen og var meget angste og overtroiske og havde kun meget lidt kontakt med de omliggende byer. Dette hang til dels også sammen med de meget dårlige veje. Familierne var indgifte i hinanden. Svogerslev Sogn er på 736 ha, hvoraf 36 er moser og andet vandareal inkl.. den 32 ha store Svogerslev Sø. Jordene er lermuldede, dog ret sandmuldede i den sydlige del.

 

Dømmes høj indgår som et led i en række bronzealderhøje (ca. 1700-1100 f. kr.) fra kysten ved Roskilde Fjord og ud mod Lejre. Der er udgravet en lang række bronzealderbopladser i gravhøjens periferi. Ved forskellige grundudgravninger i Enghaven er der fundet flere flintredskaber fra yngre stenalder (ca. 6000 år siden) og gjort fund fra bronzealderen. I 1998 blev der i Lynghøjen også gjort et bronzealderfund. Lynghøjen lå lige sydvest for grusgraven og skulle inddrages til grusgravning. Højen blev derfor grundigt undersøgt. Man fandt i den en høvdingegrav fra ca. 1300 f. kr., hvor man i en svær egetræskiste bl.a. fandt et 60 cm. langt bronzesværd. Dømmes mose er også indtegnet. Området ligger nord for Enghaven. Dømmes mose er kendt for sit enestående dyreliv. Der findes i mosen både spids- og butsnudede frøer og lille vandsalamander og området har desuden et rigt fugleliv.