1022                 Gerbrand

Bispens embede

Bispestav

Stiftsinddeling

Oversigt over biskopper

På en tegning fra 1130 i den engelske John af Worcesters Krønike drømmer Henry 1. af England, at alle samfundets stænder kommer og klager. Her er det kirken med bisperne forrest, klostrenes abbeder i anden række.

Adam af Bremen nævner i sin historie om bispedømmet Hamborg-Bremen, at kong Knud "førte mange bisper fra England til Danmark. Af dem indsatte han ... Gerbrand på Sjælland. Herover blev vor ærkebisp Unwan vred". Vreden var forståelig, set med Bremens øjne. Fra Svend Tveskægs tid var den kirkelige indflydelse i Danmark gledet fra Hamborgkirken i Tyskland over til den engelske kirke. Adam fortæller videre, at Unwan tager Gerbrand til fange, da han er på vej fra England til Danmark. Dette medførte, at "Gerbrand gjorde, som nødvendigheden krævede, bod, lovede Hamborgsædet den skyldige troskab og underkastelse og blev herefter en meget fortrolig ven af ærkebispen". Historien er sikkert sand nok. Kampen om den danske kirke blev ført med alle midler.

De næste bisper i Roskilde blev indviet af Hamborgkirken. Gerbrand besatte sin bispestol engang mellem 1022 og 1029 og er således byens første bisp. Men han er ikke nødvendigvis den første biskop, den har været i byen. Roskildekrøniken fortæller, at Harald Blåtand tog imod præster, som kom både fra Sachsen og England. Gerbrand er den første biskop, som man med sikkerhed kan forbinde med byen, og Sjælland nævnes ikke tidligere som underlagt andre bispesæder. Adam af Bremen fortæller: "Den første bisp på Sjælland var Gerbrand". Hermed refereres til oprettelsen af et bispesæde i Roskilde. Hvor meget bispedømmet har omfattet kan kun siges nogenlunde. Adam fortæller om Gerbrand, at han også "passede stiftet" i Skåne. Det harmonerer imidlertid kun delvist med Adams egne tidligere oplysninger om, at Knud indsatte Gerbrand på Sjælland og Bernhard i Skåne. Hvis disse indsættelser er sket nogenlunde samtidigt, er Bernhards bispetid i Skåne ophørt før Gerbrands på Sjælland, og bispestolen i Lund kan ikke være blevet genbesat. Snart efter må forholdene have ændret sig. Bernhard ser nemlig ikke ud til at få nogen efterfølger i Lund. Gerbrands efterfølger Avoco (som får det danske navn Åge) er ifølge Adam biskop over både Roskilde og Lund, idet "han styrer begge kirker samtidig".

Mere om biskop Gerbrand fra Dansk Biografisk Leksikon (1887 - 1905). "Biskop. G., efter Navnet at dømme en Tysker, var Klerk i England, da han af Knud den store blev udnævnt til Biskop i Roskilde og indviet af Ærkebiskop Æthelnoth i Canterbury (vistnok 1022). Faa Vejen til Danmark blev han tagen til Fange af den hamborgske Ærkebisp Unwan, der vilde sikre sig imod, at Knud drog den danske Kirke fra hans Ærkesæde. G. maatte love Unwan Lydighed, og vunden for hans Sag blev han Mægler mellem ham og Kong Knud, saa at Hamborgs Ret fra nu af formelt blev agtet. G. har sikkert bidraget væsentlig til det kirkelige Opsving i Danmark; Eftertiden mindedes ham som en fremragende Biskop."