1561            Skt. Clara Kloster
Klosterets fortid
Selsø
Bavelse
                                                        

Klostret lå lidt uden for byen mod nordvest. Dets lokale jordtilliggende lå vest for byen, den såkaldte eng- og flengmark på over 600 tdr. land.

Klostret var meget rigt.  Ved reformationen bestod det af en del bygninger, haver, en ladegård, en mølle og et teglværk. Efter reformationen blev klostret givet som len til folk i kongens tjeneste.

Clara Klosters lensmænd 

152?-1545 

Tønne Tønnesen Viffert har klostret i forlening. Enken Kirstine Ulfstand beholder det efter hans død 1536.

1545-1559 Den tyske kansler eller udenrigsminister Andreas Barby får forleningen frit. Det stadfæstes 1556.
1559-1561 Peder Bille til Svanholm får som den sidste lenet frit.
1561-  Klostret bliver af kronen mageskiftet til Universitetet mod Knardrup

 I 1561 overgik klostergodset delvist til universitetet, og i den forbindelse nævnes 102 gårde, men den part, kronen beholdt, har næppe været mindre. Det meste af godset lå på Sjælland, ikke så lidt af det i Roskildes omegn. Universitetet var i pengenød, så dets ledelse, konsistorium, begyndte at sælge ud af godset. I 1572 solgte man således 400.000 mursten til Jacob Ulfeldt til Bavelse, som byggede en ny hovedbygning på sin gård.

Ikke længe efter blev resten af bygningerne revet ned, og en halv million sten derfra gik til herregården Selsø. Den sidste nonne, søster Ingeborg, fik sit underhold fra Roskildegård.