Farebæksholm

Ramsø herred

Tune herred

(Ejerforhold 1682 i) Amtet

Gods i middelalderen

 Farebæksholm voldsted ved Valore er for størstedelen overpløjet. Det har bestået af en egentlig borgbanke og en større ladegårdsbanke, begge omgivet af lavninger og grave. På borgbanken ses munkestensmurværk. I voldgraven er der fundet spor efter pæle. 

 

ccccccccccccccccccccc                             

Farebæksholm 

1382-1404 I Ejby sogn fandtes i middelalderen herregården Farebæksholm (1381 Farbeck, 1382 Farbeksholm), hvortil ridderen Conrad (Cort) Evertsen Moltke d. y. (død ca. 1388, senest 1390) skrev sig 1382-86. 
1384 nævnes også hans broder hr. Johan (Henneke) Evertsen Moltke til Farebæksholm. Han døde efter 1404.
1404-ca.1407  Fru Kirstine Grubbe pantsatte 1404 til Johan Evertsen Moltke gods i Farebæksholm. 

Ca.1407-ca.1450 Det er uvist, hvem der ejer godset i denne periode.  
Ca.1450-ca.1468 Rigsråden hr. Laurens Axelsen Thott til Næsbyholm m. v. (død 1482) må have ejet godset, siden han kan pantsætte det.  
ca.1468-1486 I slutn. af 1460-erne var Farebæksholm et len pantsat til hr. Claus Rønnow til Hvidkilde (død 1486) af Laurens Axelsen. Herefter høres der ikke længere om Farebæksholm.