Kantor Oluf Ovesen

Kantorer

Cantoriets økonomi

Provste

Oluf Ovesen (Offesen / Offonius) (* Åhus, Skåne 1494 † Roskilde 14-10-1575) var kantor i Roskilde. Han er begravet i Domkirken. Han var rektor i København 1533-1557 (i 24 år) og var kantor i 18 (1557-75).

Mere om Oluf Offesen fra Dansk Biografisk Leksikon (1887 - 1905). "Skolemand, Prælat, var født i Aahus i Skaane og er maaske den Oluf Skaaning, der 1541 forekommer som «Skolemester i Kjøbenhavn og Vicarius ved St. Andreas’ Alter i vor Frue Kirke». Stillingen som Rektor ved Kjøbenhavns Skole synes O. O. at have indtaget i det mindste siden 1530. Han var en vellærd Mand, der formodentlig havde studeret udenlands. Som Magister nævnes han 1539, da Universitetet tilstod ham 20 Daler i Løn, fordi «han længe og trolig havde tjent i Skolen». Efter at Theologen Niels Hemmingsen var kommen hjem «fra sin kjære Lærers, Melanchthons, Værksted», var O. O. en af de Mænd, med hvem han (o. 1543) havde daglig Omgang, der dog blev afbrudt ved, at O. O. 1544 blev Rektor ved Domskolen i Roskilde. Som saadan aflagdes han med et Kanonikat ved Domkirken, og 1557 valgtes han til Kantor i Kapitlet, et af Prælaturerne i samme, der navnlig medførte et Opsyn med Kirkesangen. Som Prælat og Kannik henlevede han siden sin Tid i Roskilde, indtil han 14. Okt. 1575 døde i meget høj Alder. Nogle Aar tidligere (1571) havde N. Hemmingsen tilegnet ham sit Skrift «Demonstratio indubitatæ veritatis de Domino Jesu» og paa en meget venlig Maade mindet om deres fordums Samliv. – O. O., der var ugift, gav ved sin Død en Sum til fattige Børn i vor Frue Skole i Kjøbenhavn; men da han ikke havde faaet Bestemmelsen derom indført i sit Testament, opstod der forskjellige Vanskeligheder, der, som det synes, først jævnedes ved Universitetets Kjendelse i Sagen."