1534             Anders Gyldenstjerne 
Stygge Krumpen
Ludvig Gyldenstjerne

Mogens Gyldenstjerne

Andre af slægten

Ærkedegne

Stamtavle for slægten

                                                                              

Våben for slægten Gyldenstjerne, som stammer fra Jylland: En syvoddet gul stjerne i blåt. På hjelmen to naturligt farvede arme med blå ærmer, der holder et spejl (blåt med gul ramme) med syv påfuglefjer.

Anders Gyldenstjerne var den sidste katolske ærkedegn i Roskilde. Han er bror til den Elsebeth Gyldenstjerne, som levede sammen med bispen af Vendsyssel (Børglum stift), Stygge Krumpen, som ved at have en kvinde hos sig brød alle regler for en katolsk biskop. De to samlevere blev  jaget af lederen af det jyske oprør, skipper Clement, og hr. Anders skriver i et brev: "Hvor Elsebeth er blevet af, har jeg ikke spurgt. Vi ved aldrig, hvor bispen af Vendsyssel er; han kryber nu udi musehul". 

Mere om Anders Gyldenstjerne fra Dansk Biografisk Leksikon (1887 - 1905). "var en Søn af Oluf Pedersen G. til Estvadgaard og Anne Rosenkrantz til Palsgaard, der atter var en Datter af Ludvig Nielsen R. og Fru Kirsten Hack. Til Palsgaard skriver ogsaa A. G. sig, og heri maa man vel se Grunden til, at baade han og hans nævnte Broder Erik G. bare deres Mormoders Slægtnavn Hack, indtil de efter Forordningen af 1526 om faste Tilnavne for Adelen antoge Navnet Gyldenstjerne. Mester A. G. forekommer allerede i Christian II’ s Tid som Forstander for Hundslund Kloster i Vendsyssel. 1527 forlenedes han desuden af Frederik I med Degnedømmet i Roskilde, det første Prælatur ved Roskilde Domkirke, og maatte ved den Lejlighed forpligte sig til ikke at søge Bekræftelse herfor hos Paven, men kun hos Kongen. I Grevefejdens Tid sluttede han sig til Christian III, uagtet han derved berøvedes Degnedømmet i Roskilde, og da Skipper Clement hærgede Vendsyssel, blev Hundslund Kloster forlenet til en Bonde. I et interessant Brev til sin Broder Erik skildrer han forholdene i Vendsyssel paa denne Tid og opfordrer ham ivrig til at slutte sig til Christian III uden at tage Hensyn til de Tab, han derved led. 10 Dage senere faldt han selv 16. Okt. 1534 i Slaget ved Svendstrup mod Skipper Clement."