1679

Otte Jacobsen er som byfoged i Roskilde afløst af Peter Schrøder.

Ved fransk indgriben og diplomatiske hundekunster blev der 23. august 1679 undertegnet en fredstraktat i Fontainebleau, som nærmest var dikteret af Ludvig 14. af Frankrig. Alt skulle være som før! Og som fredstegn skulle Christian 5.'s søster Ulrikke Eleonore gifte sig med Carl 11. af Sverige. Det kom der en Carl 12. ud af, den sidste store svenske krigerkonge, som angreb Danmark år 1700. Så fred mellem de to arvefjender gav dette ægteskab ikke. Dansk gesandt i Paris er Henning de Meyercrone, som ender sine dage i Roskilde.

Holger Thott til Marsvinsholm køber Sortebrødregård af Christian Lindenow for 5067 rigsdaler.

Freden kan mærkes. Ekstraskatterne bådsmandsskat og krigsstyr ophører. Af de 10.432 rdl., Roskilde skulle udrede, er det kun lykkedes at fremskaffe 4781. Byen var fattig - og den fik tilgivelse for resten.

De menige borgere  afleverer 14/5 en supplication, et klageskrift med 22 konkrete klager over bystyret, især borgmester Jørgen Jensen,  til kong Christian V, som besøger amtmanden  Johan Kristoffer Körbitz på Roskildegård.

Byfogden afsiger den 6. november en dom om, at borgmesteren skal fremlægge alle regnskaber for skatter og udgifter til de fattige. Jørgen Jensen nægter at gøre det. 

17. december afsiger landstinget i Ringsted derfor en dom, der bekræftede byretsdommen og sagde, at Jørgen Jensen på næste rådstuedag skulle fremlægge alle dokumenter samt betale sagens omkostninger. Det hjælper ikke, så sagen går til højesteret.

Borgmester Jørgen Jensen var åbenbart forpagter på Sortebrødregård. For i borgernes klage til kong Christian V over borgmesteren hedder det: "Formedelst Roskilde by ligger på det aller ofteste brugeligste landestrøg, så er det velbekendt, at der i gammel tid har været ungefær 16 pund sædeland (=64 tdr. land), som vognmændene har haft at bruge, fordi de skulle opvarte med vogne til Hans Majestæts rejser. Hvilket sædeland  Borgmester Jørgen Jensen har frataget os". Han havde lagt det ind under Sortebrødregård.

Forrige år    Næste    Kort    Register    Tidstavle