Bispegods i Alsted herred

Borge i området: Bjernede

Bispegods

Sorø Kloster

Kirker i herredet

Gods i herredet

Hovedgårde: Bjernede, Gyrstinge

Under Roskilde bispestol hørte også gods i Alsted herred, men det er ikke omtalt i jordebøgerne. Når vi kender til ejerskabet af Bjernedegård og Gyrstinge, skyldes det andre kilder. Gyrstinge var også senere i tiden krongods (eller andet gods i Gyrstige sogn var det). Bispen ejede før 1414 meget mere, men mageskiftede dette år store godsmængder med Sorø Kloster. Bispestolen erhvervede fra klosteret Spanager med alle tilhørende undergårde. Det gods, Sorømunkene fik, var hovedgården Bjernede med en mængde tilhørende strøgods i Alsted og Flakkebjerg herred. Det var under alle omstændigheder Sorø Kloster, der var den store godsbesidder i Alsted herred, hvis gods tilbage i i tiden for langt størstedelens vedkommende havde været ejet af Hvideslægten. Sorø Kloster samlede også ved mageskifter gods på egnen. Et godt eksempel er klosterets erhvervelse af Slagelsebo i Slaglille sogn. Halvdelen af Slagelsebo ejedes af kongen, men biskop Absalon byttede sig til krongodset mod at kongen fik Skellerød, som bispestolen ejede i Ringsted herred. Sorø  Kloster havde fra Asser Rig fået gods helt oppe i Jørlunde, og det fik bispestolen så af klosteret i bytte for Slagelsebo. Resten af Slagelsebo købte Absalon af egen lomme for så at forære hele landsbyen til Sorø Kloster. 

I brevene fra Roskildegård er herredet beskrevet i afsnit Y "Löffue herrit och Alsted herrit". Her er gods nævnt, som ikke er omtalt i jordebøgerne (markeret med *). Men det meste af det gods, der er omtalt i afsnittet ligger for øvrigt i en række andre herreder end Alsted og Løve.

Sogn Hovedgård Byer Gårde Noter
Bjernede Bjernedegård Bjernede 1 Der er fundet rester efter en stormandsgård nord for rundkirken. -
Gyrstinge  - Gyrstinge 1 Slægten Gyrsting ejede en mindre hovedgård. Væbner Andreas Olesen skødede gården til roskildebispen Peder Jensen Lodehat 1395-1416. I Gyrstinge var der også noget krongods. -
Alsted * Alsted Kirke Et brev fra abbeden i Sorø fra 1360 meddeler, at Alsted kirke er skænket til klostret af bisp Henrik Geertsen. Brev Y.6
Munke-Bjergby * Vede 1 Inger, enke efter Erik Ibsen til Kindholm, har godset i forlening af bisp Lage Urne. Forleningen omfatter også gods i Merløse. Brev  Æ.8
Herlufmagle** * Nyrup 1 Jens Pedersen sælger godset her til Herluf Jacobsen 1313 sammen med gods i Merløse.

                                                                                                                                                                             

Brev  Æ.21

** Tybjerg herred

 

 

Bjernedegård

Bjernedegård var ejet af hviderne. Ebbe Skjalmsen og sønnen Ebbe er kirkebyggere.

1287-1414 Bjernedegård med stormandsgården var et len under bispen. 1287 Bispen kalder Oluf Lunge "vor foged i Bjernede og Fodby". Måske var forleningen arvelig.

1300-tal Moltke-slægten sidder på lenet.

1370-1377 Fru Helene (f. Lunge), enke efter Evert Moltke har lenet.

1377-1388 Sønnen Conrad (Cort) Moltke har lenet.

1414- Lenet mageskiftes med Sorø Kloster. Klosteret nedrev hovedgården og fordelte jorden på byens bøndergårde. Nogle af grundene i Bjernede ejes stadig af klosterets efterfølger, Sorø Akademi.