Rosendal Totterupholm

        

Faxe herred

(Ejerforhold 1682 i) Amtet

Gods i middelalderen

Hovedbygningen bygget af faksekalk 1847-49. De lave sidelænger er af bindingsværk. Sydvest for det nuværende Rosendal ligger et overpløjet voldsted, som formodentlig er det oprindelige Totterupholm.

 

ccccccccccccccccccccc                                                  

Rosendal - Totterupholm - Rosenlund

1554-1586 Godset er oprettet 1586 af en enkelt gård i den nu nedlagte Totterup af Ide Munk, enke efter Holger Rosenkrantz  til ValløHun begyndte senest 1560 at holde hus i den bondegård, som siden blev til hovedgården.

1586-1588

Gården blev arvet af datteren Mette Olufsdatter Rosenkrantz til Vester Vallø. Hun var gift første gang med Steen Rosensparre, anden gang med rigshofmester Peder Oxe, men da hun oprettede Totterupholm var hun enke.

1588-1642

Gården arvedes af en mindreårig datterdatter, Jytte Prebensdatter Gyldenstierne (datter af Preben Gyldenstierne til Nørre Vosborg og Mette Rosenkrantz' datter Birgitte Steensdatter Rosensparre) gift første gang med Peder Juel til Gjorslev, der døde 1612, anden gang med Christian Grubbe til Lystrup, som døde før 1642.

1642-1643

Sønnen Peder Grubbe arvede både Totterupholm og Lystrup. Og snart derefter solgte han Totterupholm. Senere blev han sindsyg.

1644-1684

Køberen var Edel Rosenkrantz, som da hun købte, var enke efter Gabriel Laxmand til Frøslevgård (døde 1642) og senere giftede sig med generalkrigskommissær Knud Ulfeldt til Svenstrup, som faldt mod svenskerne 1657. Der var 1651 150 gårde i Faxe sogn. 61 af disse hørte under Totterupholm. Borupgård Ladegård blev oprettet som ladegård under Totterupholm i Roholte af Knud Ulfeldt 1648. Efter dennes død sad Edel Rosenkrantz enke på Totterupholm til sin død.

1684-1703

1/3 skulle i følge testamentet arves af steddatteren Margrethe Knudsdatter Ulfeldt gift med søhelten, admiral Niels Juel, 1/3 til søsteren Pernille Rosenkrantz, som imidlertid ikke ville modage den, og 1/3 til døtrene af en anden søster, der havde været gift med rigsmarsken Anders Bille, der også faldt 1657. Disse "søsterdøtre de Biller" solgte deres trediedel til Niels Juel.

1703-1722

Datteren Sophie Nielsdatter Juel, som var gift med gehejmeråd Niels Krag til Voldbjerg (død 1713), arvede godset.

1722-1733

Godset blev herefter arvet af datteren Anna Margrethe Nielsdatter Krag (død 1757). Hun havde været gift med generalmajor Christian Juel. Hun måtte 1731 sælge sin anden hovedgård Strandegård og Totterupholm overgik til datteren og svigersønnen.

1733-1785

Datteren Hedevig Sophie Juel (død 1750) var gift med major og gehejmeråd Holger Rosenkrantz, som 2/2 1748 ophøjedes til baron af Rosenlund, gårdens nye navn. Som baroni havde Rosenlund 400 tdr. hartkorn. Det var Rosenkrantz, der sammen med Vemmetofte satte system i brydningen af kalksten i Fakse, fra 1739 også med udskibning af sten til udlandet. Baroniet blev kort før baronens død afløst af en fideikommiskapital på 60.000 rdl., og gården kunne sælges fra under sit gamle navn, Totterupholm

1785-1788

Baronens sucessor var brodersønnen baron Iver Rosenkrantz til Villestrup (død 1815).

1788-1801

Totterupholm blev solgt til generalkrigskommissær Haagen Christian Astrup (død 1827), som måtte give 90.000 rdl. for godset. Han fik 1789 lov til at kalde gården Rosendal

1801-1806

Astrup solgte godset til søkaptajn Lauridz Moss Hofgaard og kancellisekretær Carl Adolph Stampe (død 1831), som efter få år i 1803 skødede sin halvpart til medejeren. Denne solgte selv det hele efter nogle år.

1806-1823

Rosendal blev solgt for 255.000 rdl. til gehejmekomferensråd, amtmand over Præstø amt Christian Conrad Sophus Danneskiold-Samsøe (død 1823) og medinteressenter. Disse var hans svogre og arvinger efter Adam Christoffer friherre Holsten til Holstenshus, som døde 1801: Hans og Ditlev Cai Holsten, begge gift med søstre til Danneskiold-Samsøes hustru Henriette Valentine Kaas.

1823-1837

Enken Henriette Valentine Kaas drev fra Gisselfeldt alle mandens godser på egne og interessenternes vegne med stor dygtighed, indtil ejerne besluttede at sælge Rosendal.

1837-1886

Godset blev solgt til hendes kommende svigersøn hofjægermester Carl Gustav Christian greve Holck-Winterfeldt, der 1857 ægtede Christiane komtesse Danneskiold-Samsøe, som døde 1873. Selskabet Fakse Kalk blev dannet 1883 med Rosendal, Vemmetofte, Gavnø og Bregentved som de oprindelige aktionærer. Selskabet anlagde Fakse Ladeplads.

1886-1930

Samtlige arvinger skødede 1886 Rosendal til sønnen Frederik Sophus Flemming Holck-Winterfeldt til stamhuset Fjellebro, som var slægtens sidste mand.

1930-1941

Søstersønnen Helge Ernest greve Knuth-Winterfeldt havde været forpagter på godset, og han arvede det efter sin morbror. Han var ugift. 

1941-1942

Det var hans bror og efterfølger Flemming greve Knuth-Winterfeldt også. Så det blev en nevø til brødrene, der overtog godset.

1941-1980

Brodersønnen var diplomaten Kield Gustav greve Knuth-Winterfeldt, som senere blev hofmarskal.

1972-1999

Han overdrog godset til sønnen Ditlev Helge greve Knuth-Winterfeldt, som solgte godset. 

1999-)

Køber var Hans Michael Jebsen, som foretog en gennemgribende modernisering af hele hovedgården med respekt for dens særlige præg fra midten af 1800-tallet.