Veksø

Ølstykke herred

(Ejerforhold 1682 i) Amtet

Gods i middelalderen

   Hovedbygningen til det nuvæende Veksø. Det gamle er bevaret som voldsted.

 

ccccccccccccccccccccc                             

Veksø 

1370-13??  Roskilde bispestols Slagslunde len i Jørlunde herred var et mindre, koncentreret len, som også inkasserede bispetiender af en del kirker (til tider lå disse tiender dog under Hjortholm). Syd for Slagslunde ejede bispen i 1370 en mindre borg, Veksø, som tidligt gled over til slægten Moltke. Herregården kaldtes også »Veksø slot« og den lå på Veksøholm.
13??-1391  Uvist hvordan er godset kommet i hændene på adelige. 1391 nævnes Bo Dyre til Veksø gift med Cecilie. De var da begge døde 1391, så de må jo været kommet til ejendommen nogle år inden.
1391-1423  En datter Kirstine (død efter 1423) siges at bo i Veksø. Hun ægtede Evert Moltke (død 1410), der 1397 kalder sig sand arving til Veksø. 
1423-1451  Deres børn har formentlig delt Veksø. Den følgende tids arvegang lader sig ikke nøje udrede. Sønnen Evert Evertsen Moltke nævnes til Veksø 1436. 
1451-1452    1451 fik hans søsters mand Niels Knudsen Panter lil Svanholm et fuldt stokkevidne på, at Veksø var et enemærke. 
1452-1456  En anden søster, Eline Evertsdatter, var anden gang gift med Frederik Wardenberg, som 1456 sammen med sin hustru vedkender sig at have solgt Veksø. til Johan Oxe. Allerede tidligere havde fru Eline og Wardenberg solgt godset til hr. Follert van Knope (død 1452), der som Oxe havde været gift med Birgitte Bondesdatter. Denne handel var imidlertid gået tilbage, da Knob ikke kunne overholde sine forpligtelser. 
1456-1463   Johan Oxe (død ca. 1490) og hustru Birgitte Bondesdatter (død 1474) køber Veksø. 1463 nævnes endnu Johan Oxe i Veksø, men hurtigt derefter har han solgt det. 
1463-   Køber er Christian I, der skænkedc Veksø til det Skt. Maria elller Hellig tre Kongers kapel, som han lod bygge i Roskilde. Muligvis er gårdens hovedbygning efterfølgende gået til grunde i grevefejden (1534-1536), rnedens jorden formentlig udstykkedes i 1600-tallet.

Voldstedet Veksø slot eller Veksøholm ligger ved vestbredden af Løje sø. Det består af en meget udjævnet banke yderst på en højderyg, der strækkcr sig ud mod søen. Banken synes ind mod land at have været afskåret med en grav, der nu næsten er helt jævnet. På bankens top er der fundet kampestensfundamenter i 2 skifter og langs foden ud mod søen svært pæleværk.