Bækkeskov

Bårse Herred

(Ejerforhold 1682 i) Amtet

Gods i middelalderen

Bygningerne er opført af Charles Selby år 1800 og er inspireret af lystgårdene i hans engelske hjemland. Typisk for lystgårde, er den nyklassicistiske hovedbygning placeret isoleret fra avlsgården.

 

cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

Bækkeskov/Everdrup 

1320 Drosten Morten Due ejede Bækkeskov før 1320. Hans arvinger overdrog det til hans enke fru Ingerd som erstatning for noget af hendes gods, som han havde solgt. Hvem der herefter ejer godset er uvist.

1320-1558 Om det kunne være kronen, der var ejer, er uvist. Men kronen ejede en del gods i Everdrup, som den pantsatte og gjorde til smålen. -1535 Anne Meinstrup sad på Everdrup smålen. Hun havde det i pant for 150 rdl., 200 pund lybsk. 
1535-1558 Axel Brahe havde smålenet frit på livstid. Han døde1551. Enken Sofie Rosenkrantz fik herefter lenet i pant for 150 rdl., 200 pund lybsk.  
1558-1573 Joachim Beck til Førslev må have indløst lenets gods. 1567 overføres pantesummen til Djurløv. Det blev indløst 1573 og lagt til Vordingborg.

1573-1600 Rentemester Joachim Beck ejer efter indløsningen lenet og Bækkeskov.
1600-1609 Becks datter Vibeke Jokumsdatter Beck har nemlig arvet den og ejer den, til hun dør. Hun var gift med Tønne Galde til Nygård, som døde før hende.
1609-1632 Vibeke Becks søn Christoffer Galde arver gården, og da han dør 1631 ejes den en kort periode af søsteren Else Galde. Hun skødere den til kronen.
1631-1633 Godset var på 131 tdr. hartkorn, men kun de 8 tdr. lå under hovedgården. Kronen skyndte sig at afhænde godset igen.
1633-1650 Køber var Merete Grubbe († 1656), enke efter Knud Urne til Årsmarke († 1621). Hun fik først skødet 1650. Lige før, at hun solgte godset.
1650-1691 Admiral Christoffer Lindenov blev ny ejer, og han beholdt godset til sin død 1679 . Hans datter Anne Elisabeth Christoffersdatter Lindenov, enke efter Axel Urne, som døde 1677, solgte godset efter nogle år. Ved matriklen 1688 havde Bækkeskov stadig kun lidt hovedgårdsjord: 11 tdr. hartkorn.
1691-1693 Det var gehejmeråd Otte Krabbe til Holmegård, som købte godset, og som efter et par år solgte det videre.
1693-1718 Major (senere oberstløjtnant) Steen Skinkel var køber, og da han døde 1711, drev hans enke Anne Marie von Offenberg godset videre.

1718-1729 Da Anne Marie von Offenberg døde, arvede sønnen Rudolf Skinkel, der solgte 1729.
1729-1741 Næste ejer var bondeplageren vicelandsdommeren Knud Ahasverus Becker. Han plagede sinehovbønder så meget, at de 1738 slog ham ihjel. Hans enke Helene Marie Brummondt gjorde 1740 godset til en komplet hovedgård ved at købe ved at tilkøbe yderligere 90 tdr. hartkorn. Hun giftede sig med etatsråd Hans Folsach til Gesinggård, som solgte godset nu med 249 tdr. hartkorn for 17.000 rdl.  
1741-1759 Køberen var kancelliråd, kammeradvokat, senere justitsråd Bredo von Munthe af Morgenstierne  († 1757), som blev adlet 1755. Hans enke Anna Dorothea Smith drev godset videre et par år efter hans død. i denne periode blev avlsgården Bredeshave anlagt (opkaldt efter Bredo).
1759-1795 Sønnen Otto Christoffer von Munthe af Morgenstierne, som døde 1809, udvidede gårdens tilliggender, moderniserede driften og forbedrede bygningerne. For så at sælge det hele. 
1795-1805 Køber var agent Charles Joseph August Selby, som blev baron 1796. Han foretog kostbare agerdyrkningsforsøg og begyndte at pleje skovene efter moderne forstmæssige principper. Han frasolgte Bårse kirke og Bredeshave  til Nysøs forpagter Georg Johannes Rørbye. Hvorpå han solgte resten som en samlet pakke.
1805-1810 Kancelliråd Peter Benedik Petersen til Engelholm var køberen. Han solgte Bækkeskov igen 5 år efter.  
1810-1844 Ny ejer blev justitsråd Mikkel Leigh Smith, som måtte give 280.000 rdl. for godset. Han døde 1843 og hans enke Cecile Caroline de Coninck solgte året efter.  
1844-1881 Kammerherre, hofjægermester Christian Andreas Vind til Sanderumgård på Fyn var køberen. Efter hans død 1869 beholdt enken Anne Sophie Elisabeth Hoppe gården til hun døde.
1881-1906 Sønnen gehejmekonferensråd, gesandt og kammerherre Carl Rudolph Emil Vind arvede gården. Han døde ugift 1906, overgik gården til en brodersøn.
1906-1923 Det var hofjægermester Ove Frederik Christian Vind til Sanderumgård, som solgte 1923.
1923-1924 Køber var grosserer L. E. Bruun. Han døde året efter.  
1924-1926 Sønnen Hans Bruun solgte gården efter kort tid.  
1926-1929 Ny ejer var P. F. Lagoni, som gav 985.000 kr. for godset.  
1929-1936 Emil Victor Schau Lassen, tidligere ejer af Høvdingegård, købte for 1.005.000 kr. og solgte snart efter 110 ha fra, som blev udstykket til husmandsbrug. Resten solgte han 1936.  
1936-1942 Hofjægermester Siegfried Victor lensgreve Raben-Levetzau skulle kun give 666.500 kr. for erhvervelsen. Han solgte under krigen.
1942-1975 Else Illum, enke efter en Trock-Jansen, købte godset og drev det til sin død.  
1975-1996  Børge Hinsch købte af dødsboet.  
1996- Peter Hermann Zobel købte godset tre år, før han gik på pension fra jobbet som direktør for forsikringskoncernen Codan. Han blev hofjægermester 2006.  

  Bækkeskov fra havesiden