1617                Pachs / Pax 
Oversigt over lensmænd

Lenet

Slægtens stamtavle

                                                                                              

Mogens Pachs til Torup var lensmand på Roskildegård 1617-1627 (på genant). Han blev født 10. Juli 1577 på Holbæk Slot. Kun 7 år gammel kom han til hoffet for at blive opdraget sammen med hertug Ulrik, hvilket varede i 6 år, hvorefter han i 4 år ledsagede hertugen på dennes udenlandsrejse. De studerede i Jena, Wittenberg osv. Derefter tjente han 8 år ved det brandenborgske hof, senest som kammerjunker, og kom så 1601 tilbage til Danmark, hvor han senere overtog besiddelsen af Torup efter sin far. Efter at have deltaget i Kalmarkrigen som fanejunker og senere korporal ved det sjællandske kompagni blev han 1613 forlenet med Halmstadgård, som han 1617 byttede ud med Roskildegård. Da han  afgav Roskilde fik han 1627 Holbæk Slot i forlening. Fra 1624-33 var han løjtnant ved Frederik Reedtz’ kompagni af den sjællandske rostjeneste. 

Brødrene Mogens Pachs til Torup og Morten Pachs til Kindholm på Sjælland holdt 15/8 1609 bryllup i Horsens med søstrene Sophie og Sidsel Glambek, døtre af den i 1591 afdøde Claus Glambek til Rask og hans enke Birgitte Rosenkrantz, som stadig levede. Ved Brylluppet vankede der dyresteg som en gave fra kongen. Men der var mere end dyresteg til de to brødre. Birgitte Rosenkrantz ejede Rask, Bjerre, Brejnholm, Værholm og havde mulighed for at arve Stensballegård. Foreløbig fik Mogens Pachs Rask med Sophie Glambek, Morten Bjerre og Brejnholm med Sidsel.

Sophie Glambek fødte sin mand en søn, Christoffer Mogensen Pachs, det eneste Barn i deres ægteskab. Hun døde, mens han var lensmand i Roskilde og blev derfor begravet i Roskilde Domkirke. Han giftede sig på ny 27/8 1626 med Beritte Clausdatter Mund, der i 3. led var beslægtet med hans første hustru, hvorfor han måtte betale 2500 rigsdaler. til Vartov hospital for at få bevilling til ægteskabet. Han døde 18/11 1642 på Holbæk Slot.    

Mere om Mogens Pax fra Dansk Biografisk Leksikon (1887 - 1905). "Søn af Christoffer Pax, blev født 10. Juli 1577 paa Holbæk Slot. Kun 7 Aar gammel kom han til Hove for at opdrages sammen med Hertug Ulrik, hvilket varede i 6 Aar, hvorefter han i 4 Aar ledsagede Hertugen udenlands; de studerede i Jena, Wittenberg osv. Derefter tjente han 8 Aar ved det brandenborgske Hof, senest som Kammerjunker, og kom endelig 1601 tilbage til Danmark, hvor han senere tiltraadte Besiddelsen af Torup. Efter at have deltaget i Kalmarkrigen som Fanejunker og senere Korporal ved det sjællandske Kompagni blev han 1613 forlenet med Halmstadgaard, som han 1617 ombyttede med Roskildegaard, til han endelig 1627 erholdt Holbæk Slot i Forlening. Fra 1624-33 var han Lieutenant ved Frederik Reedtz’ Kompagni af den sjællandske Rostjeneste. M. P. var 2 Gange gift: 1. (15. Sept. 1609) med Sophie Clausdatter Glambek til Rask (f. 21. Maj 1578 d. 15. Juli 1620), 2. (27. Avg. 1626) med Berete Clausdatter Mund, der i 3. Led var beslægtet med hans 1. Hustru, hvorfor han maatte betale 2500 Rdl. til Vartov Hospital for at faa Bevilling til Ægteskabet. M. P. døde 18. Nov. 1642 paa Holbæk Slot." 

Slægten Pachs (Pachish von Festenberg, Pax), som stammer fra Schlesien, har følgende våbenmærke: I blåt en oprejst gedebuk skaktavlet hvidt og rødt. På hjelmen en krone og en halv gedebuk om i skjoldet.