Assendrup

 

Tybjerg herred

(Ejerforhold 1682 i) Amtet

Gods i middelalderen

Hovedbygningen har i sine mure rester af et ældre hus opført af Adam knuth 1696, men er sit nuværende ydre opført 1878 og genopført påmy 1919 efter en brand.

ccccccccccccccccccccc                             

 

Assendrup 

1407-1437 Niels Andersen Hak nævnes som ejer 1407.
1437-1450 Broderen Anders Haks datter Karen Andersdatter Hak arvede enten efter onklen eller faderen. Hun var gift med Hartvig Krummedige.
1450-1476 Rigsråd Hartvig Krummedige driver godset videre ved hustruens død.
1476-1530 Sønnen, rigshofmester og norsk rigsråd Henrik Hartvigsen Krummedige arver. Da han dør 1530, arver hans datter Sophie Henriksdatter Krummedige Assendrup. Hun er gift med Esge Bille til Svanholm.
1530-1565 Rigshofmester Esge Bille til Svanholm driver godset i mange år. Da han dør 1565, er det datteren Hilleborg Esgesdatter Bille, der arver godet. Hun er gift med Eiler Krafse til Egholm.
1565-1602 Eiler Krafse til Egholm drev godset til 1581. Her kom han under et gilde til at dræbe sin hustrus søstersøn Tyge Jensen Brahe til Tostrup, så søstersønnen døde. Krafse måtte drage i landflygtighed, hvor han døde i Rostock 1599. Hans hustru Hilleborg Esgesdatter drev gården, til også hun døde.
1602-1627 Deres søn Esge Bille Krafse arvede godset. Han var gift med Pernille Andersdatter Banner til Tybjerggård, men de havde ingen overlevende børn, så da han døde, overgik Assendrup til hans søstersøn.
1627-1657 Søstersønnen var Christoffer Gøye, og da han døde 1652, solgte enken Karen Lange godset nogle år senere.
1657-1664 Køber var Axel Juul til Volstrup. Han solgte den videre efter nogle år.
1664-1679 Den nye ejer var teologisk professor Hans Wandal. Han blev senere biskop over Sjælland. Han døde 1675 og hans arvinger solgte efter nogle år godset til  Niels Eskildsen Lerche, der dog straks solgte de 339 tdr. hasrtkorn videre for 9000 rdl.
1679-1681 Den nye ejer var oberst Phillip Fleischer. Han døde efter et år og hans enke Marie Magrethe Kieser solgte året efter.
1681-1689 Ny ejer var overkammerjunker Adam Levin von Knuth, som døde 1699. Han byggede den ældre hovedbygning og forenede Assendrup med Gisselfeldt 1689. 
1689-1909 Assendrup og Gisselfeldt blev herefter drevet af samme ejere i mange år.
1909-1913 Gisselfeldt Gods solgte Assendrup som fri ejendom til L. F. M. Thye fra Ulriksdal for 200.000 kr.
1913-1939 Thye solgte til forpagter på Holtegård Christian H. Lemvigh, der døde 1935. Hans sønner solgte gården 1939.
1939-1963 Køberen var enkefrue Betty Petersen-Hinrichsen, der ejede den til sin død 1963. 1965 solgte hendes arvinger gården.
1965- Ny ejer blev Grut-Hansen Legatstiftelse, som har drevet gården siden.