Ringsted herreds kirkesogne
Forstørret kort

Herrederne

Sjællandske kirker

Sogne i området

Gods i herredet

                                                               

Kirkeligt er Ringsted og omegn præget af, at her ligger Ringsted kloster, men også bispen ejede meget gods i området. Bispedømmets indtægter af Ringsted herred var baseret på len og tiender af sognekirkerne. Herredets kirker samt de institutioner i Roskilde, som ejede gods i sognene fremgår af oversigten her  (patronatsret vil sige: Hvem har ret til at udnævne præsten, årstallene er kirkebygningens oprindelsesår, de farvede knapper angiver de ældste deles oprindelige byggemateriale):

                                                                

Sogn

Bispetiende Patronatsret Bispegods Domkapitlet Agnethe kloster Clara kloster Vor Frue Kloster Andre klostre Adels- og krongods m.m. Matriklen 1682

Allindemagle

   1100 ( )

Ringsted herred er slet ikke nævnt i opgørelserne over bispegods, så det vides ikke, hvor tienderne blev betalt. Bispen                                                     

 

                                  

 

  Klosteret ejer 2 gårde i Allinde og 2 gårde i Allindelille   Sorø Kloster ejer 4 gårde i Estrup.

Allindemagle: 18 gårde, 0 huse 100 tdr.

    - Estrup: 3 gårde, 0 huse, 24 tdr. 

               I alt: 21 gårde, 0 huse, 124 tdr. hartkorn

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx           

Benløse 1250 Ringsted Kloster

                                

 

Bispen           Ringsted Kloster ejer 8 gårde i Benløse.

Benløse: 30 gårde, 0 huse 210 tdr.

               I alt: 30 gårde, 0 huse, 210 tdr. hartkorn

Bringstrup 1100  Bringstrup portion fik afgift af bispetienden, men det vides ikke, hvor resten af tienden blev betalt. Bispen           Ringsted Kloster ejer 4 gårde i Ørslev under Skoven. Sorø Kloster ejer 9 gårde i Ørslevøster plus vandmølle og 14 gårde i Bringstrup. Antvorskov ejer 1 gård i Egerup.

Bringstrup: 10 gårde, 0 huse 56 tdr.

    - Ørslev under Skoven: 19 gårde, 0 huse, 95 tdr. 

               I alt: 29 gårde, 0 huse, 152 tdr. hartkorn

Bråby

Øster Broby

1100 Ringsted herred er slet ikke nævnt i opgørelserne over bispegods, så det vides ikke, hvor tienderne blev betalt. Bispen   De 6 præbender ejer 8 gårde i Hesede.        
 • Der er 1651 26 gårde i sognet.

 • De 25 hører under Gisselfeldt. Den oprindelige gård ved voldstedet Spegedynen 2 km. n.v. for den nuværende gård blev nedbrudt af Peder Oxe 1547. Bo Falk er den først kendte ejer 1370. Med Christian Gyldenløve til Samsø blev der oprettet et Adeligt Jomfruklostergodset, som stadig eksisterer med Gyldenløves efterkommere som direktører.

 • Hesedegård er avlsgård under Gisselfeldt. Det samme er Louisenlund (lagt sammen af 2 gårde) og Edelsminde. Sidstnævnte er dog siden 1862 underlagt Hesede.

Bråby: 13 gårde, 1 hus 81 tdr.

    - Gisselfeldt: 1 gård, 0 huse, 235 tdr. 

               I alt: 15 gårde, 3 huse, 324 tdr. hartkorn

Farendløse 1200 ( ) Bispen Bispelenet Almstofte len ejede 1 gård i Farendløse. Skt. Erasmus' Alter ejer 1 gård i Tvindelstrup.       Ringsted Kloster ejer 1 gård i Tvindelstrup.
 • Væbneren Jacob Lauridsen af Farendløse kendes efter 1350. 1407-40 træffes Henrik Gammel i Farendløse og Per Gammel 1451. Senere skrev han sig til Holme.

Farringløse: 13 gårde, 0 huse 74 tdr.

    - Tvindelstrup: 5 gårde, 0 huse, 34 tdr. 

               I alt: 18 gårde, 0 huse, 109 tdr. hartkorn

Freerslev 1100 ( ) Bispen

2 gårde i Høsten Torp hørte under bispens Magleby len på Stevns. Bispen ejer 1 gård i Storte og 2 i Heide Vænge.

De 6 præbender ejer 1 gård i Freerslev.       Skovkloster ejer 6 gårde i Freerslev.

Freerslev: 16 gårde, 1 hus 74 tdr.

    - Arenfeldtsborg: 1 gård, 0 huse, 35 tdr. 

               I alt: 63 gårde, 14 huse, 440 tdr. hartkorn

Haraldsted

Skt. Peder

1131 Ringsted Kloster og Sorø Kloster Bispen       Klosteret ejer 10 gårde i Valsømagle i sognet.   Ringsted Kloster ejer kapellet for Knud hertug samt 2 gårde i Haraldsted.
 • Knud Lavard er oprindeligt begravet i kirken, før han blev flyttet til Ringsted. Kapellet for ham var bygget af frådsten.

 • Der var meget krongods i følge Valdemars Jordebog. Der er fundet rester af kongsgården. Godset blev 1570 lagt under Skjoldenæs Len, derpå Roskildegård og endelig 1585 Ringsted Klosters Len. Der blev opført et hus, kongen kunne overnatte i, når han rejste ad kongevejen. Huset forfaldt og blev nedrevet og jorden blev 1720 solgt til den daværende ejer af Skjoldenæsholm, Ferdinand Anton Danneskiold Laurvig, som lagde det under dette gods.            

 • Forsvundne bebyggelser: Flitstorp/Flissorp, Toperop (Skov).

 • Peder Diur af Valsømagle kendes 1377 og dernæst nogle efterkommere. Hovedgården blev ødelagt under Grevens Fejde, da ejeren Anna Holgers Meinstrup blev myrdet af bønderne i Ringsted. Erik Rosenkrantz til Arreskov mageskiftede godset (17 gårde) med kronen 1573 mod at få Kærstrup på Tåsinge (Valdemars Slot). Frederik II indrettede gården til kongelig jagtgård, men den forfaldt og 1587 blev erstattet af Nygård, som også forfaldt  og blev revet ned 1627. Godset kom herefter under Ringsted Klosters Len. Voldstedet er bevaret.

Kongens Haraldsted: 16 gårde, 1 hus 114 tdr.

    - Valsømagle: 12 gårde, 2 huse, 85 tdr. 

    - Ske: 6 gårde, 0 huse, 47 tdr. 

    - Tostrup: 4 gårde, 0 huse, 22 tdr. 

    - Allindelille: 11 gårde, 0 huse, 61 tdr. 

               I alt: 52 gårde, 3 huse, 352 tdr. hartkorn

Haslev 1100 Ringsted herred er slet ikke nævnt i opgørelserne over bispegods, så det vides ikke, hvor tienderne blev betalt. Bispen Haslev bispelen havde foruden hovedgården 24 gårde i Haslev samt 15 i Troelstrup.         Antvorskov ejer 1 gård i ForderupSorø Kloster ejer 4 gårde i Haslev.
 • Der er 1651 32 gårde i sognet.

 • De 21 hører under Bregentved. Det oprindelige voldsted ligger nord for den nuværende placering og hedder Davrebakken. Første kendte ejer er Olaf Grubbe 1382. Gården har en lang historie fra et beskedent gods til Danmarks største grevskab under greverne Moltke (s.d.). 

 • Forsvundne bebyggelser: Demstrup, Fordorp, Vrågård, Østerskovs Gård.

 • Troelstrup er under bispen og bliver derfor krongods. 1567 kommer den fra kronen til rigshofmester Peder Oxe, som lægger den under Gisselfeldt. Den nedlægges som selvstændig gård af Frands Lykke til Gisselfeldt 1630.

 • Haslev bispelen var stort og havde en række lensmænd.

Haslev: 26 gårde, 3 huse 137 tdr.

    - Troelstrup: 12 gårde, 1 hus, 75 tdr. 

    - Bregentved: 1 gård, 0 huse, 46 tdr. 

               I alt: 39 gårde, 4 huse, 259 tdr. hartkorn

Jystrup 1150 ( ) Bispen Bispelenet Jystrup havde sin hovedgård samt 11 gårde i Jystrup, 4 i Lerbjerg, 5 i Mogenstrup og 6 i Avnstrup og i Atterup i sognet.         Sorø Kloster ejer 6 gårde i Atterup.
 • Atterup landsby er under bispen i Jystrup len. Den er forsvundet før 1682 og er bare én bondegård.

 • Forsvundne bebyggelser: Høbjerg (kendt 1459) og Næs (kendt 1429). 

Jystrup: 15 gårde, 0 huse 68 tdr.

    - Mortenstrup: 4 gårde, 0 huse, 21 tdr. 

    - Tostrup: 2 gårde, 2 huse, 24 tdr. 

               I alt: 23 gårde, 3 huse, 126 tdr. hartkorn

Høm 1070 ( , ) Ringsted Kloster Kirken hører under Ringsted Kloster            
 • Væbner Johannes Skytte de Høem, søn af Conrad Skytte kendt 1356, kendes 1368 (†1383) og hans søn Benedictus Johannis benævnes in Høm. 

Høm: 18 gårde, 0 huse 137 tdr.

               I alt: 18 gårde, 0 huse, 137 tdr. hartkorn

Kværkeby 1100 ( ) Bispen Bispen ejer 1 gård i Kongsted.         Antvorskov ejer 1 gård i Slimminge.
 • Kværkeby hovedgård hørte under Ringsted Kloster, som til tider havde lensmænd på godset. 1340 kendes Nicolaus Jønsen de Querkeby. 1414 har Tetz Rosengård forleningen, og godset skifter navn til Rosengård. Efter reformationen bliver godset krongods, som 1664 afhændes til en af kronens kreditorer, Hans Olufsen Køkkenskriver. 1713 kommer godset sammen med Sørup og Sandbygård til at udgøre baroniet Conradsborg, som oprettes af Conrad Detlev Knuth. Baroniet opløses 1796. 

 • Landsbyen Kværkeby er en af de få, som 100% er udskiftet stjerneformet. Alle gårdene blev altså inde i landsbyen, da jorden blev fordelt på enkeltgårde.

Kværkeby: 34 gårde, 0 huse 165 tdr.

    - Kongsted: 5 gårde, 1 hus, 23 tdr. 

               I alt: 39 gårde, 1 hus, 188 tdr. hartkorn

Nordrupøster 1200 ( ) Ringsted herred er slet ikke nævnt i opgørelserne over bispegods, så det vides ikke, hvor tienderne blev betalt. Bispen   Skt. Michaels Alter ejer 1 gård i Mulstrup.     Klosteret ejede gods i Mulstrup og Klippede. Ringsted Kloster ejer 2 gårde i Muldrup. Antvorskov ejer 1 gård i Muldrup.
 • Til 1670 lå der i sognet en landsby på 2 gårde, der hed Skivede. Den var ind til 1668 krongods, som blev købt af amtmand  Frederik Giese, som døde 1693. Han købte også 9 gårde i Nordrup og 1 i Klippede og oprettede 1683 af Skivedes gårde hovedgården Giesegård. Den blev købt af Anne Sophie Rantzau, enke efter greve Hans Schack til Schackenborg. Hun købte også Ottestrup (1736), Spanager (1736), Juellund (1752) og Nybølgård ved Gram, som hun også ejede, og oprettede af alt dette gods et stamhus for Frederik Christian greve Schack. Hans søn Knud Bille Schack overtog stamhuset, men døde ugift og barnløs 1821, hvorpå det tilfaldt efterkommerne af hans søster Anne Ernestine Schack i hendes ægteskab med Johan Ludvig Brockenhuus, som blev greve 1822. Godset forblev hos denne slægt, men stamhuset blev afløst 1922, hvor Ottestrup blev bortsolgt og godset deltes i  en jysk og sjællandsk del. 

Nordrup: 12 gårde, 1 hus 76 tdr.

    - Klippede: 9 gårde, 0 huse, 73 tdr. 

    - Mulstrup: 8 gårde, 6 huse, 105 tdr. 

    - Giesegård: 2 gårde, 4 huse, 31 tdr. 

               I alt: 31 gårde, 7 huse, 215 tdr. hartkorn

Skt. Bendts (Ringsted) 1170 Ringsted Kloster Bispen Til Vrabbetofte len hørte 1 gård i Ringsted landsogn.         Ringsted Kloster ejer 1 gård i Ringsted Lund, 3 på Ringsted Mark & 2 i Tislund, 1 i Tolstrup, 4 i Havbyrd,  3 i Gilsager og 1 i Eskemose. Sorø Kloster ejer 1 bygård i Ringsted. Skovkloster ejer 2 gårde i Havbyrd.
 • Godset i sogn og omegn var for det mestes vedkommende efter reformationen underlagt Ringsted Klosters len.

 • Ved Slangerupgård har der ligget en kirke eller et kapel af frådsten.

 

 

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb        

 

 

Ringsted: Byjord ikke med i matrikel.

    - Skt. Jørgens Gård: 1 gårde, 0 huse, 11 tdr. 

    - Tolstrup: 6 gårde, 0 huse, 40 tdr. 

    - Havbyrd: 11 gårde, 0 huse, 91 tdr. 

    - Klostrets Ladegård: 1 gård, 0 huse, 74 tdr. 

               I alt: 19 gårde, 0 huse, 218 tdr. hartkorn

Skt. Hans   (Ringsted)

Ringsted Landsogn

Nedlagt 1571 Bispen

 

       

Skt. Hans:: Byjord ikke med i matrikel.

    - Ringsted Torp: 12 gårde, 0 huse, 82 tdr. 

    - Balstrup: 4 gårde, 0 huse, 36 tdr. 

    - Kærup: 3 gårde, 0 huse, 23 tdr. 

    - Slangerup: 5 gårde, 0 huse, 38 tdr. 

               I alt: 31 gårde, 1 hus, 233 tdr. hartkorn

Sigersted 1100 ( ) Ringsted herred er slet ikke nævnt i opgørelserne over bispegods, så det vides ikke, hvor tienderne blev betalt.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bispen

Janua præbende får afgift af kirken 

Bispestolen mageskiftede under Absalon gods i Skellerød, som kronen fik mod krongods i Slaglille sogn Janua præbende ejer 1 gård i Sigersted.     Klosteret ejede gods i Sigersted. Ringsted Kloster ejer 2 gårde i Sigersted og 2 i Skellerød. Sorø Kloster ejer 12 gårde i Sigersted og 4 i Skellerød. Antvorskov ejer 2 gårde i Englerup.
 • Væbner Johan Bosen Kældersvend nævnes til Sigersted. Niels Thordsen Lolland nævnes 1333.

 • Sorø Kloster ejer en del gods i Sigersted, som Boëtius Johannis Sparre får livbrev på 1402.

 • Landsdommer Lasse Fiend (1408-36) og landsdommer Herlug Nielsen Snekken (død tidligst 1433) skriver sig begge af Sigersted. Sidstnævnte ejer tillige Englerup i sognet kendt fra 1384.  

Sigersted: 18 gårde, 2 huse 183 tdr.

    - Skellerød: 5 gårde, 0 huse, 45 tdr. 

    - Englerup: 5 gårde, 0 huse, 25 tdr. 

    - Egerup: 5 gårde, 0 huse, 50 tdr. 

    - Svenstrup: 1 gårde, 0 huse, 20 tdr. 

               I alt: 34 gårde, 2 huse, 327 tdr. hartkorn

Sneslev 1100 ( ) Bispen Hovedgården  i Vrabbetofte len lå i sognet sammen med 5 gårde. Desuden 9 gårde i St. og Lille Hjelmsø. Også hovedgården i Almstofte len lå her med en mølle sammen med endnu 1 gård i Sneslev. Hovedgården Horsetofte lå også i sognet.     Clara Kloster ejer 15 gårde i Hjelmsømagle                                   
 • Der er 1651 32 gårde i sognet.

 • De 12 hører under Eskildstrup. Her træffes 1328 Oluf Nielsen. 1334-44 er Niels Jensen Hvidding på gården. Hans datter Christine er gift med Jacob Skave til Hjelmsø. Deres søn Jens, dennes søn Niels, dennes søn Herluf samt dennes søn Mourids og dennes søn Herluf († 1583) ejede gården, altså et langt forløb i samme slægts eje. Herefter var der forskellige ejere. 

 • Fredsgårde, som havde hørt under bispestolen (da som Vrabbetofte), bestod i 1688 ved matriklen af 4 gårde med 47 tdr. hartkorn. Det endte med at være hele 8 gårde, som kom under Eskildstrup.

 • I Hjelmsømagle var der en hovedgård (Hjelmsø). Jacob Skave til Hjelmsø nævnes ovenfor. Måske var han bare lensmand for Clara Kloster, som ejede næsten hele landsbyen.

 • Hovedgården Horsetofte under bispen lå også i sognet.

Sneslev

    - Hjelmsømagle: 15 gårde, 0 huse, 105 tdr. 

    - Almstofte: 6 gårde, 0 huse, 44 tdr. 

    - Fredsgårde: 4 gårde, 0 huse, 47 tdr. 

    - Horsetofte: 3 gårde, 0 huse, 28 tdr. 

    - Eskilstrup: 1 gård, 0 huse, 43 tdr. 

               I alt: 30 gårde, 0 huse, 276 tdr. hartkorn

Teestrup

Vor Frue

1100 Bispen   Provstedømmet ejede 3 gårde i Teestrup. Vemmeløse portion ejer 1 gård i Teestrup. Kamstrup portion ejer 2 gårde i Teestrup.       Skovkloster ejer 2 gårde i Teestrup. Antvorskov ejer 1 gård ved Søbæk.
 • Johannes Nicholai de Teestorp nævnes 1337. 1399 nævnes Henning de Teztorp.

Testrup: 27 gårde, 1 hus 148 tdr.

    - Skuderløse: 17 gårde, 0 huse, 147 tdr. 

               I alt: 44 gårde, 1 hus, 295 tdr. hartkorn

Terslev 1100 ( ) Bispen

2 gårde i Høsten Torp hørte under bispens Magleby len på Stevns.

         
 • Væbner Niels Poulsen Finke i Terslev 1363. 1375 nævnes Johannes Cusæ.  

 • Stenkelstrup (kendt 1480) og Øed (kendt 1617) var krongods. Godset blev samlet og kaldtes Sofiedal. Godset kom under Bregentved og blev udstykket ved dette gods' opløsning 1922. Her blev det første forsøg med holstensk kobbeldrift på dansk jord gjort af greve Adam Gottlob Moltke

 • Peder Grubbe skriver sig til Storgård 1300. Hartvig Trallov afhændede godset til bisp Peder 1409. Voldstedet ligger på en rund banke.

Terslev: 21 gårde, 1 hus 148 tdr.

    - Årløse: 8 gårde, 1 hus, 56 tdr. 

    - Tjæreby: 14 gårde, 2 huse, 21 tdr. 

    - Bjerrede: 5 gårde, 1 hus, 21 tdr. 

    - Ulstrup: 7 gårde, 0 huse, 28 tdr. 

    - Høstentorp: 7 gårde, 0 huse, 31 tdr. 

    - Stengelstrup: 7 gårde, 0 huse, 11 tdr. 

               I alt: 86 gårde, 11 huse, 436 tdr. hartkorn

Valsølille 1150 ( , ) Bispen Bispelenet Jystrup ejede 13 gårde i Valsølille og 1 i Høed i sognet. Janua præbende ejer 7 gårde i Valsølille.   Klosteret ejer 9 gårde i Avnstrup i sognet.    

Valsølille: 12 gårde, 1 hus 51 tdr.

    - Høed: 5 gårde, 0 huse, 41 tdr. 

    - Skjoldenæsholm: 1 gård, 0 huse, 59 tdr. 

               I alt: 19 gårde, 1 hus, 161 tdr. hartkorn

Vetterslev 1250 Ringsted Kloster Bispen   Portionen Glænø ejer 1 gård i Vetterslev. Trinitatis kapelalter ejer 1 gård i Vetterslev.        

Vetterslev: 19 gårde, 0 huse 155 tdr.

    - Sørup: 1 gård, 0 huse, 66 tdr. 

               I alt: 20 gårde, 0 huse, 222 tdr. hartkorn

Vigersted

Skt. Nicolaus af Myra

1100 ( ) Ringsted herred er slet ikke nævnt i opgørelserne over bispegods, så det vides ikke, hvor tienderne blev betalt. Bispen Til bispelenet Svenstrup i Ramsø herred hørte 1 gård i Vigersted, Bastbjerg og Slimminge  samt 2 i Ågerup og Volderslev i sognet. Bispens fadebur ejede 1 gård i Vigersted, 4 i Ågerup og 3 i Snekkerup Duebrødre præbende ejer 1 gård i Snekkerup. Skt. Ivo Alter ejer 1 gård i Vigersted & 1 i Snekkerup. Klostret ejer 1 gård i sognet.     Antvorskov ejer 1 gård i Ågerup 5 i Snekkerup og 1 i Vigersted.
 • Ved Humleoregård er der et voldsted, men man ved ikke, hvem der har ejet gods i området. 

 • Væbneren Per Andersen i Ortved er kendt 1490.

 • Ortved Mølle ejes på et tidspunkt af den skånske godsejer Holger Gregersen Krognos.

Vigersted: 10 gårde, 1 hus 53 tdr.

    - Ågerup: 5 gårde, 6 huse, 29 tdr. 

    - Snekkerup: 13 gårde, 12 huse, 75 tdr. 

    - Ortved: 12 gårde, 5 huse, 98 tdr. 

               I alt: 40 gårde, 25 huse, 257 tdr. hartkorn

Øde Førslev 1100 ( , ) Bispen   Portionen Hyllested ejer 1 gård i Førslev.       Antvorskov ejer 1 gård i FørslevSorø Kloster ejer 2 gårde i Førslev.

Førslev: 29 gårde, 4 huse 120 tdr.

    - Hesselbjerg: 4 gårde, 0 huse, 19 tdr. 

    - Simmendrup: 11 gårde, 1 hus, 56 tdr. 

    - Levetofte: 8 gårde, 2 huse, 30 tdr. 

    - Tadre Mølle: 0 gårde, 2 huse, 1½ tdr. 

    - Åstrup: 1 gård, 0 huse, 45 tdr. 

               I alt: 52 gårde, 5 huse, 242 tdr. hartkorn

Ørslev 1100 Bispen Til Vrabbetofte len hørte 2 gårde i Ørslev samt noget skov. Duebrødre præbende ejer 1 gård i Ottestrup. Skt. Gregors Alter ejer 1 gård i Ørslev. Kristi Legemes Alter ejer 1 gård i Ørslev.       Ringsted Kloster ejer 2 gårde i Ørslev. Sorø Kloster ejer 4 gårde i Ottestrup.

Ørslev: 23 gårde, 1 hus 124 tdr.

    - Kagstrup: 11 gårde, 0 huse, 32 tdr. 

    - Ottestrup: 1 gård, 0 huse, 31 tdr. 

               I alt: 35 gårde, 2 huse, 188 tdr. hartkorn

Ringsted herred udgjorde tillige Ringsted len, resterne af Ringsted kloster samt oprindeligt krongods i herredet. Før 1567 hørte herredet til Skjoldenæs len. Der var i 1651 613 gårde i herredet fæstet af 639 jordbrugere. Ca. halvdelen af disse, 308, hørte under kronen. Og  gejstlige institutioner ejede 78 gårde, mens adelen havde 253 fæstere. De gejstlige institutioner var Sorø Akademi og Herlufsholm. I matriklen 1682 er lenet afløst af Ringsted Amt som dog alene omfatter Ringsted herred ( ). Lægger man antallet af gods i sognene sammen, får man et samlet tal af 742 gårde, 70 huse og 5172 tdr. hartkorn.