Husum

Sokkelund herred

(Ejerforhold 1682 i) Amtet

Gods i middelalderen

Kongelige len og lensmænd

Bispegods

 

   Vi ved ikke noget om bygningerne på Husumgård. Kun at de blev revet ned 1738. 

 

ccccccccccccccccccccc                                       

Under Roskilde bispestol hørte også en hovedgård i Husum, Brønshøj sogn, og er nævnt i bispestolens regnskaber.

Husum 

1370-1536 I Husum lå i ældre tid en hovedgård, der ca. 1370 tilhørte Roskilde bispestol og formentligt var bortforlenet til adelige. Ca.1370-ca.1400 Omkring 1370 skrev en Jens Petersen sig af Husum.
Ca.1400-1417  Hans søn (?) Jakob Jensen skriver sig deraf ca. 1400. 
1417-14?? 1417 nævnes væbneren Peder Truelsen  til Husum. Han var høvedsmand på Gurre,
14??-1486  Hvem der sidder på Husum i denne periode vides ikke. Den kan have været lagt under Hjortholm len.
1486-1507 1486 omtales Karine Krumpensdatter, Jon lis efterleverske, i Husum. 
1507-1509 Erik Madsen (Bølle) var biskoppelig lensmand i Husum. 
1509-1536 Biskop Joachim Rønnow må snart efter have forlenet Peder Godske på livstid. Gården, som han beholdt også efter reformationen til sin død 1556, var utviv!somt allerede da delt i 2 gårde. han skulle udrede en afgift 12 mark; siden blev lenet frit. 
1536- Med reformationen blev gården et kronlen.  1536-1556
1556-1564 

Husum forlenes uden afgift til borgmester i København Hans Mortensen Bussert og ved hans død 1564 blev lenet givet til endnu en borgerlig københavner.

 
1564-1571 Det blev givet mod afgift til borger i København Hans Nielsen.   
1571-1577 Fra ham indIøste rigskansler Ejler Grubbe til Lystrup (død 1585) lenet, som han fik i pant for 500 daler.

1577-1659  Lenet henlagdes under Københavns Ien
1659-1661  1659 blev Husum by pantsat til Arent Berntsen for 2719½ rdl.   
1661-ca.1665 Han overdrog 1661 pantet til feltherren Hans Schack, der erhvervede gårdenes bygninger af fæsterne og i stedet opførte en ny gård. 
Ca.1665-1671 Han må have overdraget Husum til svigersønnen oberstløjtnant Ditlev Rumohr til Roest og Gisselfeldt
1671-1672 Rumohr afstod 1671 gården med andet gods til kronen. Denne bortmageskiftede allerede næste år Husumgård med 6 gadehus.
1672 Ny ejer var generalproviantkommissær Nicolaus Bennig, som dog endnu samme år bortskødede gården.  
1672-1676 Den kom til Kaj Lorentz greve Brockdorf til Kletkamp m.v. Fra ham overgik Husumgard 1676 for 3000 rdl. til en ny ejer.
1676-1682  Det var storkansler Frederik greve Ahlefeldt (død 1686). 
1682-1685 1682 ejedes gården af havnedirektør i København Johan Heydemann (død 1684). Hans enke Veronica Elisabeth Heydemann bortforpagtede den til jomfru Anne Sophie Ulfeldt, død på Husum 1684. Sammen med hende og endnu 1687 boede jomfru Lisbeth Sophie Friis på gården, og det var hos sidstnævnte, at deres slægtning Leonora Christine i nogen tid tog ophold efter sin løsladelse 1685 og her skrev slutningen af Jammersmindet.

1685-1686 Grev Frederik Ahlefeldts enke {af 2 ægteskab) Marie Elisabeth grevinde Leiningen-Dagsburg (død 1724) må derefter være kommet i besiddelse af Husum.
1686-1698 1686 fik Rebecca Elisabeth Poppe (død 1698), enke efter oberst Sten Andersen Bille (død 1698), skøde på Husum. Hun bestemte i sit testamente, kongeligt konfirmeret 1688. at hendes ægtefælles datter (af 1. ægteskab) skulle arve gården.
1698-1699 Det var Anna Cathrine Bille, som var gift med den engelske kaptajn Richard Bolton.
1699 Hendes broder sekretær Hans Bille (død 1747) skødede 1699 gården med huse og en kro til næste ejer (65 5/8 tdr. hartkorn).
Næste ejer var oberst Georg Christoph von Putkammer, som dog allerede sammen med hustruen Ide von Marschalchin, afstod den kort efter købet.
1699-1708 Køber var Peder Svendi Jensen Fersløv til Hjortespring. Efter hans død solgte enken Johanne Cathrine Tilles (død 1729) 1708 Husum ('skøde næste år) for 4900 rdl.  
1708 Næste ejer var Thomas Kahn, der afhændede den til en kreditor.  
1708-1715 Kreditoren var Anna Marie Ehrenschildt, enke efter etatsråd Bøfke. Hun skødede den 1715 for 2000 rdl. i kroner til næste ejer.  
1715 Det var forpagter på Knabstrup Jakob Einsperg, fra hvem den samme år gik videre.  
1715-1718 Den kom til hofapotheker Gottfried Becker (død 1750). Denne solgte 1718 (skøde 1720) godset videre.  
1718-1731 Ny ejer var godsejer og ritmester Bolle Luxdorph Rose til Kattrup (død 1729), som var gift med Margethe Krag (død 1736). 1731 (skøde året efter) solgte Krag Husum på auktion for 4305 rdl.  
1731-1738 Køber var højesteretsadvokat, regimentskvarterrnester Hans Henrik Errnandinger. Til Husumgård hørte da 7 bøndcrgde, 7 gadehuse og en kro. Husums jorder deltes nu mellem 8 bøndergårde ca. 8 1/8 tdr. hartkorn), der lagdes under Hjortespring.  
1738- Errnandinger skødede 1738 alt sit gods til kronen. Husums bygninger var da ret forfaldne og blev nedbrudt samme år.