Toftholm

 

Tuse herred

(Ejerforhold 1682 i) Amtet

Gods i middelalderen

Toftholm er anlagt på et rummeligt voldsted. Både hovedbygning og ladebygningerne er omgivet af vand på de tre sider. Hovedbygningen er opført 1865-1870 med tre fløje i et stokværk. En tilbygning,, annekshuset, er opført 1915 (arkitekt. Alfred Brandt).  

                                                                                 

Toftholm / Mørkegård

1465-1492  

Toftholm ligger i Mørkøv Sogn, Holbæk Kommune. Den kaldes indtil 1871 også ofte for Mørkegård. Torben Bille havde 1465 11 gårde i Mørkøv. På skiftet efter ham 1492 fik hans enke Else Aagesdatter udlagt bl.a. Mørkøv.

1492-1495  Gårdene gik over til hendes datter Else gift med Gregers Jepsen Ulfstand.                                                        
1510-1521 Gregers Jepsen Ulfstand levede endnu 1510. Han var den første, der skrev sig til Toftholm.
1521-1553  Hans datter Kirsten (død 1570) var gift med Karl Bryske (død før 1521) fik Mørkegård.              
1559-1563 Hendes søn Jørgen Bryske skrev sig 1553 til Mørkegård, 1559 til Toftholm. 

1568-1583 1568 overdrages Toftholm til Grethe Bryske enke efter Peder Rud til Vognserup
1583-1600 Efter Bryskerne faldt godset tilbage til slægten Ulfstand og tilhørte 1583 Hak Holgersen Ulfstand (død 1594). Han var første gang gift med Pernille Albrechtsdatter Gøye, og det kan være ved boopgørelsen inden hans andet ægteskab med Anne Vernersdotter Parsberg, at godset kom til Anne Ottosdatter Rosenkrantz, enke efter Albrecht Gøye til Torbenfeldt, forældre til hans første kone. Det kan være en hensat arv til datteren Anne Ulfstand, som imidlertid døde ugift samme år som sin far. Godset kom på denne måde til at høre under Torbenfeldt i en periode.
1600-1616 Hak Ulfstands svigerinde Dorte Albrechtsdatter Gøye til Torbenfeldt fik Toftholm efter sin mor. Hun var gift med Peder Brahe.
1616-1642 Deres søn Otto Pedersen Brahe til Torbenfeldt arvede også Toftholm.
1642-1668 Det samme gjorde sønnen Manderup Brahe til Torbenfeldt, som døde som den sidste af slægten 1666. Til 1668 sad enken friherreinde af Brahe-Trolleborg Birgitte Trolle Nilsdatter.
1668-1671 Kronen havde godset nogle få år. 
1671-1673 Kronen solgte Toftholm til greve Christoffer Parsberg til Torbenfeldt.
1673-1680 Søsteren Anne Cathrine Parsberg arvede godset efter den barnløse greve. Hun var gift med Otto Pogwisch.
1680-1681 Efter generalkrigskommissær Otto Pogwischs død 1681 udlagdes gården for gæld til Niels Benzon.
1681-1700 Højesteretsassessor Niels Benzon  (død 1708) drev gården, der 1688 var på 21 tdr. hartkorn med 80 tdr. land under plov. 
1700-1737 Hans søn, statholder i Norge, Jacob Benzon solgte den 1737.
1737-1771 Ny ejer var assessor Andreas Ladorph, der 1771 afhændede gården. 
1771-1793 Køber var Christian Henrik Hvidt, som 1793 solgte den igen.
1793-1795 Ny ejer blev amtsforvalter Jens With, der 1795 afhændede godset. 
1795-1802 Ole Høyer overtog gården og solgte den 1802 på en auktion for 21.200 rdl. 
1802-1834 Køber var A. Dall. 
1834-1842  Hans søn Jacob Dall overtog den 1834.   
1842 -1862 1842 gik gården over til adoptivsønnen Emil Aspack Dall, der solgte den 1862. 
1862-1871 Køber var cand. polit. Marius Jacob Neergaard Dinesen, som opførte den nuværende hovedbygning, før han 1871 solgte det hele for for 185.000 rdl. 
1871-1933 Ny ejer var Carl Hartvig Hoppe (død 1933). 
1933-1941 Han efterfulgtes af sønnen, direktør Ivar Hoppe (død 1937). Den blev nogle år efter overtaget af svigersønnen. 
1941-1963 Han hed Valdemar Michael Treschow
1963-1980 Næste ejer var A. J. Pedersen.
1980-2013 Efterfølgeren er Birgitte Hjelm Pedersen. Toftholm Gods er på 221 hektar.  
2013 Selskabet Toftholm Landbrug ApS overtager godset.