Hammer herreds kirkesogne

Forstørret kort

Herrederne

Sjællandske kirker

Sogne i området

Gods i herredet

                                                                   

Bispedømmets indtægter af Hammer herred var baseret på len og tiender af sognekirkerne. Herredets kirker samt de institutioner i Roskilde, som ejede gods i sognene fremgår af oversigten her (patronatsret vil sige: Hvem har ret til at udnævne præsten, årstallene er kirkebygningens oprindelsesår, de farvede knapper angiver de ældste deles oprindelige byggemateriale):

                           

Sogn

Bispetiende Patronatsret Bispegods Domkapitlet Agnethe kloster Clara kloster Vor Frue Kloster Andre klostre Adels- og krongods m.m. Matriklen 1682

(Holme) Olstrup

1100 ( , ) Sognet er nævnt i de middelalderlige fortegnelser, men det er ikke angivet, hvor tienden skal betales Bispen           Skovkloster ejer gårde i Holmegård. I Kalby ejer klosteret 6 gårde, i Tågerup 3, i Holme Olstrup 5. Antvorskov ejer 3 gårde i Holme Olstrup.

Olstrup: 7 gårde, 2 huse, 28 tdr. 

    - Kalby: 13 gårde, 1 hus, 100 tdr. 

    - Olstrupgård: 1 gård, 0 huse, 22 tdr.

    - Holmegård: 1 gård, 0 huse, 55 tdr.

               I alt: 58 gårde, 19 huse, 357 tdr. hartkorn

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx        

Rønnebæk

Skt. Benedikt

1100 ( ) Bispen   Glostrup præbende ejer 1 gård i Stenstrup. Helligkors Alter ejer 1 gård i Rønnebæk.  Klostret ejer 5 gårde i Brandelev i sognet.     Skovkloster ejer 1 gård i Rønnebæk. Antvorskov ejer 1 gård i Borup og 1 i Rønnebæk.

Rønnebæk: 15 gårde,  15 huse, 89 tdr.

     - Stenstrup/Sipperup: 14 gårde, 0 huse, 76 tdr.

     - Borup: 4 gårde, 0 huse, 34 tdr.

     - Rønnebæksholm: 1 gård, 0 huse, 27 tdr.

     - Grevensvænge: 1 gård, 0 huse, 14 tdr.

              I alt: 36 gårde, 16 huse, 243 tdr. hartkorn

Vejlø

Skt. Andreas

1100 Bispen Bispen ejer 1 gård i Dybsø og 1 i Redstrup.   I sognet ligger Agnete Klosters søsterkloster, Gavnø.     Gavnø kloster ligger i sognet og ejer 17 gårde og 7 huse på Gavnø, 14 og 2 i Vejlø, 6 og 2 i Basnæs, 5 gårde i Rettestrup samt øen Lindholm.

Vejlø: 16 gårde,  0 huse, 89 tdr.

     - Basnæs: 7 gårde, 1 hus, 18 tdr.

     - Rettestrup: 2 gårde, 2 huse, 59 tdr.

     - Gavnø: 1 gård, 0 huse, 106 tdr.

     - Appenæs: 10 gårde, 0 huse, 58 tdr.

     - Svendstrup: 11 gårde, 0 huse, 38 tdr.

              I alt: 55 gårde, 3 huse, 388 tdr. hartkorn

Næstelsø 1200 ( , ) Bispen Bispen ejer 1 gård i Sønder Tved         Gavnø kloster ejer 9 gårde og 5 gadehuse i Næstelsø samt 7 og 1 i Brandelev.

Nestelsø: 11 gårde, 5 huse, 83 tdr.

     - Brandelev: 12 gårde, 2 huse, 91 tdr.

     - Lille Tvede: 6 gårde, 0 huse, 34 tdr.

     - Bonderup: 7 gårde, 0 huse, 39 tdr.

              I alt: 36 gårde, 8 huse, 248 tdr. hartkorn

Mogenstrup

1200 ( )

Bispen           Gavnø kloster ejer 1 gård og 1 gadehus i Pederstrup. Antvorskov ejer 1 gård i Perstrup.

Mogenstrup: 1 gårde, 0 huse, 3 tdr.

     - Blangslev: 14 gårde, 0 huse, 101 tdr.

     - Fladså: 7 gårde, 3 huse, 33 tdr.

     - Pederstrup: 3 gårde, 0 huse, 27 tdr.

     - Borupgård: 1 gård, 0 huse, 8 tdr.

              I alt: 36 gårde, 14 huse, 419 tdr. hartkorn

Bøgesø

Sognet er nedlagt efter reformationen

Bispen                                                      

  

Hammer 1070 Bispen Under Hammer bispelen hørte hovedgården i Hammer samt skoven Maglehave. Provstedømmet ejer 1 gård i Hammer. Helligåndshusets præbende ejer 1 gård i Hammer. Helligkors Alter ejer 1 gård i Hammer.       Skovkloster ejer 1 gård i Ring. Gavnø kloster ejer 12 gårde og 3 gadehuse i Lov. Antvorskov ejer 3 gårde i Ring.
 • I 1651 var der 74 gårde i sognet.

 • Hovedgården Grevensvænge havde gods i sognet.

 • Esbern Nielsen af Ring kendes 1423. 1477 træffes husfru Katrine af Ring, 1492 Peder Myrre, 1490 Anders Nielsen, som døde før 1505.     

 • Maglehave skov var bispens og blev købt af Bo Rand 1300.

Hammer: 19 gårde, 5 hus 119 tdr.

     - Lov: 12 gårde, 0 huse, 95 tdr.

     - Ring: 18 gårde, 6 huse, 127 tdr.

     - Hammertorup: 9 gårde, 0 huse, 50 tdr.

              I alt: 68 gårde, 11 huse, 472 tdr. hartkorn

(Vester) Egesborg 1250 Bispen Under Toksværd bispelen hørte 4 gårde i Egesborg og ladegården Skovmølle.         Gavnø kloster ejer 4 gårde i MyrupAntvorskov ejer 1 gård i Myrup.

Vester Egesborg: 29 gårde,  0 huse, 155 tdr.

     - Myrup: 8 gårde, 0 huse, 46 tdr.

     - Skovmøllegård: 1 gård, 0 huse, 19 tdr.

              I alt: 38 gårde, 0 huse, 213 tdr. hartkorn

Risby Sognet er nedlagt efter reformationen Bispen                                                                     
 • Risby var i middelalderen et birk bestående af hovedsagelig krongods, som efter reformationen blev lagt under Vordingborg Len. I dag ligger området i Bårse sogn og dermed også i Bårse herred.

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

  Se Bårse herred.

Køng (Kinge)

1250

Bispen Under Hammer bispelen hørte 2 gårde i Køng, 6 i Kortestræde, hele Svinø med 34 gårde, Avnø med 4 og Dybsø med 2.         Gavnø kloster ejer Svinø by med 28 gårde og 8 huse. Skovkloster ejer 2 gårde i Køng, 5 i Avnø, 18 i Sallerup og 7 i Kostræde. Antvorskov ejer 1 gård i Køng og 1 i Kostræde.
 • Øbjerggård (med bevaret voldsted) er udskilt 1774 af ryttergodset under Vordingborg Len.

 • Avnøgård er også udskilt 1774 af ryttergodset under Vordingborg Len. Den blev købt af Baron Reinhard Iselin og lagt under stamhuset Rosenfelt. Dette stamhus blev 1803 omdannet til en fideikommiskapital.

 • Sallerupgård er en parcel af Avnøgård oprettet i 1805. 

Kjøng: 16 gårde, 9 huse, 106 tdr.

     - Svinø: 28 gårde, 0 huse, 152 tdr.

     - Sallerup: 18 gårde, 4 huse, 92 tdr.

     - Kostræde: 12 gårde, 1 hus, 80 tdr.

              I alt: 77 gårde, 14 huse, 454 tdr. hartkorn

Lundby

1100

Bispen      Klostret ejer 1 gård i sognet.     Skovkloster ejer 2 gårde i Lundby. Antvorskov ejer 1 gård i Lundby.
 • Lundbygård omtales 1355, da Niels Oleffsøn af Lunkby nævnes. Slægten Steen sad her fra 1504 til 1577, da den blev mageskiftet med kronen mod at få Krogagergård på Langeland (Steensgård).  Kronen havde forskellige lensmænd og ejere, her i blandt gøngehøvdingen Svend Poulsen.

Lundby: 29 gårde, 6 huse, 158 tdr.

     - Lundby Torp: 4 gårde, 0 huse, 28 tdr.

              I alt: 33 gårde, 6 huse, 186 tdr. hartkorn

Sværdborg

1200

Bispen Bispen ejer Ringkilde.   Klostret ejer 1 gård i Sværborg. og 3 i Vindinge i sognet     Sorø Kloster ejer 4 gårde i Remkolde. Skovkloster ejer 1 gård i Skovgård Neble og 1 i Neble Torp. Antvorskov ejer 1 gård i Vindinge.
 • Snertingegård er udskilt 1774 af ryttergodset under Vordingborg Len og købt af Baron Reinhard Iselin, som lagde gården under stamhuset Rosenfelt. Dette stamhus blev 1803 omdannet til en fideikommiskapital.

 • Væbneren Jens Knudsen træffes i Snertinge 1422. Jacob Mortensen var væbner i Svidninge 1398.

 • Skovgård i Neble ejedes 1444 af Ingeborg, som var enke efter Laurids Fiend. Dette gods endte under Skovkloster.

Sværdborg: 11 gårde, 8 huse, 84 tdr.

     - Over Vindinge: 11 gårde, 0 huse, 81 tdr.

     - Skaverup: 8 gårde, 1 hus, 35 tdr.

     - Snertinge: 18 gård, 1 hus, 118 tdr.

     - Nebletorp: 8 gårde, 3 huse, 70 tdr.

              I alt: 73 gårde, 14 huse, 479 tdr. hartkorn

Kastrup

Skt. Clemens

1200

Bispen Under Hammer bispelen hørte 7 gårde i Oreby, 6 i Stenbjerg samt 1 i hhv. Stuby og Melbjerg. Trinitatis kapelalter ejer 3 gårde i Vindinge. Skt. Olai Alter ejer 1 gård i Vindinge. Klostret ejer 2 gårde i Stuby i sognet.     Skovkloster ejer 2 gårde i Stuby.
 • Ved opløsningen 1774 af krongodset ved Vordingborg dannede Reinhard Iselin af Vordingborg Slot, Ladegården Avnø og Snertinge baroniet Iselingen. Slottet blev til Iselingen, ladegården til Rosenfelt. Iselin gjorde Rosenfelt til stamhus for døtrene, inden han døde 1781. Efter døtrene havde det forskellige ejere.

 • Landsbyen Stensbjerg bestod 1370 af 6 gårde, 1700 af 5 gårde, men efter 1770 nedlagt og lagt under Rosenfelt.

Kastrup: 11 gårde, 0 huse, 64 tdr.

     - Ornebjerg: 9 gårde, 0 huse, 67 tdr.

     - Neder Vindinge: 10 gårde, 1 hus, 49 tdr.

     - Stuby: 12 gårde, 0 huse, 34 tdr.

     - Oreby: 6 gårde, 0 huse, 12 tdr.

     - Stensbjerg: 5 gårde, 0 huse, 16 tdr.

              I alt: 60 gårde, 6 huse, 266 tdr. hartkorn

Toksværd* 1100 ( ) Bispens Toksværd len Bispen

Greve præbende får afgift af præsten.

I sognet lå Paddeborg, som var hovedgård for Toksværd bispelen. Bispen ejer 4 gårde i Boserup, 1 i Ravnstorp og 1 i Nyrup Fang. Birgitte præbende ejede 5 gårde i Gødstrup. Brøndby præbende ejede 2 i Toksværd. Greve præbende ejer 2gårde i Toksværd og 1 i Boserup.       Skovkloster ejer gods i Paddeborg, Ravnsbjerg, Sørup & Tvede. Antvorskov ejer 2 gårde i Dysted.

Toksværd: 15 gårde, 8 huse, 85 tdr.

     - Ravnstrup: 5 gårde, 0 huse, 26 tdr.

     - Boserup: 1 gårde, 1 hus, 21 tdr.

     - Sparresholm: 1 gård, 0 huse, 33 tdr.

     - Gødstrup: 12 gårde, 0 huse, 57 tdr.

     - Sørup: 5 gårde, 1 hus, 33 tdr.

     - Dysted: 13 gårde, 8 huse, 75 tdr.

     - Ravnsbjerg: 5 gårde, 0 huse, 26 tdr.

     - Store Rådegård:: 1 gård, 0 huse, 5 tdr.

              I alt: 72 gårde, 22 huse, 447 tdr. hartkorn

* Hører siden til Tybjerg herred, men hørte 1682 (i matriklen) under Bårse herred

Hammer herred med 551 gårde fæstet af 595 jordbrugere (i 1651) hørte sammen med Bårse og Tybjerg herreder ind under Vordingborg og Jungshoved len. Over halvdelen af jordbrugerne, 272, var kronens fæstere, adelige udfæstede lidt mindre (219), mens gejstlige institutioner sad på 104. Den største af disse var Herlufsholm. . I matriklen 1682 er lenet afløst af Vordingborg Amt, som omfatter alle sogne i Bårse, Hammer og Tybjerg herreder ( ). Hovedbyer er angivet med fed skrift, kirkebyer er understreget og hovedgårde er angivet med kursiv. Vordingborg Amt havde 1928 gårde, 337 huse og 11.152 tdr. hartkorn i alt og 525 gårde, 84 huse og 336 tdr. hartkorn i Vordingborgs Amts Hammer herred. I Amtet lå Toksværd imidlertid i Bårse herred, så regnes dette sogn med også, får man som endetal for  Hammer herred 597 gårde, 106 huse og 783 tdr. hartkorn.