Ringsted Klosters gods

Brugsstørrelser

Kilder

Ringsted kloster

Klostergodset lå mest i de nærmeste herreder:

Længere væk var der dog også ejendomme:

 

Et egentligt kloster oprettedes 1135, da Erik Emune gav munkene 10 mark årligt af byens midsommergæld (byskatten) til deres klæder, noget jordegods på Sjælland og det halve af Ringsted lund. 1/3 1139 fik klosteret, som da styredes af en prior, beskærmelsesbrev af pave Innocens II, og i den følgende tid modtog det flere kongelige gaver. Svend Grathe skænkede 1148 Tislund, hele Ringsted midsommergæld og ret til at kræve dagværk i høsten. I 1152 gav Valdemar I Hov kirke i Halland, og i 1164 føjede han hertil en del af Ringsted mark, en gård i Lynge, en i Bjerge, et bol i Benløse og et par på Møn samt det privilegium, at enhver, der gav af sin hovedlod til kirken, skulle være fritaget for kongelig tynge.

 

Det ansete kloster modtog stadig store gaver. 17/9 1171 tillagde Absalon det hele det såkaldte Knudsskud og Marieskuddet for Sjællands Vester- og Middelsyssel. Bisp Peder Sunesen skænkede Skt. Hans Kirke i Ringsted og Benløse kirke, bisp Oluf Kværkeby kirke 1309. Skønt Sorø klosterkirke og Roskilde domkirke senere i middelalderen afløste den som kongehusets gravkirke, fik klosteret dog 50 mrk. hvid efter Valdemar Atterdag mod at holde daglig messe og årtid for ham, og 1411 skænkede dronning Margrete 2000 mrk. lybsk, af hvilke de 1500 skulle gå til bygningen og resten til 9 trængende menneskers underhold.

 

De mange godsgaver er fordelt således:

 

Herred Sogn Byer Gårde Noter
Ringsted Se Ringsted herred
Alsted Se Alsted herred
Løve Se Løve herred
Møn Se Mønbo herred
Lolland Halsted Halsted Hele byen Mageskifte 1284 af Erik Klipping med sin kusine Jutta, således at hun får hele Halsted . Hun dør samme år og overdrager forinden jorden til  Ringsted kloster.
Halland Hov   Hov Kirken Bispetienden skænket af kong Valdemar I
Sjælland    Knuds- og Mariaskrud skænket af Absalon .

Klosteret ejede også gods i Holbæk, men omfanget er uvist. Der er ikke bevaret en brevbog fra Ringsted Kloster. En samlet godsbeskrivelse findes først fra lenstiden efter, at klostret er afviklet. Det drejer sig om en Jordebog fra 1591-92.