Risbyholm

Ramsø herred

(Ejerforhold 1682 i) Amtet

Gods i middelalderen

Risby som kirkegods

Risbyholm i Ørsted

   Hovedbygningen er opført i 1722. 

 

ccccccccccccccccccccc                             

Risbyholm/Benzonseje 

1379-1536 I Risby og Ørsted sogn i det hele taget lå oprindeligt et bispelen på flere gårde.
1536-1721 Ved reformationen er godset kommet under kronen. Det har sikkert hørt under Roskildegård.
1721-1737 Godset  Risbyholm er oprettet af assessor og etatsråd Peder Benzon, som ved kongelig bevilling 1721 lik lov at lægge to bøndergårde, Risbygårde (med 29 tdr. hartkorn) og 4 gårde og 2 gadehuse i Hønske by (med 26'/2 tdr. hartkorn) under hovedgården Risbygård, der siden fik navnet Benzonseje
1737-1755 Gårdens hovedgårdstakst var dog kun 29 tdr. og bøndergodsct 32½ tdr. hartkorn, da godset efter Benzons død 1735 ved auktion 1737 (skøde året efter) for 10.020 rdl. solgtes til fru Kirstine Catarine Schumacher, født Leegaard, enke efter den 1736 afdøde oberst Christian Frederik Schumacher. Efter hendes død 1754 solgte børnene Nikolaj Frederik Schumacher og Henrik Schumacher næste år godset (i alt 482½ tdr. hartkorn).
1755-1775 De solgte til deres slægtning løjtnant, senere major Carl Christian Schumacher (død 1791), der beholdt det til 1775.
1775-1784 På en auktion solgte Carl Christian Schumacher for 41.060 rdl. godset til en af de sønner, han havde købt det af, nemlig krigsråd Nicolai Frederik Schumacher. 
1784-1789 Nicolai Frederik Schumacher skødede 1784 Benzoneje for 60.000 rdl. til den engelskfødte generalkrigskomrnissær John Brown, som dog allerede 1788 på auktion måtte bortsælge gård og gods for 53.800 rdl.   
Hans broder guvernør i Trankebar David Brown (død 1804) var køberen. Han bortsolgte godsets kirker, men måtte 1789 videresælge hele godset for 38.000 rdl. 
1789-1804 Han solgte det til forvalteren på godset Lars Larsen. 1804 afstod denne gård og gods for 73.600 rdl.   
1804 Det var købmand L. Olsen, der købte godset, og som samme år solgte det igen.  
1804-1834 Næste ejer var sognepræst i Herlufmagle dr. theol. Edvard Sneedorph Hammer (død 1829).   
1834-1857 1834 købtes Benzoneje af August Busck (død 1869), som 1857 solgte godset for 200.000 rdl.  
1857-1873 Køber var Peter Adolph Hebert (død 1879. Denne afstod 1873 gården for 242.500 rdl.   
1873-1917 Gården blev overtaget af svigersønnen, etatsråd Christian Frederik Harald Holme, som tidligere havde ejet Transbygård og som døde 1903. Enkefruen Anna Hebert sad på gården til hun døde 1917. Hun gen gav gården navnet Risbyholm, og hun lod de oprindelige bygninger ombygge. Dødsboet solgte godset 1918. Boet solgte ejendommen for 935.000 kr. Af salgssummen oprettedes i følge testamentarisk bestemmelse »Etatsråd Holmes og hustrus legat« (kapital ca. 900.000 kr.) for ugifte døtre eller enker efter landmænd uden for bondestanden på Sjælland.   
1918-1928 Kreatureksportør N. P. Nielsen var den nye ejer.   
1928-1940 1928 erhvervedes godset for 1 mill. kr. af dir. Carl G. Udsen.  Efter en brand 1936 lod han de ødelagte bygninger genopføre.   
1940-1968 Dennes søn C. G. Udsen arvede gården.
1968-1988 Næste ejer er Vagn Clausen.  
1988-1998 Vagn Clausen går i kompagniskab med sønnen Claus Clausen.
1998-2001 Sønnen Claus Clausen ender som eneejer.
2001- Claus Clausen går sammen med Christian Clausen. Risbyholm Gods er på 528,6 hektar med Solrødgård, Ørnesæde og Klarkærgård.