Trustrup

Tune herred

(Ejerforhold 1682 i) Amtet

Gods i middelalderen

   Gården har været som en stor fæstegård.

 

ccccccccccccccccccccc                             

Trustrup 

1500-1667  Trustrup i Reerslev sogn var fra før 1520 en fæstegård tilhørende Roskilde domkapitel. Under svenskekrigene 1657-60 lagdes gården helt øde.
1667- Kronen inddrog domkapitlet og afstod Trustrup 1667 til gehejmeråd, vicekansler Holger Vind til Gundestrup, der vist har solgt den igen og på ny erhvervet den ved skøde fra gehejmeråd Erik Krag til Bramrninge m.v. (død 1672). Dens jord lagdes nu under den nyoprettede herregård Gjeddesdal, siden under Barfredshøj.  
I nyere tid (1908) er jord fra Trustrupmarken (også kaldet Truelsmarken) lagt under en fra Reerslev by udflyttet bondegård, hvorved proprietærgden Truelshøj dannedes. 1929 solgtes den af proprietær Børge Christian Nielsen til proprietær Blixencrone-Møller.