1764              Knuth 
Oversigt over amtmænd

Amtet                                                                             

Eggert Christian Knuth

Slægtens stamtavle

Greve Eggert Kristoffer Knuth (* 20. oktober 1722 † 26. februar 1776) blev amtmand i Roskilde 1764 og sad i embedet til 1776. Han ejede Knuthenborg og Lerchenfeldt og blev også via ægteskab greve af Gyldensten. Foruden embedet som amtmand var grev Knuth kammerherre og gehejmeråd.

Mere om Eggert Kristoffer Knuth fra Dansk Biografisk Leksikon (1887 - 1905). " Greve, 1722-76, Stiftamtmand, Søn af Adam Christoffer Greve K., fødtes 20. Okt. 1722, studerede 1739 i Gøttingen og traadte efter at være hjemkommen fra sine Udenlandsrejser i Hæren. Han blev 1742 Kapitajn og Kammerherre, ansattes 1743 ved Livgarden til Fods og blev 1749 Generaladjudant hos Kongen; men allerede 1751 tog han sin Afsked fra Militærtjenesten (som Oberst). Han blev derefter Assessor i Højesteret og udnævntes 1759 til Gehejmeraad. 1764 blev han Stiftamtmand over Sjællands Stift. 1754 blev han Ridder af Danebrog, 1763 fik han Ordenen l’union parfaite. Udnævnt 1766 til Gehejmekonferensraad var han 1772 Medlem af den over Dronning Caroline Mathilde nedsatte Domstol. 1774 blev han dekoreret med Elefantordenen. K. døde 26. Febr. 1776 i Kjøbenhavn. Som Exempel paa en vidt drevet Servilisme kan det anføres, at K., da han modtog det hvide Baand, til Motto valgte Ordene: «Kongens Gunst den eneste Lykke». Han ægtede 1. (1742) Margarethe Maurice Francisca Isidore Marquise Casado de Monteleone, Grev Gyldenstens Datterdatter (f. 1723 d. 1752) med hvem han fik Grevskabet Gyldensten, 2. (1752) Marie Numsen (f. 1734 d. 1765) og 3. (1765) Eleonore Louise
Caroline Komtesse Moltke (f. 1725 d. 1785), Adam Gottlob Greve M.s Broderdatter, Dekanesse i Vallø. Foruden Grevskaberne Knuthenborg og Gyldensten arvede han det for Stamhuset Lerchenfeld substituerede Fideikommis og kjøbte herfor 1772 Mørup, der oprettedes til Stamhus (solgtes 1803); 1760 erhvervede han Ravnstrup."

Våbnet for slægten Knuth viser en sort kedelkrog omgivet af tre grønne kløverblade i et hvidt skjold. På hjelmen er der tre grønne kløverblade og tre røde faner. Slægten stammer fra Mecklenburg og kom til Danmark i 1600-tallet. Medlemmer af slægten blev både baroner og grever.