Kongsdal Tygestrup

Merløse herred

(Ejerforhold 1682 i) Amtet

Gods i middelalderen

Hovedbygningen, der er opført. som en trefløjet bygning i to etager, påbegyndtes af Peder Reedz, men først fuldført af dennes sønnesen. Ved en gennemgribende restaurering i 1880-erne lod J. B. S. Estrup bl.a. det kalkpuds fjerne, hvormed man tidligere havde søgt at skjule murenes forfald, således at hovedbygningen i dag som oprindeligt fremtræder i røde mursten.  

ccccccccccccccccccccc                             

Kongsdal 

-1180 

1180 skænkede biskop Absalon sit arvegods i Undløse mellem Holbæk og Sorø til sit kære Sorø Kloster

1180-1280 Sorø Kloster købte resten af byen og oprettede en ladegård på stedet.
1280-1309 Gården blev kaldt Tygestrup fra 1280 til 1669. Godset er beliggende ca. 14 km sydvest for Holbæk i Undløse Sogn i Holbæk Kommune. Den blev så en hovedgård under den jyske Hvideslægt, og blev kaldt Tygestrup. Gården tilhørte marsk Stig Andersen Hvide. Et sværd, som fandtes på gården til 1657, skal efter traditionen have tilhørt ham. 

1309-1315 Gården tilfaldt marsk Stigs søn Anders Stigsen Hvide
1315-1361 Den gik videre til dennes søn marsk Stig Andersen. Den kaldtes nu Tygestrup (1344 Thyggastorp). Johannes Nielsen, der skriver sig til Tygestrup 1344, havde den formentlig i forlening. Stig Andersen gav godset til Antvorskov.
1361-1536 1361 skænkede Stig Andersen godset til Antvorskov kloster. Af lensmænd nævnes Nikolai Diekn 1376-1384 og Peder Jensen 1384. Tygestrup tilhørte Antvorskov til 1580. 
1536-1587 Kronen ejer efter reformationen Antvorskov. Efter 1580 ikke længere som kloster men som verdsligt len.
1587-1609 Tygestrup endte som adelsgods, idet kansler Peter Reedtz fik skøde på den 1580. Da var der kun 5 gårde under hovedgården, så senere ejere har udvidet den betydeligt i årene efter. Reedtz påbegyndte en ny hovedbygning (ca. 1588 er en firfløjet hovedbygning påbegyndt, 1598 er vestfløjen opført), og han udvidede den ved at Iægge 7 gårdes jord under den. Efter Peder Reedtz' død 1607 havde enken Karen Rostrup gården til 1609.
1609-1655 Sønnen Frederik Pedersen Reedtz (død 1659] er næste ejer. Der er 1651 59 gårde i sognet. Kongsdal havde 37 gårde under sig. 
1655-1669 Arving er Peder Frederiksen Reedtz, som 1669 mageskiflede Tygestrup med kronen for Børglum kloster. 
1669-1671 Det er Frederik III (død 1670), der mageskifter og kalder godset Kongsdal, og det er sønnen Christian V, der overlod gården til sin bror Prins Jørgen, der 1671 mageskiftede den. Prinsen samlede sig gods omkring Vordingborg.
1671-1672 Her lå Jungshoved ejet af Christopher Parsberg. Så de byttede.
1672-1681 Denne døde samme år og Kongsdal gik til Otto Pogwisch.
1681-1698 Han solgte den til Valdemar Christopher Gabel
1698-1703 1698 købte Caspar von Bartholin til Hagestedgård den af ham.
1703-1714 Han igen solgte den til etatsråd Lars Andersen (død 1714). 
1714-1725 Kongsdal solgtes da ved auktion for 6600 rdl. til generalløjnant Gregers Juel til Eriksholm, Basnæs og Åstrup.. 
1725 1725 afhændedes godset til justitsråd Jacob Hjort.
1725-1731 Kort efter solgtes det ved auktion for 22.000 rdl. til assessor Conrad Bofke.   
Han overdrog den til sin svigerfader Lorenz Krøyer.  
1731-1748 Han solgte den til kaptajn Johan von Schack (død 1748). Denne udvidede Kongsdal, som 1688 havde haft 39 tdr. hartkorn med 122 tdr. larnd under plov, ved at Iægge fire af Undløses gårde under hovedgården, så den blev på 63 tdr. hartkorn Schacks enke Hypolita Maria Catharina von Bülow solgte godset.
1748-1750 Hun solgte Kongsdal til kammerherre Adolf Heinrich von Staffeldt.  
1750-1751 Dennes enke Anne Cathrine von der Maase drev godset efter Staffeldts død 1750. Året efter giftede hun sig påny.
1751-1756 Den anden ægtemand var generalløjtnant Andreas von Hauch.
1756-1769 1770 solgte han Kongsdal til kammerherre Christian Albrecht von Massau von der Osten.
1769-1794 1773 købte forpagter Lorenz Lassen gården for 40.000 rdl.   
1794-1812 Hans søn Niels Lassen ejede derefter Kongsdal til 1812, da han for 580.000 rdlr. dansk kurant solgte den. 
1812-1814 Køberne var kancellirråd Peder Bech og generalkonsul Edvard Gram. Bech døde 1814.   
1814-1815 Edvard Gram var eneejer, men solgte snart efter.
1815-1835 Køber var proprietær Jacob Benzon Resch.
1835-1858 Historikeren dr. Hector Frederik Janson Estrup købte gården 1835 for 130.000 rdl. Hans enke ejede den efter hans død 1846 til 1858.  
1858-1907 Sønnen, senere konsejlspæsident,t Jacob Brønnum Scavenius Estrup overtog den. 
1907-1941 Han efterfulgtes af sin søn Hector Estrup . der døde 1914. Til 1941 sad enken Mathilde Juel på godset. 
1941-1963 1941 overdrog han gården til sønnen. hofjægermester Iakob Estrup
1963-1990 han efterfulgtes af sin søn med samme navn,  Iakob Estrup.
1990- Næste ejer var Hans Iakob Estrup. Kongsdal Gods er på 1021 hektar med Kildegård.