1534

Roskilde får sit første bogtrykkeri. Trykkeren hedder Hans Barth og stammer fra Tyskland. Når man ved, at Roskilde tidligere i middelalderen var Sjællands lærdomssæde, er det sent, der kommer en bogtrykker til byen. Det er nok sådan, at København også på dette område har taget magten fra Roskilde - denne gang p.gr.a. universitetet. Barths bøger er præget af Roskilde som skoleby og at der ved domkapitlet var en række reformivrige katolikker.

Grev Christoffer af Oldenburg, lederen af den lübske styrke, som foregiver at kæmpe for Christian II's sag i Grevens Fejde, erobrer Harritsborg og brænder borgen ned.

Grev Christopher af Oldenburg hærger i Roskilde i Christian II.´s navn (Grevens Fejde). Bispegården plyndres og bispeborgen Bistrup brændes ned. Greven tvinger Domkapitlet til at udlevere en pæn del af kirkens værdigenstande. Han mangler penge i sin krigskasse til sine lejeknægte. Lybækkerne erobrer også bispeborgen Hjortholm ved Furesøen, men det lykkes dem aldrig at indtage Dragsholm i Odsherred.

København, hvis borgmester Ambrosius Bogbinder er en gammel ven af Christian II, slutter sig til oprøret og Christoffer af Oldenburg. Joachim Rønnow er i byen, og hans liv er i fare. Han gemmer sig , og det lykkes ham at flygte i ly af natten. Christoffer giver Roskilde stift til den tidligere svenske ærkebiskop Gustav Trolle. Det lykkes imidlertid Rønnow at slutte fred med Christoffer, og han køber bispestolen tilbage af Trolle for 10.000 daler. Trolle får i stedet Odense stift.

I Skåne har rigsmarsk Tyge Krabbe magten, og han er gammelkatolsk. Han bad borgerne i den største by Malmø, herunder den rige borgmester Jørgen Koch,  forvise prædikanten Frank Vormordsen og kannikken fra Roskilde, Christiern Pedersen, der også var blevet luthersk. Malmøborgerne svarede med at gøre oprør. De overrumplede byens fæstning, Malmøhus, med list, tog lensmanden Mogens Gyldenstjerne til fange og begyndte at rive slottet ned. Også malmøborgerne meldte sig under grev Christoffers faner.

Den sidste ærkedegn ved domkapitlet i Roskilde, Anders Gyldenstjerne, er broder til Elsebeth Gyldenstjerne, som lever sammen med bispen i Børglum, Stygge Krumpen.

Den protestantiske kirkeordning  indføres i Pommern på en landdag i Treptow  og Roskilde er ikke længere stiftsby.  Den reformerte kirke skal være landsreligion i hele Pommern, og hertugen overtager øvrigheden over kirken og de kirkelige indtægter.  Administrativt ledes kirken på Rygen herefter af den lutherske biskop i Stralsund.

Forrige år    Næste     Kort    Register    Tidstavle