1652             Hans Hansen Resen

 

Bispeembedet

Biskopper over Sjælland

      Resenslægten

Der er vist ingen portrætter af Hans Hansen, men måske har han lignet sin far

Hans Hansen Resen (1596-1652) var søn af den tidligere biskop over Sjællands Stift  Hans Poulsen Resen. Han døde allerede et år efter, at han havde fået embedet, så han har nærmest ikke sat sig spor i stiftets historie. Han er far til historikeren Peder Hansen Resen.

Mere om Hans Hansen Resen fra Dansk Biografisk Leksikon (1887 - 1905). "Biskop, var en Søn af ndfr. anførte Biskop Hans Poulsen R. (d. 1638) i dennes første Ægteskab og fødtes i Kjøbenhavn 19. Okt. 1596. Da han tidlig viste, at han besad et godt Hoved, blev han sat i vor Frue Skole, fra hvilken han 1614 gik over til Universitetet. Theologiske og filosofiske Studier bleve hans Fag. Kort efter Faderens 2. Ægteskab 1615 rejste Sønnen til Wittenberg, hvor han tilbragte nogle Aar med flittige Studier og fin Professoromgang. Efter henved et Aars Ophold i Hjemmet drog han atter ud i 1619, denne Gang til Strasburg, hvor han især levede sammen med de 2 unge Adelsmænd Niels Trolle og Mogens Sehested, med hvem han foretog en Rejse gjennem Schweits og Frankrig.

Efter flere Rejser og vel tilbragte Studieaar kom R. hjem i Dec. 1620 og blev 1621 efter Skoleherren Palle Rosenkrantz’ Valg indsat af sin Fader som Rektor for Herlufsholm Skole, hvorpaa han tog Magistergraden. Her fra kaldtes han 1624 til Professor ved Universitetet, hvor han i 10-11 Aar foredrog forskjellige af de under det filosofiske Fakultet hørende Fag. 1635 valgte det akademiske Konsistorium ham til Sognepræst ved Frue Kirke. Dette Embede overtog han dog ikke, da han s. A. beskikkedes til Professor i Theologien, hvorpaa han 1636 tog Doktorgraden. I denne Stilling virkede han nu i en Række Aar, indtil han 25. Maj 1652 af Sjællands Præsteskab valgtes til Stiftets Biskop efter Dr. Jesper Brochmands Død. Han indviedes til Embedet af sin Svoger Biskop Peder Vinstrup fra Lund. Snart efter sygnede han dog hen og døde allerede 3. April 1653.

R. hører til den Slags Personligheder, hvis Billede det ikkeer let at fastholde, fordi de ikke frembyde noget særegent. Af Ydre var han en kjøn Mand, og han synes at have hørt til dem, der, udrustede med gode Evner og stillede under usædvanlig gunstige Forhold, vandre den slagne Vej fremad uden Afstikkere til højre eller til venstre, udfylde deres Plads med Flid og Dygtighed, men uden i noget Forhold at træde saa dybe Spor, at de ere synderlig kjendelige, naar Arbejdstiden er omme. Til Billedet af R. hører ogsaa, at han levede i et overordentlig lykkeligt Ægteskab med den smukke, elskværdige og af mange attraaede Thale Vinstrup (f. 12. Maj 1604), en Datter af hans Stifmoder i hendes første Ægteskab med Biskop Peder Jensen V. Ved dette Ægteskab knyttedes R. endnu nærmere end forhen til Professorkredsen. Brylluppet stod 14. Febr. 1624 i Bispegaarden, og Ægteskabet var velsignet med en talrig Børneflok, deriblandt den siden bekjendte Præsident Peder Hansen R. (s. ndfr.), og alt var Lykke og Tilfredshed, indtil Husfaderens Sygdom og Død gjorde en brat Standsning. Dette Slag var for tungt for den kjærlige Hustru, Dagen efter Mandens Begravelse døde hun. Samtiden har i stærke Ord vidnet om hendes ædle Egenskaber.

R.s litterære Virksomhed indskrænkede sig til en saadan Række af filosofiske og theologiske Disputatser, som hans akademiske Kald udkrævede, og til en i højeste oratoriske Stil holdt latinsk Sørgetale over Kansler Chr. Friis til Kragerup (1639). R.s theologiske Stade lader sig maaske bedst udtrykke i de Ord, at han var en ulastelig Discipel af sin Fader og af Biskop Brochmand, uden Tendens til Særmeninger, der i nogen Maade kunde fjærne ham fra stræng luthersk Orthodoxi."