Holmegård

 

        

Hammer herred

(Ejerforhold 1682 i) Amtet

Gods i middelalderen

Holmegård er en af de få bevarede bindingsværksherregårde opført af Claus Daa 1635. 

ccccccccccccccccccccc                                                  

Holmegård 

1375-1402 Tyge Mogensen Ravensberg er den første ejer, der kendes med sikkerhed. Om gården er den samme, som den Antvorskov Kloster ejede tidligere, vides ikke.

1402-1438 Væbneren Anders Pedersen Griis af Nordrup nævnes som ejer fra 1402.
1438-1460 Sønnen Peder Andersen Griis arvede.
1460-1497 Hans søn , lensmanden i København Joachim Pedersen Griis, arvede godset. Han døde 1478, men enken Anne Arvidsdatter Baad (af Halland) blev siddende som medejer til sin død 1511.
1497-1505 Deres søn Hans Joachimsen Griis, der også var lensmand på Københavns Slot, overtog sin fædrenearv 1497. Han døde uden efterlevende børn, så godset deltes mellem hans hustru og hans søster.
1505-1515 Enken Anna Lange fik halvdelen af Holmegård. 1505-1532 Søsteren Gundel Joachimsdatter Griis var gift med Oluf Clausen Daa til Ravnstrup.
1515-1540 Hendes brodersøn Gunde Lange til Brejning arvede efter hende.
1540-1571 Frederik Gundesen Lange arvede efter faderen og mageskiftede med rigshofmesteren. 1532-1575 Claus Olufsen Daa arvede delen efter forældrene. 
1571-1575 Peder Oxe ejede kun gården kort tid, inden han døde. Hans arvinger (Barnekow'erne Løvenborg) skyndte sig at komme af med godsdelen.
1575-1625  Køberen var Eustachius von Thümen til sandbygård. Da han døde 1610, drev enken Anne Hansdatter Baden godsdelen videre, men endte med at sælge sin del til Claus Olufsen Daa. 1575-1625 Efter ham arvede sønnen Oluf Clausen Daa.
1625-1641 Rigsadmiral Claus Olufsen Daa kom ved købet af den anden halvdel til at samle Holmegård på én ejer. Han opåførte hovedbygningen.
1641-1664 Sønnen Oluf Clausen Daa blev på grund af sympati for Corfitz Ulfeldt tvunget til at mageskifte Holmegård til kronen mod at få den noget ringere Hevringsholm.
1664-1670 Kronen administrerede godset sammen med Gisselfeldt, og lejede driften ud til Mathias Banniermann. Det endte med, at Frederik III forærede Holmegård til kammerjunker Otto Krabbe sammen med Broksø.
1670-1737 Otto Krabbe fik skøde og opnåede 1675 hovedgårdsrettigheder for begge gårde, og han udvidede Holmegård med gods, Oluf Daa havde mistet, ligesom han købte nyt gods og kirketiender i Toksværd og Næstelsø. 1685 købte han Olstrupgård (24 tdr. hartkorn) og udparcellerede den. 1691 lagdes Holmegård under Gisselfeldt Birke. Ved hans død 1719 overtog enken Birgitte Skeel driften af godserne. Da deres eneste barn var død, testamenterede fru Birgitte Holmegård og Broksø til sin mands brodersdatteres datter.
1737-1790 Da Birgitte Skeel døde 1737, trådte hendes testamente i kraft, så at den fjerne slægtning Birgitte Restorph, som samme år blev gift med Knud Trolle († 1760), kunne overtage godserne. Fru Birgittes ægteskab var barnløst, så hun testamenterede godserne til en brodersdatter.
1790-1801 Arvingen var Margrethe Elisabeth Restorph, som var gift med major Peter Lasson von Post. Han solgte hustruens godser 1801. 
1801-1843 Køberen var overdirektør på Gisselfeldt Christian Conrad Sophus lensgreve af Danneskiold-Samsøe , der frasolgte Broksø. Til gengæld mageskiftede han sig 1805-06 til de jorder af Olstrupgård, som Otto Krabbe havde udparcelleret. Af disse parceller oprettedes parcelgården Petersminde. Danneskiold døde 1823 og enken Johanna Henriette Valentine Kaas driver godset videre. Det er hende, der 1841 opfører hovedbygningen på Petersminde. Det er også hende, der 1825 realiserer ægtemandens planer om at anlægge et glasværk på godset, og 1836 anlægger hun også et teglværk.
1843-1886 Da den driftige enke døde, overtog sønnen, overstaldmester og overdirektør for Gisselfeldt Christian Conrad Sophus lensgreve af Danneskiold-Samsøe godset og værkerne.
1886-1908 Sønnen, hofjægermester Christian August Frederik Charles Ernest George greve Danneskiold-Samsøe arvede 1886.
1908-1945 Hans søn, overdirektør for Gisselfeld Kloster, Aage Conrad lensgreve Danneskiold-Samsøe overtog gods og værk og oprettede kort før sin død A/S Holmegårds Glasværk, som kom til at eje bpde gods og glasværk. Petersminde med sine 200 ha frasolgtes 1927.
1945-1985 Datteren Elisabeth Henriette Aagesdatter komtesse af Danneskiold-Samsøe til Brattingborg (Samsø)  gift med Frants Aksel Lassen arvede aktiemajorieteten og drev i praksis godset videre.
1985- Sønnen Christian Ivar Schou Danneskiold Lassen driver også Holmegård videre.

Holmegård ca 1875