Esrum Kloster i Holbo herred

           Esrum Kloster

Esrums gods

Herredets kirker

Mål og vægt og penge

                         

Esrum Kloster havde hovedparten af sit gods i nærheden af hjemsognet Esbønderup. I Holbo herred havde klosteret nedenstående gods. Tal i (parentes) fremgår ikke af jordebogen fra 1497. Der kan være tale om gods, der er erhvervet senere, men mest om gods, som er solgt eller mageskiftet før 1497.

Herred Sogn Byer Gårde Noter
Holbo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esbønderup Sode Mølle 1

Erhvervet ved mageskifte med Erik Klipping i følge brev fra 1271. Møllen lå ved nuværende Dronningmølle ved Esrum Ås udløb i Kattegat. Dog ikke helt ude, for der lå kongens Hulerød Mølle.

Esrum*  (Opr. Tange)

13 (2)  Stiftergods (fra biskop Eskild). Givet ved grundlæggelsen 1151, bekræftet i brev 1160. Har der været en landsby på stedet, som man nedlagde for at oprette klosteret, har den været stor: 180 ha.
Krogdal og Ørved Krogdal med 4 gårde og skoven Ørved mageskiftet af biskop Absalon med Sorø Kloster for Asserbo.

Villingerød* Stiftergods (fra biskop Eskild). havde fået godset af Jens, dekan i Lund. Der var tale om en nedlagt og stor landsby på 250 ha. Erhvervelsen bekræftet i brev fra Eskild 1160. Blev grangie

 Davidstorp Davidstorp mageskiftet med biskop Absalon for gods i Tjæreby og Torup.
Hjernerup (1)  Erhvervet inden pavebrev fra Clemens III 1189. Hvor det lå, vides ikke.
Torup 2 Kan være blandt de ikke medtalte i sognet, da stederne ikke nævnes i brevene.  
Kistrup 1
Øverup (1) Gave fra 1275 bevidnet af Anders Pedersen Vædder (Ulfeldt), at hans hustru Cecilie Litle Jonsdatter  gav Esrum dette gods. Det var ikke i klosterets eje 1497, men hvornår det er afhændet vides ikke.

Villingehoved Skov Gave fra Valdemar I 1160. Herfra fik man byggematerialer til klosterbyggeriet.
Esbønderup 0 1/3 af kirkens tiende givet af Absalon i brev udstedt 1178.
0 Patronatsretten gives til klostret af Knud Porses enke, hertuginde Ingeborg af Halland og Samsø i brev 1331. Dette bekræftes 1332 af bisp Johan Nyborg, 1446 af Christoffer af Bayern og 1449 af Christian I.

7 Kong Hans forærer 1496 klosteret brydegårde her og i Hallendrup og får i mageskiftet 11 gårde i Eskebjerg i Bregninge sogn, Ars herred, som ejes af hofmester Poul Laxmand. 1497 laver denne en række mageskifter, så at handelen udlignes.

Sibberup 4
Saltrup 2
(1) Erhvervet før 1178. Blev grangie.
1 Kannik i Århus Jens Jakobsen skænker gods i sjælegave for sig og sine forældre 1359. Med i gaven er også gods i Bannebjerg mm.
(2) Kannik i Århus Jens Jakobsen pantsætter resten af sit gods 1359.
Hallendrup 3 Nu nedlagt landsby. Ingerd, enke efter Barvid, giver dette gods 1290 samt gods i Lynge.
(2) Kong Hans forærer 1496 klosteret brydegårde her og i Esbønderup mm og får i mageskiftet 11 gårde i Eskebjerg i Bregninge sogn, Ars herred, som ejes af hofmester Poul Laxmand. 1497 laver denne en række mageskifter, så at handelen udlignes.

Boserup 1 Margrethe, enke efter Knud Rød giver i brev 1291sjælegave. 
Soderup 2 Kan være blandt de ikke medtalte i sognet, da stedet ikke nævnes i brevene.  
Nødebo Nødebo 4 Skulle i. flg. pavebrev fra 1227 være erhvervet til ukendt forgænger for Esrum, altså før 1151. Godset har dog tidligere tilhørt lavadelige. Antallet af gårde 1497 er for hele sognet og kan sagtens være nogle af (dem), som jordebogen ikke nævner.
Mulneholt (1) Nu nedlagt landsby
Følstrup 1 Kan være blandt de ikke medtalte i sognet, da stedet ikke nævnes i brevene.  
Stenholt* (4) Stiftergods (fra Valdemar I). Egentlig købte klostret godset af nogle selvejerbønder - men det var kronens jord. Så ved at punge mere ud til kongen, fik man godset inkusive Stenholt Mølle i følge kongebrev fra 1162-66. Dette gods mageskifter klostret 1497 med hofmester Poul Laxmand, som tillige får  Fjælholt, gamle Grønholt , 12 gårde i Tisvilde samt Byrtingsburg. Sidstnævnte ved man ikke hvad er. Klosteret har af kongen fået gods i Esbønderup og  får tillige af Laxmand dennes eget strøgods i Ølstykke, Strø, Skippinge og Odsherred

Pederstrup 2 Gave fra 1275 bevidnet af Anders Pedersen Vædder (Ulfeldt), at hans hustru Cecilie Litle Jonsdatter gav Esrum dette gods.

Skallerød 1 Gave fra  Niels af Halland bevidnet af broderen grev Jacob i brev 1271. Den var stadig under klostergodset 1497.
Nødebo** 4 Sakse Torbernsen og hustru Mathilde donerer Nødebo som sjælegave 1246. De er forældre til Peder Saksesen, senere provst i Roskilde.  Alt dette bekræftes så sent som i brev fra 1305, hvor provst i Roskilde Peder Saxesen  fraskrev sig arvekravfædrenegodset.
Søvig fiskested (1)
Vejby Holløse* (34) Holløsegård opr. en brydegård blev et større godskompleks og derfor blev godset grangie. Poul Laxmand mageskifter sig til gårdene med Esrum 1495. Laxmand afgav 2 gårde i Hvidovre, dengang Smørum, men nu Sokkelund herred, 16 gårde og 4 brydegårde i Hørve og 3 i Gudmindrup og 1 i Stårup i Odsherred, 1 gård i Vig i samme herred, 3 gårde i Asmindrup, 1 gård i Løve og 2 gårde i Sønder Jernløse. Laxmand fik ud over godset her2 gårde på Kullen
Ladebo (1)
Kirkholm (1)
Unnerup (1) Sjælegave i brev år 1300 fra præsten i Blistrup Niels Attesen. Han gav mere gods i herredet. Også i Græsted.
Ørby (1)
Vejby 1 Jon Joensen Litle testamenterer gods1285. Det er. bl.a. Holløse.
9 Bent Valdemarsen skøder i brev 1306 hovedgård til sin svoger, ridderen Peder Mogensen. Denne  pantsætter sit gods i sognet til klosteret 1339. Samme år ender det med, at han skænker brydegården til klostret i et brev. 
1 Cecilie (Ulfeldt), enke efter Oluf Haraldsen gav gods i brev 1279. 

1 Kannik i Århus Jens Jakobsen giver gods som sjælegave for sig selv og sine forældre  i brev 1354.
1 Præst i Blistrup Asser Olsen giver i brev 1415 gods som sjælegave.
Annisse Huseby  7 Niels Nielsen (eller Grevesøn) pantsatte 1211-14 godset for at skaffe penge til pilgrimsrejse. Det ender med, at klosteret overtager godset, da pantet ikke indfries.  I et afståelsesbrev fra Peder Saksesen 1305 gives der klosteret noget andet gods i samme byer. Hvor meget, der stammer fra den ene eller anden, vides ikke.
Ramløse Skærød  7

Tibirke

Tibirke 

(1) Poul Hvid, foged på Søborg, mageskifter ved brev 1286 sit gods med gods i Strø.
(1) Frænde af Tisvilde pantsætter alt sit gods i brev 1355. Datteren Kristine og hendes mand Henrik Magretor, som er borger i Helsingør, opgiver alle krav i et brev 1389.
(2) Jacob Øvesen af Asserbo giver gård til klostret, han har købt af Jens Ål, i brev 1253. Senere pantsætter han alt sit gods, som han har købt af Anders Henkilsen,  i brev 135

Torup*

(1) Kristine, enke efter marsk Harald Reimmodsen og sønnen Oluf giver 2 ørtug jord 1259

Tisvilde

(12) Hvordan og hvornår Esrum har fået disse gårde er uvist, men i 1497 blev de mageskiftet med Poul Laxmand til Vallen, hvor han til gengæld gav gods i Ølstykke, Strø, Skippinge og Odsherred samt 11 gårde til kongen mod til gengæld at få godset her samt Stenholt, Fjælholt, gamle Grønholt , 12 gårde i Tisvilde samt Byrtingsburg. Sidstnævnte ved man ikke hvad er. 
Blistrup

Kolsbæk

1 Må oprindeligt have tilhørt Esrum, men blev mageskiftet med Æbelholt 1481 for en gård i København.  Blev så mageskiftet påny 1494 med Æbelholt kloster for gods i Strø. I begge handler indgik også gods i Lynge

Ludshøj

2

Præst i Tibirke og bror til Niels Attesen, Atte, giver sin gård i byen (den østlige) til klostret i brev 1301. I brev 1304 giver han også den nordlige gård.

1 Sjælegave i brev år 1300 fra præsten i Blistrup Niels Attesen. Han gav mere gods i herredet
Græsted

Dønnevælde

1
1 Ved mageskifte med ærkedegn i Roskilde, Peder Lykke, erhverver klostret mod gods i Lille brydegårdene her. 

Græsted

1 Jacob Herbjørnsen giver godset mod begravelse i klosterkirken. Testamentet fra 1299 giver et væld af gaver til mange gejstlige institutioner. 

Tinkerup

1 Erhvervet ved mageskifte 1465 med Axel Lagesen Brok til Clausholm, hvor klostret afstod gods i Lynge

Pårup

1 Kannik i Århus Jens Jakobsen skænker gods i sjælegave for sig og sine forældre 1359. Med i gaven er også gods i Saltrup.
Valby

Bannebjerg

 

1
(1/4 by) Oluf Andersen og datteren Anne får 1494 fæstebrev på gods på livstid. Hvor klostret har dette gods fra, vides ikke.

Sletelte

2 Svend Henkilsen pantsætter gods i den lille landsby i brev 1355.
Mårum

Ejlstrup

1 Væbner Peder Steen på Favrholt skænker gods i brev 1493.  Landgilden (fæsterens lejeafgift) skal dels med Æbelholt Kloster, men Esrum får ejendomsretten. Senere samme år mageskifter de to klostre, så at Esrum får hele godset her mod at give Æbelholt godset i  Ejlstrup. Hvordan Esrum har fået dette gods vides ikke.
Søborg

Fjellenstrup

1

Søborg købstad

(1) Gyde Løchs gård skødes af datteren Thyra Jeps og hendes bror Peter Løch til klostret 1405.  
(1) Jens Laurensen Smed skøder 1423 sin kones gård i byen til Esrum.  
(1) Wilhelm i Hågendrup (Græsted) pantsætter gård 1490.  

Nellerup

1 Kan være blandt de ikke medtalte i sognet, da stedet ikke nævnes i brevene.  

* Grangier

** Kan evt. også være Nødebo på Nordkysten af Halsnæs i Strø herred.

Jordebogen fra 1497 opremser klosterets gårde sogn for sogn. Men også hvad de enkelte gårde gav klosteret som fæsteafgift hvert år. Herunder er oplistet, hvad gårdene i dette herred gav tilsammen. Der er alene talt penge og naturalier op. Hvis gårdene skulle afholde gæsteri eller stille til arbejdsdage for klosteret (hoveri) blev det også nævnt i jordebogen, men det er ikke talt op her.

 

Årlig indtægt af herredet i følge jordebog fra 1497
Rug 5 læster, 6 pund, 12 skæpper  25 pund mel fra møller
Byg 4 læster, 11 pund, 6 skæpper

Havre

1 læst, 24 tønder, 5½ skæpper
Smør 5 tønder, 3 fjerding

Grise/Galte

3

Okser

17  Nogle af okserne har landboerne på vinterstald for klostret.
Får 2
Lam 35
Gæs 34
Høns 270
Ved til brænde 224 læs
Penge 23 mark,14 skilling, 6 penninge

 

Fæstere i dette herred skulle endvidere tage sig af klostrets hunde (som sikkert var til brug ved jagt).

 

Mål og vægt og penge