Ærkedegn Tetz Rosengård

Andre af slægten

Ærkedegne

Kanslere

Degnedømmets økonomi

Slægtens stamtavle

Magister Tetz Rosengård var ærkedegn i Roskilde omkring år 1472. Han er samtidig bispens lensmand på Selsø. Han er tillige kongens kansler 1455-57.

Mere om Tetz Rosengård fra Dansk Biografisk Leksikon (1887 - 1905). "Kongens Kansler, var en Søn af Tetz R. af Kværkeby i Ringsted Herred. Han nævnes som Kannik i Roskilde 1442 og som Ærkedegn sammesteds fra 1451 lige til sin Død, der indtraf 1476. Som Kongens Kansler forekommer han 1455-57 og har i denne Stilling, saa vidt det kan ses, ledsaget Christian I til et Møde i Rostock 1456, hvor der førtes Forhandlinger med forskjellige nordtyske Fyrster og en Del Hansestæder. Stort mere vides ikke om hans Virksomhed som Kansler, der jo ogsaa kun var af kort Varighed; nogle flere Oplysninger foreligge derimod om ham som Ærkedegn. Han synes at have været en kraftig Natur, der har staaet fast paa Ærkedegnedømmets Rettigheder, naar nogen traadte dem for nær. Man finder ham saaledes i Retstrætte med en Adelsmand, som han satte i Band; og med sin egen foresatte, Roskildebispen Oluf Daa, havde han et skarpt Sammenstød, i det de ikke kunde enes om Grænserne mellem Ærkedegnens og Bispens Jurisdiktion. T. R. æskede endogsaa Ærkebispens Dom i denne Strid, hvis endelige Udfald dog uheldigvis ikke kjendes. Maaske er Sagen falden bort ved Oluf Daas Død 1461; i alt Fald synes T. R. under hans Efterfølger en Tid lang at have haft Styrelsen af Bispelenet Selsø, hvad der jo tyder paa et venskabeligt Forhold mellem Bisp og Ærkedegn. Derimod hører man i 1468, at Paven paatænkte at lade ham afsætte, fordi han havde lagt voldelig Haand paa en Præst; men T. R. forekommer dog i den følgende Tid fremdeles som Ærkedegn, hvad enten han nu har forstaaet at rense sig for Beskyldningen, eller Grunden har været en anden."