1147                 Volden
Forstørrelse
Farvelagt tegning
Udgravning af voldstykke

Svend, søn af Erik Emmune og efter sit dødssted på Grathe Hede ved Viborg siden givet navnet Grathe, befæster Roskilde ved at lade en jordvold grave, hvorpå der sættes palisadehegn.

Volden virker ikke voldsom med en bredde ved foden på ca. 10 m, men til gengæld er dens udstrækning meget stor. Der kan ligge en by på en kilometer på hver led inden for volden (ca. 73 ha), og så stor var ingen anden dansk by i middelalderen bortset fra Lund. Graven foran volden har været lidt bredere end 10m, og den har delvist været vandfyldt. Det gælder vestsiden langs Borgediget og især Byvolden, hvor kildevandet har flydt i voldgraven. Det samme gælder mod øst og i Folkeparken. Bag volden har man nogle steder fundet spor af smallere grave eller grøfter. De har nok været der for at lede overfladevand bort fra området bag volden, så forsvarerne ikke fik våde fødder, men også for at lede vandet inde fra byarealet ud gennem volden på passende steder - f.eks. ved portene.